05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Obszary Natura 2000 NPK

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

 

Obszary Natura 2000 znajdujące się w granicach
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

Dolina Dolnego Bugu                       PLB 140001
Dolina Dolnej Narwi                        PLB 140014
Dolina Liwca                                    PLB 140002
Puszcza Biała                                    PLB 140007
Ostoja Nadbużańska                         PLH 140011
Dąbrowy Ceranowskie                     PLH 140024

Natura 2000 jest to europejski system obszarów objętych ochroną przyrody, połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną. Program ten obejmuje ochronę dziedzictwa przyrodniczego Europy oraz realizację idei zrównoważonego rozwoju. Daje szansę zachowania cennych, a często zagrożonych siedlisk, zapewnienia dogodnych warunków bytowania florze i faunie, a także integracji ochrony przyrody z działalnością człowieka.

Działanie ,,Europejskiej Sieci Ekologicznej” opiera się na tradycyjnych metodach ochrony: ochrona obszarowa i gatunkowa. Jej podstawę prawną stanowią dwa akty prawne: Dyrektywa Ptasia (1979) i Dyrektywa Siedliskowa (1992). Celem Dyrektywy Ptasiej jest ochrona i zachowanie populacji ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim na obszarze Europy, a także gatunków związanych ze środowiskiem morskim i czasowo z kontynentem europejskim. Dyrektywa zawiera listę gatunków ptaków rzadkich i zagrożonych wyginięciem z powodu zmian zachodzących w ich siedliskach, które muszą być chronione, by umożliwić zagrożonym gatunkom przetrwanie i rozród. W Polsce występuje 267 gatunków ptaków z Dyrektywy Ptasiej i dla nich są tworzone Obszary Specjalnej Ochrony (OSO, na których zapewni się ochronę tych gatunków i ich siedlisk).
Dyrektywa Siedliskowa ma na celu ochronę różnorodności biologicznej na terenie krajów unijnych, poprzez ochronę naturalnych siedlisk przyrodniczych, zagrożonych lub reprezentatywnych dla wyróżnionych regionów biogeograficznych oraz zachowanie siedlisk roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku. Dla nich wytypowano Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO), gdzie stosowane są konieczne działania ochronne w celu zachowania siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków, dla których obiekt został wyznaczony. Siedliska przyrodnicze są to obszary lądowe lub wodne, naturalne lub pół -naturalne, wyodrębnione na podstawie cech geograficznych, abiotycznych i biotycznych środowiska. W Polsce występuje ich 76 i odpowiadają one różnym zbiorowiskom roślinnym. Sieć Natura 2000 oprócz celów przyrodniczych zajmuje się również zadaniami związanymi z rozwojem rolnictwa i polityką regionalną obszarów wiejskich.

Kategorie
Parki Krajobrazowe NPK

Parki Krajobrazowe

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Na obszarze województwa mazowieckiego znajduje się 9 parków krajobrazowych:
Brudzeński Park Krajobrazowy
Chojnowski Park Krajobrazowy
Kozienicki Park Krajobrazowy
Mazowiecki Park Krajobrazowy
Nadbużański Park Krajobrazowy
Bolimowski Park Krajobrazowy (park graniczny)
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (park graniczny)
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (park graniczny)
Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu (park graniczny)

Kategorie
Stanowiska dokumentacyjne NPK

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego nie zostały formalnie zatwierdzone s

Kategorie
Imprezy NPK

Uczniowie z Pułtuska w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

W poniedziałek 12 czerwca 2023 roku gościliśmy uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku. Tematem spotkania była rzeka. Zajęcia przebiegały w dwóch formach: stacjonarnie – prezentacja i projekcja filmów przyrodniczych i w terenie – warsztaty i wycieczka rowerowa.

Kreatywność i twórcze myślenie oraz rozwój wyobraźni to widoczne efekty kontaktu z przyrodą:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=703540055116187&set=pcb.703540708449455&locale=pl_PL

 

 

Kategorie
Historia i kultura NPK

Wojciech Bogumił Jastrzębowski patronem roku 2021 na Mazowszu

Profesor Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799-1882) – wybitny botanik, przyrodnik i pedagog, założyciel Zakładu Praktyk Leśnych w Feliksowie koło Broku, twórca ergonomii oraz autor „Konstytucji dla Europy” (1831).

Sejmik Województwa Mazowieckiego ustanowił Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego patronem roku 2021 na Mazowszu w celu upamiętnienia 190 rocznicy wydania tej Konstytucji. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych i jego jednostka organizacyjna Nadbużański Park Krajobrazowy prowadzą działania zmierzające do nadania imienia tego wybitnego naukowca, pedagoga i pioniera koncepcji integracji europejskiej Nadbużańskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

 

Wojciech Bogumił Jastrzębowski urodził się w 1799 r. we wsi Giewarty, obecnie Szczepkowo-Giewarty, gmina Janowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. Uczył się w Płocku, skąd w 1816 r. przeniósł się do liceum w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale nauk przyrodniczych, który ukończył w 1825 r. Brał udział w powstaniu listopadowym walcząc w bitwie pod Olszynką Grochowską. W latach 1836-1858 wykładał w Instytucie Agronomicznym na Marymoncie. Od 1859 r. wraz ze swoim byłym uczniem utworzył szkołę dla leśników w Feliksowie koło Broku. Po powstaniu styczniowym, w którym zginęli prawie wszyscy jego uczniowie, postanowił zorganizować ośrodek resocjalizacji. Jako ceniony profesor należał do wielu towarzystw naukowych, między innymi Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Zasłynął także jako twórca zegara słonecznego w Warszawskich Łazienkach.   W 1874 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę, pożegnał się z Feliksowem i osiadł na stałe w Warszawie. Tam zmarł 30.12.1882 r. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim  w dniu 3.01.1883 r. Pożegnano go słowami: „Wierzyłeś, pracowałeś, czyniłeś…”

Działania i osiągnięcia tego wybitnego naukowca, przyrodnika i pedagoga oraz wielkiego patrioty stały się inspiracją dla pracowników NPK. Uznano go za wzór, z którego będzie można korzystać w pracy na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji przyrodniczej  i ekologicznej oraz jakże ważnej edukacji proeuropejskiej. Sprzyjała będzie temu także współpraca z fundacją utworzoną przez Olgierda Łukaszewicza w 2017 r. „My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”. Warto też wspomnieć, że w bezpośrednim sąsiedztwie Parku znajduje się wiele śladów pamięci o tym wielkim człowieku, między innymi: pomnik przedstawiający jego postać odsłonięty w 2004 r. w Broku oraz ścieżka rowerowa nazwana jego imieniem biegnąca z miejscowości Ostrów Mazowiecka do Broku.

Stronę opracowano na podstawie publikacji A. Wejner. Wydanie II uzupełnione. Warszawa 2020 r.  Fotografie i reprodukcje archiwalne pochodzą z zasobów  udostępnionych  na platformie Federacji Bibliotek Cyfrowych (Muzeum Narodowe w Warszawie).

Informacja nie stanowi reklamy książki.

Kategorie
Najciekawsze obiekty NPK

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, to piękny, klasycystyczny, zabytkowy, murowany dwór z przełomu XIX i XX w. Położony jest w gminie Przesmyki w powiecie siedleckim (5 km od równie pięknego i zabytkowego pałacu w Korczewie).

Na terenie dworu znajduje się wspomniane muzeum z oficyną, a także otaczający je park z dużym zarybionym stawem, z wysepką i pomostem o łącznej powierzchni około 7 ha. Cały kompleks zabytkowy znajduje się w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Wspomnieć należy, że historycznie dawniej miejscowość Dąbrowa nosiła nazwę Duplewice. Pierwsze jej wzmianki pojawiły się w dokumentach już w XV w, kiedy to właścicielami tej wsi była rodzina Grotów. W 1827 r. jak wskazują materiały archiwalne z zasobu muzeum, Duplewice były wsią, osadą i folwarkiem należącym do Ludwika i Natalii Bispingów Kickich z pobliskiego Łysowa. Mieszkało tutaj 200 mieszkańców i istniały 22 domy. W latach 1837 – 1909 właścicielami Duplewic byli Dobrzyńscy, którzy to w 1850 r. wznieśli murowany dwór w obecnej Dąbrowie, a następnie dwa lata później dobudowali obok murowaną oficynę.

W latach 1909 – 1911 właścicielem Duplewic był Paweł Bujalski, a ostatnim był pochodzenia niemieckiego Ignacy Fonberg (1911 r. – 1944 r.). Tuż przed II wojną światową majątek I. Fonberga wynosił około 500 ha. W okresie II wojny światowej majątek ten był schronieniem dla ukrywających się Żydów, a głównym miejscem ukrywania był ówczesny spichlerz. Dwór jak i pobliskie tereny zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej w lipcu 1944 r. przez Armię Czerwoną, która utworzyła we dworze swój sztab na linii frontu. Po wojnie, gdy ogłoszono reformę rolną cały majątek Fonberga podzielono między chłopów i Skarb Państwa.

Istnieją dwie wersje powstania nazwy Dąbrowa. Pierwsza wskazuje na Jana Dąbrowskiego, nauczyciela i inicjatora zmiany nazwy, który w 1927 r. w podróży do wsi Czaple, gdzie miał być nauczycielem w szkole, dowiedział się o Duplewicach. Druga zaś najbardziej prawdopodobna łączy się z lokalnymi opowieściami o kontaktach z pobliskim ówczesnym majątkiem w Korczewie, do którego należące dębowe lasy znajdowały się w okolicy Dąbrowy. I to ten fakt mógł przesądzić o dzisiejszej nazwie, która oficjalnie została nadana w 1930 roku.

W latach 1946 – 2001 we dworze w Dąbrowie istniała szkoła powszechna.

W 2010 r. władze gminy Przesmyki w drodze darowizny przekazały dwór w Dąbrowie na rzecz województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na działalność kulturalną i historyczną Muzeum Regionalnego w Siedlcach, po czym rozpoczęto prace rewitalizacyjne.

Remont budynków (dworu i oficyny) trwał 4 lata, aż w końcu 1 października 2015 r. otwarto Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, które stało się trzecim oddziałem Muzeum Regionalnego w Siedlcach, po istniejących już: Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu oraz Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

Obecnie na terenie dworku znajdują się: kancelaria dworska, pokój pani domu, sypialnie, salon, jadalnia, kuchnia czy też łazienki oraz pokoje noclegowe dla turystów. W oficynie zaś znajdują się pomieszczenia administracyjne i sala konferencyjna. W parku mieści się także spichlerz, pasieka, gołębnik, wędzarnia, ogród warzywny i wieloletni sad.

Dworek wraz z parkiem jest dostępny dla zwiedzających oraz jest wspaniałą bazą noclegową dla przyjeżdżających turystów.

Historię Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz ofertę turystyczną można w szczegółach zapoznać się pod linkiem:

http://muzeumdabrowa.pl/

dworek Dąbrowa

 

Źródło: materiały archiwalne z zasobu Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.

Kategorie
O parku NPK

O parku

Nadbużański Park Krajobrazowy położony jest w środkowo – wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Swym zasięgiem obejmuje lewobrzeżną część doliny Dolnego Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości Drażniew (w gminie Korczew) do ujścia Liwca w pobliżu Kamieńczyka     (na granicy gmin Łochów i Wyszków), a także fragment dolnej Narwi (gmina Pułtusk i Pokrzywnica). Jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce, położony równoleżnikowo chroni prawie 120 km rzeki Bug i 40 km Narwi. Obecnie powierzchnia parku wynosi     74 136,50 ha, a razem z otuliną 113 671,70 ha.

Obszar parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazu. Największym jego walorem jest zachowana dolina Bugu, z meandrującą rzeką, licznymi starorzeczami i wyspami w nurcie oraz piaszczystymi łachami i skarpami. Oprócz doliny rzecznej do parku wchodzą również kompleksy leśne – pozostałości dawnych puszcz, które zajmują około 36 % powierzchni.

Dominują tu bory sosnowe, porastające ubogie, piaszczyste siedliska. Nadrzeczne tereny to kontrast wielu środowisk, suche piaszczyste wydmy graniczą z torfowiskami, a podmokłe lasy łęgowe z borami sosnowymi. Zachowało się tu jeszcze wiele cennych lasów łęgowych. W dolinie Bugu spotyka się większe obszary zarośli łozowych z udziałem rzadkiej wierzby śniadej. Niewielkie powierzchnie na żyźniejszych glebach zajmują grądy. Większe obszary parku pokrywają łąki zalewowe.

Historia utworzenia Parku

Pomysł utworzenia parku krajobrazowego w Dolinie Bugu narodził się w 1976 roku. Jego autorem był Lechosław Herz. Inicjatywa ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem Komisji Ochrony Przyrody ówczesnego Zarządu Okręgu Warszawskiego Ligi Ochrony Przyrody. Dodatkowo, ideę poparł   prof. dr hab. Stefan Kozłowski zajmujący się wówczas formułowaniem zasad tworzenia wielofunkcyjnego systemu obszarów chronionych w Polsce. Ważną rolę w promowaniu inicjatywy utworzenia Parku odegrało również Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Broku, którego staraniem odbyła się sesja wyjazdowa na teren projektowanego Parku. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych   zorganizował konferencję z udziałem przedstawicieli województw zainteresowanych jego utworzeniem na swoim terenie. Sytuacja polityczna na początku lat 80-tych spowodowała zawieszenie działań dotyczących projektowanego Parku. W 1986 roku Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody z Siedlec (Zbigniew Kaszuba), Ostrołęki (Wiesław Staniszewski) i Ciechanowa (Halina Chiczewska) w uzgodnieniu z Wydziałami Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędów Wojewódzkich (w Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie), zlecili zespołowi Rzeczoznawców Towarzystwa Urbanistów Polskich opracowanie dokumentacji projektowanego Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Dokumentacja powstawała w latach 1987 – 1992, a głównym jej wykonawcą był mgr inż. Bolesław Król (Towarzystwo Urbanistów Polskich, Warszawa) z zespołem pracowników naukowych i technicznych Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach oraz służb planowania przestrzennego (w Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie). Wyniki prac zostały zaopiniowane przez Wojewódzkie Komisje Ochrony Środowiska i Ochrony Przyrody. Jednocześnie, działalność informacyjna  (popularyzatorska) oraz fakt uwzględnienia projektowanego Parku przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin spowodowały, że idea jego utworzenia  jeszcze przed jego formalnym powołaniem weszła praktycznie do obiegu planistycznego i świadomości publicznej. Dokumentacja uzasadniająca utworzenie parku zyskała uznanie i autorzy otrzymali w 1994 roku nagrodę Ministra Ochrony Środowiska.

Nadbużański Park Krajobrazowy miał powstać na terenie 32 jednostek administracyjnych, w tym 4 miast i 28 gmin wiejskich leżących w województwie ostrołęckim, siedleckim, ciechanowskim i łomżyńskim. Powierzchnia Parku wraz z otuliną miała wynosić 222 152 ha. Jednak nie udało się doprowadzić do utworzenia Parku w takich granicach. Rozporządzeniem Nr 36/93 Wojewody Siedleckiego z dnia 30 września 1993 r. w sprawie utworzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 8, poz. 166)   został formalnie powołany na obszarze województwa siedleckiego. W granicach NPK i jego otuliny znalazł się obszar o powierzchni 76 519 ha (67% obecnego terenu) położony na terenie 10 gmin: Jadów, Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Korytnica, Liw, Kosów Lacki, Ceranów, Sterdyń. Następnie Rozporządzeniem  Nr 15/94 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie utworzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Ciech. Nr 9, poz. 52) powołano Park na obszarze 6 326,7 ha w województwie ciechanowskim na terenie gmin Pułtusk i Pokrzywnica. Kolejnym aktem prawnym było Rozporządzenie Nr 13/98 Wojewody Łomżyńskiego z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Łom. Nr 6, poz. 55).  na powierzchni 996 ha (łącznie z otuliną) na terenie gmin Nur i Zaręby Kościelne. Znaczna część obszaru projektowanego pierwotnie  Parku i jego otuliny znajdowała się w granicach województwa ostrołęckiego (Puszcza Biała) – 139 111 ha   (62,6 % projektowanego pierwotnie całego obszaru). Jednak ostatecznie na tym terenie Park nie został utworzony. Obecnie  ochroną prawną objęte są cenne przyrodniczo tereny Puszczy Białej i prawego brzegu Bugu w obszarze sieci Natura 2000.   W dniu   1 grudnia 1997 roku powołano pierwszego dyrektora i od tego momentu rozpoczyna się tworzenie Zarządu NPK.

Po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku cały obszar NPK i jego otuliny znalazł się w granicach województwa mazowieckiego. Rozpoczęto prace nad jego powiększeniem. Mimo prowadzonych negocjacji z gminami w powiecie ostrowskim i wyszkowskim nie udało się zyskać aprobaty tamtejszych samorządów. Sukcesem natomiast zakończyły się negocjacje z samorządami gmin: Sterdyń, Sabnie, Repki, Korczew, Przesmyki, Paprotnia i Platerów.

W dniu 26 marca 2002 r. Wojewoda Mazowiecki podpisał Rozporządzenie Nr 30 w sprawie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego powiększenia (do 74 136,50 ha), a otuliny do   113 671,70 ha (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 2067). Na jego mocy  granicami Parku zostały częściowo objęte dodatkowo gminy: Korczew, Paprotnia, Przesmyki (powiat siedlecki), Repki, Sabnie oraz kolejna część gminy Sterdyń (powiat sokołowski) i Platerów (powiat łosicki).  W dniu 1 stycznia 2010 roku Nadbużański Park Krajobrazowy wszedł w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i podlega pod jego Dyrekcję w Otwocku.

Kategorie
Aktualności MZPK Aktualności NPK

Konkurs filmowy „Zimowe magiczne miejsca Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”.

Nadbużański Park Krajobrazowy ma przyjemność ogłosić konkurs filmowy „Zimowe magiczne miejsca Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”. Konkursie skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII.

Przedmiotem konkursu jest nagranie filmu ukazującego piękno przyrody, krajobrazu, zabytków i tradycyjnej architektury Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zimą.

Prace do konkursu należy przesłać przez stronę www.szybkiplik.pl  lub na nośniku cyfrowym na adres: Nadbużański Park Krajobrazowy, Kaliska 93, 07-130 Łochów do dnia 31.12.2021 r. do godz.16.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu pod artykułem.

Liczymy na Wasz udział i życzymy powodzenia!

Pobierz załącznik:

Kategorie
O parku NPK

ABOUT THE PARK (NPK)

Nadbużański Landscape Park is located in central-eastern Mazovia. It stretches along the left bank of the lower Bug River course, from Toczna rivermouth in Drażniew (Korczew municipality) to Liwiec rivermouth near Kamieńczyk (Łochów municipality) as well as along the banks of lower Narew River. It is one of the largest landscape parks in Poland, protecting almost 120 kilometres of Bug River and 40 km of Narew River. Currently, the surface of the Park amounts to 74 136,50 hectares, while counting with the buffor zone, the number increases to 113 671,70 ha.

The Park’s area is characterised by diverse landscape. Its greatest asset is Bug River Valley with the meandering river, numerous oxbows and islands as well as sandy point bars and banks.  In addition to open habitats, the Park encompasses some forest complexes – remnants of oldgrowth forests – which cover 36% of the Park’s surface.

The main forest habitat type is pine coniferous forest growing on sandy soils poor in nutrients. Riparian areas are very diverse: sand dunes border upon peatlands while wet riparian forests border upon dry pine coniferous forests. Considerable areas of riparian forest have been preserved. Bug River Valley abounds in gray willow thickets with individuals of Salix starkeana. Small patches are overgrown by oak-hornbeam forest. The most prominent open habitat in the Park are floodplain meadows along Bug River.

Kategorie
Aktualności MZPK Aktualności NPK

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 20 listopada 2021 roku w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego  miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przed pomnikiem Jastrzębowskiego w Broku, a następnie przeniosły się do siedziby NPK w Kaliskach. Tutaj w wilii, którą ongiś zakupiła Helena Paderewska dla potrzeb Szkoły Wyższej Hodowli Drobiu dla dziewcząt, odsłonięto  tablicę poświęconą  jego pamięci.

 

Zebrani wysłuchali wystąpień zaproszonych gości oraz referatów:

– Alicji Wejner, dziennikarki i pisarki, autorki książki „Azymut wspólna Europa Jastrzębowski”, która mówiła o dokonaniach patrona;

–  historyka Jana Engelgarda na temat Powstania Listopadowego.

Następnie założyciel fundacji im. W. B. Jastrzębowskiego „My Obywatele Unii Europejskiej”, aktor Olgierd Łukaszewicz  przygotował i przedstawił wspólnie z zespołem widowisko artystyczne dotyczące Jastrzębowskiego i jego „Konstytucji dla Europy”.

W wydarzeniu wzięli udział, m.in.: członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast, burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, wójt gminy Sadowne Waldemar Cyran, radni powiatu węgrowskiego Artur Lis i Krzysztof Fedorczyk, sekretarz gminy Brok Anna Dawidczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów Bogusław Piątek, przedstawiciele Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości Tomasz Jagodziński, poczet sztandarowy i pododdział honorowy Liceum Ogólnokształcącego w Urlach na czele z dyrektor Marią Łopuską oraz rodzina bohatera uroczystości: praprawnuczka prof. Elżbieta Jastrzębowska wraz z mężem i kuzyn Szymon Jastrzębowski.

Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799 – 1882) był profesorem botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, zasłużonym pedagogiem, społecznikiem, przyrodnikiem i krajoznawcą, protoplastą ergonomii jako nauki oraz twórcą opisu klimatu Warszawy, prekursorem resocjalizacji, a także uczestnikiem Powstania Listopadowego. Zasłynął swoim bogatym dorobkiem nie tylko na Mazowszu, ale również daleko poza jego granicami, m.in. jako twórca i konstruktor gnomo grafu – narzędzia do wykreślenia zegara słonecznego na nieregularnej powierzchni. Był również autorem zegara słonecznego w warszawskich Łazienkach. Pozostawił po sobie spuściznę naukową w postaci wielu publikacji z obszaru botaniki, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.

Ten polski  patriota podczas Powstania Listopadowego napisał  również „Konstytucję dla Europy” – wizjonerskie dzieło stanowiące znaczący polski wkład w rozwój myśli o zjednoczonej Europie, które na długi czas uległo zapomnieniu.

Sejmik Województwa Mazowieckiego chcąc podkreślić jego wizjonerstwo, a zarazem związek z Mazowszem postanowił, że rok 2021  będzie rokiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora „Konstytucji dla Europy” w 190 rocznicę jej wydania.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski