05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow

Warsztaty ekologiczne dla młodzieży – monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego

W bieżącym roku Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego realizował zadanie  Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2012 roku – monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego”.

W ramach zadania  zorganizowano i przeprowadzono w miesiącach czerwiec – październik osiem spotkań warsztatowych, w których uczestniczyła młodzież z czterech szkół leżących na terenie Puszczy Kozienickiej w pobliżu rzeki Zagożdżonki. W trakcie warsztatów młodzież prowadziła badania biologiczne i chemiczne rzeki Zagożdżonki, określając stopień zanieczyszczenia wód. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zastosowaniem odbiornika GPS, dzięki któremu określono lokalizację stanowiska badawczego. Ponadto w miesiącach maj – październik przeprowadzono dziesięć prelekcji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych leżących na terenie Puszczy Kozienickiej. Tematyka zajęć związana była z wpływem czynników antropogenicznych  na florę i faunę puszczańskich rzek oraz wykorzystaniem narzędzia do nawigacji GPS do gromadzenia danych przestrzennych i tworzenia map. W ramach zadania opracowano i wydano publikację „Oznaczamy bezkręgowe organizmy wskaźnikowe dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych”, przy pomocy której młodzież oznaczała bezkręgowe organizmy wodne, w trakcie warsztatów stacjonarno – terenowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty ekologiczne dla młodzieży w 2012 roku – monitoring środowiska przyrodniczego Kozienickiego Parku Krajobrazowego” dofinansowane przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 23 954,80 zł.

Studencki obóz naukowy w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W dniach 9 – 11 listopada na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego gościło kilkunastu studentów Międzywydziałowego Koła Naukowego Biologów SGGW wraz z opiekunem dr Witoldem Strużyńskim. Program obozu związany był z realizowanym w Kozienickim Parku Krajobrazowym projektem czynnej ochrony i odbudowy populacji różanki.

 Badano stan zasiedlonych w zeszłym roku zbiorników pod względem przeżywalności gatunku, a także wyznaczano nowe akweny w których zostaną wypuszczone różanki oraz małże. W międzyczasie poszukiwano juwenilnych stadiów modliszki zwyczajnej (Mantis religiosa polonica). Kozienicki Park Krajobrazowy jest najbardziej wysuniętym na północ stanowiskiem występowania tego gatunku w Polsce. Dodatkowo podczas obozu studenci pobrali materiał do badań nad występowaniem ślimaków z rodzaju Vertigo na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Niektóre gatunki tych ślimaków są ujęte w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000 oraz są wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

 

 

 

 

 

Oznakowanie granic w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W 2012 roku Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, dzięki dotacji WFOŚiGW w Warszawie, zrealizował prace związane z oznakowaniem granic Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

 Rzetelne oznakowanie terenu poprzez ustawienie  tablic  informujących o nazwie formy ochrony przyrody (zgodnie z Art.115 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody) umożliwi lepsze egzekwowanie prawa dot. obszarów chronionych. Tablice zostały ulokowane w miejscach o dużym natężeniu drogowym oraz w miejscach szczególnej koncentracji turystycznej. Oznakowanie terenu Kozienickiego Parku Krajobrazowego wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej okolicznych mieszkańców i przybywających tu turystów, co zaowocuje zmniejszeniu szkód w środowisku przyrodniczym.

 

 

 

 

„Oznakowanie granic Kozienickiego Parku Krajobrazowego dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 28 782,00 zł.”

  

Prawie nowa ścieżka dydaktyczna w Kozienickim Parku Krajobrazowym

Jedną z większych atrakcji turystycznych rezerwatu przyrody Krępiec jest znajdująca się nieopodal parkingu leśnego, przy drodze krajowej nr 79 nisza źródliskowa. Z dna głębokiego wąwozu wypływa tu jedno z największych i najpiękniejszych źródeł Puszczy Kozienickiej, dające początek strumykowi Krępiec.

 Źródlisko jest miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez przejeżdżających drogą nr 79 turystów, jak i okolicznych mieszkańców, którzy od lat czerpią wodę źródlaną do celów spożywczych. W celu ograniczenia penetracji wąwozu oraz zabezpieczenia jego zboczy przed nadmiernym wydeptywaniem i obsuwaniem w 1999 roku wykonano drewniane schody,  pomost  i barierki oraz umocniono miejsce czerpania wody. Ponadto w celu podniesienia świadomości ekologicznej przybywających tu osób wytyczono i oznakowano ścieżkę dydaktyczną, która  przebiegała od źródliska do miejscowości  Garbatka – Letnisko. W miarę upływu czasu infrastruktura turystyczna uległa zniszczeniu. W br. Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego podjął realizację  projektu  „Rewitalizacja infrastruktury turystycznej służącej edukacji ekologicznej na ścieżce dydaktycznej w rezerwacie Krępiec”, w ramach którego  wykonano prace remontowe i  wytyczono nową trasę ścieżki dydaktycznej. Trasa ta tworzy pętlę o długości ok.6 kmi jest podzielona na 7 przystanków tematycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz we współpracy  z Technikum Drzewnym i Technikum Leśnym w Garbatce – Letnisku, Starostwem Powiatowym w Kozienicach, Nadleśnictwem Zwoleń, Urzędem Gminy w Garbatce – Letnisku oraz Zakładem Karnym w Żytkowicach.

 

 

„Rewitalizacja infrastruktury turystycznej służącej edukacji ekologicznejna ścieżce dydaktycznej w rezerwacie Krępiec”, został  dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w formie dotacji     w kwocie 43 350 zł.

Konkurs – Dokarmiamy ptaki zimą – Szkolny Karmnik

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas I – III i klas IV – VI. Do konkursu przystępują zespoły sześcioosobowe, a każda szkoła może wytypować tylko jeden zespół. Konkurs trwa od  14 grudnia 2012 r. do 22 marca 2013 r.

 Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać faksem na numer 22 754 51 00 do dnia 14 grudnia 2012 r. Pełne informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie (regulamin do pobrania poniżej).

 

Celem konkursu przyrodniczego  jest propagowanie aktywnych form ochrony ptaków, wyrabianie poczucia odpowiedzialności u dzieci i młodzieży za otaczające ich środowisko i inspirowanie szkolnych grup do działań na rzecz ochrony przyrody oraz możliwość wypowiedzi artystycznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin konkursu
  2. Karta zgłoszeniowa ucznia
  3. Deklaracja przystąpienia szkoły
  4. Załącznik nr 1 – karta obserwacji ptaków

Za zasługi w pracy penitencjarnej

Z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu15 listopada br. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej zorganizował uroczystość, w trakcie której wręczono odznaczenia „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Odznaczenia przyznano następującym przedstawicielom Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych: 

 

Sylwester Chołast, Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Podejmuje działania zmierzające do aktywnego wspierania resocjalizacji i społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności. Działalność ta wynika ze współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie w ramach podpisanego porozumienia, w wyniku którego wykonywane są prace gospodarczo-porządkowe oraz prace ogólnobudowlane na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych przez skazanych odbywających kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego. Inicjatywa ma na celu podejmowanie działań służących ochronie terenów leśnych województwa mazowieckiego oraz edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej skazanych.

 

Robert Belina, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Współpracuje z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie od 2011 roku. Na mocy zawartego porozumienia, w celu realizacji programu „Czyste lasy na Mazowszu” koordynuje pracę skazanych, którzy odbywają karę w więzieniach okręgu warszawskiego, przy sprzątaniu mazowieckich lasów z odpadów, porządkowaniu ścieżek przyrodniczych oraz przeprowadzaniu doraźnych remontów budynków i obiektów na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Przygotowuje i podejmuje działania resocjalizacyjne i readaptacyjne o profilu ekologicznym skierowane do skazanych.

 

 

Ppłk Anna Osowska – Rembecka

Uczniowie z Ceranowa odkrywali lokalne miejsca pamięci

minimogjk  Nadbużański Park Krajobrazowy to piękne krajobrazy, bogata przyroda, ale także miejsca o ciekawej historii, powiązane z regionem i jego losami.

  Przewodniki i mapy przybliżają nam historię pałaców i dworów, warto jednak zwrócić uwagę także na mniejsze punkty, które są elementem lokalnej historii. Do poznawania i dbania o takie miejsca zachęcił młodzież z Zespołu Szkół w Ceranowie pan Janusz Kur – strażnik NPK. Uczniowie wraz z nauczycielkami – panią Anną Makowiecką, panią Joanną Ślepowrońską oraz Krystyną Wrzos zadbali o dwa miejsca pamięci – pomnik bitwy pod Jagodnikiem 1944 r. oraz mogiłę w Długich Grzymkach.

 

  Cała wyprawa przyjęła postać historycznego rajdu rowerowego. Uczestnicy wysłuchali opowieści o wydarzeniach z przeszłości oraz praktycznie zadbali o pamiątki po nich.

 

mogjk1

 

  Pomnik zwycięskiej bitwy, którą stoczył oddział partyzancki z hitlerowcami 28 lipca 1944 r. został oczyszczony, jego otoczenie uporządkowano.

 

mogjk2

 

  Uczniowie zadbali też o leśną mogiłę – zapomniany grób w pobliżu Długich Grzymek. Przypomina ona historię z czasów okupacji, gdy we wsi, w gospodarstwie pod lasem, ukrywał się ranny partyzant. Dowiedziawszy się o tym niemieccy żołnierze pojmali go wraz z dającym mu schronienie gospodarzem – Feliksem Żochowskim. Obaj Polacy zostali straceni na miejscu. Tam też pochowali ich okoliczni mieszkańcy. Po wojnie zwłoki Feliksa Żochowskiego przeniesiono na cmentarz do Ceranowa. Pamięci partyzanta przygotowano skromną mogiłę.

 

mogjk3

 

  Na obu uporządkowanych historycznych miejscach uczniowie złożyli kwiaty. Była to wartościowa lekcja pamięci o przeszłości, umożliwiająca wzbogacenie wiedzy o najbliższej okolicy.

Z zielonym w tle – nowe wystawy w NPK

wystminiJednym z aspektów działania na rzecz wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych NPK jest ich popularyzacja – prezentacja i informowanie społeczeństwu oraz uświadamianie, że te ciekawe tereny rzeczywiście warte są poznawania i ochrony.

Najlepszą metodą jest oczywiście uczestnictwo w aktywnym poznawaniu Parku – na wycieczkach, wyprawach i rajdach terenowych. Przy wybranych okazjach to NPK wychodzi naprzeciw zainteresowanym osobom – poprzez udział w lokalnych uroczystościach, obchodach i wydarzeniach. Stacjonarna forma prezentacji walorów Parku nie wyklucza jednak jego aktywnego poznawania nadbużańskiej przyrody. Zakupione dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (wfosigw.pl) atrakcyjne dioramy w ciekawy sposób pokazują położenie obszarów chronionych w Polsce, pozwalają na analizę flory i fauny poszczególnych środowisk dzięki zastosowaniu zdjęć-magnesów.

Na co dzień z wystawy można korzystać w siedzibie Zespołu ds. NPK w Łochowie – część aktywizująca wita gości już na progu.

 

wyst1

 

Na sali edukacyjnej można oglądać dioramę przyrodniczą zaaranżowaną na wzór różnych środowisk, które można poznawać na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

 

wyst2

 

Wystawa, dioramy i elementy do prezentacji prac na temat Parku przyczyniają się do uatrakcyjnienia przekazu o mazowieckiej przyrodzie.

 

 wyst3

 

 

 

 

 logowfosigw

 

Organizacja wystaw plenerowych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 11 500,00 zł.

Warsztaty ekologiczne „Natura 2000” w Kozienickim Parku Krajobrazowym

     W dniu 9 listopada 2012 r.  w mieście Pionki z inicjatywy Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego odbyły się warsztaty ekologiczne poszerzające wiedzę o Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000.

 

    

     Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie dla dwóch grup odbiorców. W grupie pierwszej znaleźli się uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pionkach, którzy zostali zapoznani z rolą obszarów Natura 2000 dla ochrony zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk oraz dla ochrony różnorodności biologicznej całej Europy. Druga grupa, obejmująca pracowników lokalnych urzędów miast i gmin, nauczycieli oraz załogę Kozienickiego Parku Krajobrazowego została zapoznana m. in. ze sposobami rozwiązywania problemów związanych z ochroną walorów przyrodniczych oraz implementacją prawa europejskiego w zakresie obszarów Natura 2000.

     Zajęcia poprowadził Pan Jan Balcerzak – pracownik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pakiet edukacyjny Natura 2000 – bogato ilustrowaną pomoc dydaktyczną przygotowywaną przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

     Dziękujemy Panu Wiktorowi Grzegorzowi Siekowi – Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pionkach za pomoc w organizacji warsztatów i udostępnienie pomieszczeń szkoły.

 

 

 

 

Konkurs „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”

Mazowiecki Park Krajobrazowy po raz kolejny w tym roku ogłasza konkurs pn.”Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”.

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu  i okolic naszego parku krajobrazowego.

 

Celem konkursu jest propagowanie aktywnych form ochrony ptaków, wyrabianie poczucia odpowiedzialności i inspirowanie dzieci do działań na rzecz ochrony przyrody.

 

Deklarację uczestnictwa w konkursie należy wysłać faxem do dnia 17 grudnia 2012 r. (poniedziałek)

na numer  (22) 779 26 94 wew.108.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu.

Deklaracja uczestnictwa w konkursie.

Karta zgłoszeniowa dziecka.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski