05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
O parku ChPK

Park krajobrazowy – pytania i odpowiedzi

Czy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego obowiązują jakieś zakazy?

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w Parku zakazuje się:

 1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.1);
 2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
 3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
  wodnych;
 4. pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
  przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą
  urządzeń wodnych;
 6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
 7. budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce
  wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
 8. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
 9. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
 10. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
 11. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
 12. organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
 13. używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Na terenie Parku obowiązuje również plan ochrony w którym wyznaczone są strefy stanowiące obszary realizacji działań ochronnych.

Czy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego mogę zbierać grzyby?

Tak. W zakresie zbierania grzybów w parku krajobrazowym obowiązują takie same przepisy jak i poza nim. Grzybów nie możemy zbierać jedynie na terenie rezerwatów przyrody oraz na innych terenach, gdzie wstęp jest zakazany.

Czy do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego mogę wejść z psem?

Tak. Na terenach publicznych można przebywać z psem. Jeśli wchodzimy z psem do lasu psa należy trzymać na smyczy. Zgodnie z art. 30 ustawy o lasach na ich terenie zabrania się puszczania psów luzem. Przepis ten istnieje dla zapewnienia bezpieczeństwa psu oraz zwierzynie leśnej. Należy mieć na względzie że nawet najbardziej ułożony pies może dać się ponieść instynktom lub strachowi.

Czemu w parku krajobrazowym na terenach leśnych wycinane są drzewa?

Park krajobrazowy jest formą ochrony przyrody gdzie zgodnie z art. 16 ustawy o ochronie przyrody grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. Oznacza to, że na terenach leśnych powinna być prowadzona zrównoważona gospodarka leśna na podstawie planów urządzenia lasu.

Skąd mam wiedzieć czy moja działka znajduje się w granicach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego?

Granice Parku zostały opisane w rozporządzeniu Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Ich wizualizację można obejrzeć na geoportalu Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Są tam również oznaczone strefy stanowiące obszary realizacji działań ochronnych ujęte w planie ochrony Chojnowskiego Parku.

Mieszkam w otulinie Chojnowskiego Parku. Czy mogę jakoś zadbać o jego przyrodę?

Jeśli chcemy aby przyroda w naszym otoczeniu miała się jak najlepiej możemy zrobić wiele rzeczy aby jej pomóc.

 1. Na terenie swojej działki możesz zrobić dziki zakątek lub łąkę kwietną aby zwabić do ogrodu motyle i inne zapylacze.
 2. Posadź w ogrodzie krzewy których owoce będą przysmakiem ptaków. Będzie to dla nich szczególna pomoc w okresie zimy.
 3. Jeśli możesz zminimalizuj oświetlenie ogrodu w nocy.
 4. Stawiając ogrodzenie pomyśl o drobnych zwierzętach. Zrób dla nich odpowiednia przejścia w podmurówce.
 5. Zostaw strefę bezpieczeństwa dla pająków np. w garażu. Są bardzo pożyteczne!
 6. Pozwól drzewom rosnąć na działce. Są one potrzebne ptakom ale też Tobie dadzą cień i przyjemny mikroklimat.
 7. Powieś budki dla ptaków, ale pamiętaj aby najpierw sprawdzić jaka budka będzie się najlepiej sprawdzać w Twoim ogrodzie, na jakiej wysokości ją powiesić i kiedy czyścić.
Kategorie
O parku ChPK

O Parku

Chojnowski Park Krajobrazowy jest jednym z dwóch parków krajobrazowych leżących blisko Warszawy. Utworzony został 7 czerwca 1993 roku na terenie 5 gmin: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów i Tarczyn w celu ochrony cennego kompleksu Lasów Chojnowskich, doliny rzeki Jeziorki i pradoliny Wisły z malowniczą skarpą oraz rezerwatami.

Wraz z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym i Kampinoskim Parkiem Narodowym pełni ważną funkcję klimatotwórczą dla Warszawy. Te cenne, biologicznie czynne tereny stanowią przeciwwagę dla zurbanizowanej aglomeracji warszawskiej.

Położony na lewym brzegu Wisły Chojnowski Park Krajobrazowy zajmuje tereny płaskie, rzadko urozmaicone niewielkimi wzniesieniami pochodzenia wydmowego. Cennymi elementami krajobrazu tego terenu jest dolina rzeki Jeziorki wraz z dopływami: rzeką Zieloną i Tarczynką. Niestety, część bagiennych jeziorek, które wzbogacały ekosystemy leśne oraz krajobraz powoli zanika.

Większość powierzchni Parku zajmują lasy. W przeważającej części są to bory mieszane, z przewagą sosny i udziałem dębu, brzozy i lipy. Na żyźniejszych glebach występują grądy, z przewagą dębu szypułkowego, z domieszką grabu i sosny, czasem lipy i osiki. W zespołach tych często spotyka się leśne drzewa owocowe takie jak: jabłoń płonka, grusza polna i czeremcha. W dolinach rzek można spotkać fragmenty lasów łęgowych. W składzie gatunkowym lasów spotkać też można pojedyncze buki, prawdopodobnie wprowadzone sztucznie.

W dolinach rzek rosną olchy, jesiony, wiązy szypułkowe i polne. Wśród drzew iglastych dominuje sosna, uzupełniana przez świerk pospolity i modrzew europejski. Ciekawostką botaniczną Parku jest stanowisko wiciokrzewu pomorskiego Lonicera periclymenum (objęte ochroną rezerwatową w rezerwacie ,,Biele Chojnowskie”).

Cennym elementem krajobrazu jest dolina rzeki Jeziorki. Znajdujące się tam łąki i pastwiska, ciągle użytkowane rolniczo, stanowią dogodne miejsce dla zwierząt związanych z terenami podmokłymi. Nad Jeziorką można spotkać polujące zimorodki oraz wydrę, a w jej wodach żyje około 20 gatunków ryb, wśród nich pstrąg potokowy i miętus.

W Parku gnieździ się około 100 gatunków ptaków, a na szczególną uwagę zasługuje kompleks stawów w Żabieńcu. Można tutaj zaobserwować między innymi: tracze nurogęsi, perkozy zauszniki i perkozy rdzawoszyje, perkozki, cyraneczki, wąsatki, remizy, a nawet bociany czarne. W pobliżu stawu znajduje się kompleks wypoczynkowy ,,Zimne Doły”, dostępny dla turystów w ciągu całego roku. Są tam miejsca na ogniska, zadaszone wiaty, plac zabaw dla dzieci i parking leśny. W pobliżu znajduje się leśna ścieżka edukacyjna oznaczona tablicami informacyjnymi.

Od 2011 Chojnowski Park Krajobrazowy koordynuje akcję czynnej ochrony płazów, polegającą na ich przenoszeniu przez ruchliwy fragment drogi w okolicy Głoskowa i Zalesia Górnego. Uczniowie ze szkół w Głoskowie, Zalesiu Górnym i okoliczni mieszkańcy rozstawiają płotki zapobiegające wejściu płazów na drogę, a następnie przenoszą je na drugą stronę jezdni. W przeszłości wędrujące na gody płazy często ginęły pod kołami samochodów. Dzięki pomocy lokalnych społeczności, w tym uczniów lokalnych szkół, corocznie przez drogi przenoszonych jest kilka tysięcy płazów. Wśród nich są między innymi: grzebiuszki ziemne, rzekotki drzewne, kumaki nizinne oraz ropuchy szare.

Dzięki swoim walorom przyrodniczym i krajobrazowym, Chojnowski Park jest chętnie odwiedzany przez turystów. Z myślą o nich wyznaczono tu siedem znakowanych szlaków turystycznych oraz sieć ścieżek dydaktycznych – zarówno pieszych, jak i rowerowych.

 

Kategorie
O parku ChPK

About the Park (ChPK)

Chojnowski Landscape Park is one out two our parks which lie directly in the proximity of Warsaw.
Is was created on 7th June 1993 on the land belonging to five municipalities: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów and Tarczyn, in oder to protect Chojnów Forest Complex, Jeziorka River Valley and a fragment of Vistula River Valley with its former embankments and numerous nature reserves.

The Park is situated on Vistula’s left riverbank, its surface is mostly flat with occasional small sanddunes. An especially valuable element of its landscape is Jeziorka River Valley with its tributaries: Zielona and Tarczynka. Unfortunately, many small swamps which enrich the forest landscape are currently disappearing.

Most prominent habitat type in the Park is forest, namely mixed deciduous and coniferous forest stands with pines, oaks, birches and linden trees. Richer soils are vegetated by oak-hornbeam forests with occasional pines, lindens and aspens. Fruit trees such as crab apples, wild pears and bird cherries can oftentimes be found here. River valleys shelter fragments of riparian forests. Solitary beech trees were most likely planted here.

Alders, ahes and elms (field and European white elm) grow in river valleys. Coniferous trees which occur here are predominantly pines, spruces and larch trees. The Park is also home to an isolated stand of European honeysuckle – a plant which normally occurs in coastal areas – protected in „Biele Chojnowskie” nature reserve.

Jeziorka River Valley with the surrounding meadows and pastures which are still in agricultural use is an important habitat for waterfowl and mammals. Kingfishers and otters hunt here; Jeziorka’s waters are populated by circa 20 species of fish such as river trout and burbot.

Around 100 bird species nest in the Park. Among the most important bird habitats are Żabieniec Fishponds where common goosanders, black and red-necked grebes, little grebes, Eurasian teals, bearded reedlings, Eurasian penduline tits and black storks can be watched. A nearby recreational complex „Zimne Doły” is accessible to tourists all year round. It has designated campfire places, shelters, a playground for children and a parking place. A marked educational nature trail runs next to it.

Since 2011 the Park has been coordinating amphibian conservation activities. Every spring season children from cooperating schools in Głosków and Zalesie Górne carry amphibians across two busy roads in order to lower accidental mortality as migrating apmhibians are increasingly being run over by cars. The Park coordinates erecting of fences along the problematic road sections and placing bucket traps, while schoolchildren and local inhabitants carry out the job of carring amphibians to the other side of the road three times a day. Thanks to their help, several thousands od amphibians are saved each year. Among them are spadefoot toads, tree frogs, European fire bellied toads and common toads.

Thanks to its natural and landscape values the Park is frequented by numerous tourists. Seven walking paths as well as eduactional trails and cycling paths have been designated for them.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski