05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow

Upowszechniamy wiedzę o przyrodzie Mazowsza

 

      Parki krajobrazowe, których w Polsce jest 122, należą do ważniejszych form ochrony przyrody. Na Mazowszu znajduje się  9 parków krajobrazowych, spośród których 5 w całości mieści  się w granicach województwa mazowieckiego.  W celu zapoznania szerokiego odbiorcy z bogactwem przyrodniczym i kulturowym naszych parków krajobrazowych Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego zrealizował w br. zadanie „Zielone serca Mazowsza – kampania edukacyjno – informacyjna o mazowieckich parkach krajobrazowych.

   W ramach zadania m.in. opracowano i wydano  publikację pt. „Poznajemy Mazowieckie Parki Krajobrazowe”  oraz zrealizowano film  przyrodniczy  pt. „Kozienicki Park Krajobrazowy – zielone serce Mazowsza”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zielone serca Mazowsza – kampania edukacyjno-informacyjna  o mazowieckich parkach krajobrazowych dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,w formie dotacji, w kwocie 75 800,00 zł”

 

     Dodatkowo w br.  wydane zostało przyrodnicze czasopismo regionalne KULON (rocznik nr 19). „Kulon” wydawany jest od roku 1996. Jego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie Mazowsza. W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace przyrodników (artykuły, krótkie notatki, sprawozdania) dokumentujące głównie stan fauny występującej na Mazowszu oraz zachodzące w nim zmiany.  Publikacja została wydana  wspólnie przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych i Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne w ramach zadania „Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza”. 

Kulon – wydanie czasopisma przyrodniczego  upowszechniającego wiedzę  o przyrodzie Mazowsza dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie  5 500,00 zł”

 

     Zrealizowany w tym roku film oraz wydane  publikacje  wykorzystywane będą przez pracowników Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w bieżącej działalności, przekazane  zostaną  do bibliotek, szkół, uczelni wyższych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, nadleśnictw oraz urzędów miast i gmin.

 

 

     

PIELĘGNACJA POMNIKÓW PRZYRODY NA TERENIE KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO w 2014 ROKU

W końcu października br. zakończone zostały prace związane z zadaniem ,, Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego”.

Zabiegami objęto 18 pomników przyrody z terenu 5 gmin. W ramach prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych usunięto chore, martwe oraz połamane gałęzie i konary, wykonano cięcia prześwietlające zbyt zagęszczonych koron oraz poprawiono statykę drzew. Całkowity koszt zadania to 32.184,00 zł. Środki na jego realizację Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych pozyskał w formie dotacji w wysokości 26.684,00 zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dodatkowe 7.500,00 zł jako wkład własny w realizację zadania zagwarantowały: Gmina Pionki, Gmina Zwoleń, Gmina Kozienice, Gmina Garbatka-Letnisko oraz  Gmina Głowaczów.  

 

 

 

Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 24.684,00 zł.


oraz jako wkład wsłasny w kwocie 7.500,00 zł. zagwarantowały:

Gmina Zwoleń 


Gmina Kozienice


Gmina Garbatka-Letnisko


 Gmina Głowaczów


Gmina PionkiRestytucja różanki w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego – etap IV

Różanka to niewielka ryba, której europejska populacja jest uznawana za niezadowalającą, dlatego też gatunek ten został umieszczony w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. Również w Polsce różankę umieszczono  w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – jako gatunek zagrożony wyginięciem. W Polsce różanka od 1995 roku podlegała ochronie ścisłej.

Obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku jest pod ochroną częściową.  Program odtwarzania pogłowia różanki w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego trwa od 2011 roku. Do chwili obecnej do wytypowanych zbiorników wodnych na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego wypuszczono ok. 2300 osobników wyhodowanych w wylęgarni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (400 w roku 2011, 500 w roku 2012, 400 w roku 2013 oraz 1000 w roku 2014). Ważnym elementem edukacyjnym i ekologicznym jest utrzymywanie od ponad 4 lat stałego stada różanek w basenie znajdującym się na terenie Ośrodka Dydaktyczno Muzealnego w Augustowie. Każdego roku dokonuje się kontrolnego odłowu różanek i zauważono, że ryby są w bardzo dobrej formie. Nadwyżki pochodzące z rozrodu w basenie są przeznaczane do zarybienia zbiorników na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.


tarlaki w laboratorium


 tarło różanek samica z długim pokładełkiem


 transport różanek  do reintrodukcji na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego 


 odłowy różanki do pomiarów 


 pomiary różanek z reintrodukcji na terenie  Kozienickiego Parku Krajobrazowego

 

Zadanie „Restytucja różanki (Rhodeus sericeus) w wodach  Kozienickiego Parku Krajobrazowego – etap IV”  zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 5 400,00 zł.

Czynna ochrona raka błotnego w Kozienickim Parku Krajobrazowym – etap I

Obecnie w wodach śródlądowych Polski występują co najmniej 4 gatunki raków. Rodzimą astakofaunę reprezentuje rak szlachetny oraz rak błotny. 

Rak pręgowaty i rak sygnałowy pojawiły się w wodach europejskich na skutek introdukcji z Ameryki Północnej. Oba gatunki swoją ekspansją wypierają rodzime raki, doprowadzając do ich dramatycznego zaniku w wodach Polski. Od roku 2014 na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego realizowany jest program mający na celu restytucję i czynną ochronę raka błotnego – gatunku objętego ochroną częściową. Rak błotny jest gatunkiem o pochodzeniu pontkaspijskim. Według astakologów, jego naturalna, zachodnia granica występowania to wody śródlądowe Polski. Jednak od dziesiątków lat obserwuje się gwałtowny zanik stanowisk tego gatunku. W ramach prac w 2014 roku wykonano typowanie wód do zaraczeń wraz z przygotowaniem zaplecza do przeprowadzenia pierwszego jesiennego wsiedlenia raków. Materiał wyjściowy (reprodukcyjno-wylęgowy) pochodził z podchowalni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prace typujące wody do zasiedlenia rakami polegały na analizach biologicznych  i fizyko chemicznych wód. Na podstawie tych analiz wytypowano dwa zbiorniki wodne w Kozienickim Parku Krajobrazowym. Łącznie w tym roku wypuszczono 450 raków (50 dorosłych oraz 400 sztuk wylęgu i jednorocznych raków błotnych). Efektem ekologicznym realizowanego programu jest wsiedlenie raków do kilku zbiorników i stworzenie rodzaju mateczników raka błotnego, służących w przyszłości do kolejnych zaraczeń w województwie mazowieckim, bazując na osobnikach z Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Stworzenie  silnego pogłowia raków błotnych w wybranych zbiornikach retencyjnych Puszczy Kozienickiej zwiększy różnorodność biologiczną tego obszaru należącego jako ostoja siedliskowa do sieci Natura 2000. 


 RAK BŁOTNY W CZASIE ŻEROWANIA


 RAKI PRZEZNACZONE DO RESTYTUCJI W KOZIENICKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM


 DOROSŁE RAKI BŁOTNE PRZED WYPUSZCZENIEM


NOCNE ODŁOWY KONTROLNE RAKÓW


 SAMICA RAKA BŁOTNEGO Z JAJAMI POD ODWŁOKIEM


 

Zadanie „Czynna ochrona raka błotnego (Astacus leptodactylus),  w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego – etap I” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 5 400,00 zł.

Nowa infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej w Kozienickim Parku Krajobrazowym

     Ośrodek edukacyjno – muzealny Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie położony jest na terenach atrakcyjnych przyrodniczo. W pobliżu znajdują się trzy rezerwaty przyrody (Zagożdżon, Brzeźniczka, Źródło Królewskie) oraz cenne siedliska przyrodnicze (sosnowy bór bagienny, wyżynny jodłowy bór mieszany, ciepłolubna dąbrowa i grąd subkontynentalny). W bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka przebiega 5 szlaków turystycznych  (dwa piesze i 3 rowerowe).

     Bogactwo przyrodnicze tego terenu i dobry dostęp komunikacyjny powodują, że obiekt stanowi bazę edukacyjną chętnie odwiedzaną przez liczne grupy szkolne, zorganizowane grupy turystyczne, rodziny z dziećmi i osoby indywidualne.

     W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej Kozienickiego Parku Krajobrazowego i lepszego wykorzystania powierzchni otaczającej ośrodek w  br. dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej w Warszawie wykonano  nową infrastrukturę terenową. W jej skład wchodzą następujące elementy:

 • Leśna skocznia – obiekt przeznaczony dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3, umożliwiający porównanie długości wykonanego skoku ze skalą długości skoków leśnych zwierząt.Ponadto wypełniona piaskiem leśna skocznia będzie doskonałym miejscem do odciskania stempli imitujących tropy zwierząt, co pozwoli na zorganizowanie ciekawych zajęć terenowych.
 • Ścieżka zmysłów – obiekt przeznaczony dla przedszkolaków,  uczniów klas1-3, oraz osób niepełnosprawnych, umożliwiający odkrywanie natury poprzez zmysł dotyku.

 

 

 • Wiata edukacyjna, wyposażona w stoły i ławy dla 30 osób oraz dwustronne tablice dydaktyczne zawieszane na belkach konstrukcji dachowej.  Wyposażenie wiaty w tablice umożliwi realizację tematów w ramach dwóch bloków tematycznych: „Poznaję i rozumiem przyrodę” oraz „Chronię środowisko, w którym żyję”

 

 

 

 

 

 

 

„Wyposażenie ośrodka dydaktyczno – muzealnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w nową infrastrukturę terenową służącą edukacji ekologicznej” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 46 899,00 zł”

 

 

 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego – etap II

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w okresie od czerwca do listopada 2014 r. zrealizowano drugi etap działań mających na celu czynną ochronę i monitoring nietoperzy występujących na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

 

Szybko postępujące w ostatnich latach przekształcenia krajobrazu leśnego i rolniczego przyczyniają się do stopniowego ubywania liczby łatwo dostępnych schronień wykorzystywanych przez nietoperze, takich jak dziuple drzew, ziemianki, studnie, czy strychy budynków gospodarczych, oraz zubożenia bazy pokarmowej tych zwierząt. Nietoperze są obecnie jedną z najbardziej zagrożonych grup ssaków. Zwierzęta te prowadzą skryty, nocny tryb życia, trudno jest więc, bez regularnie prowadzonych prac monitoringowych, zaobserwować negatywne zmiany w populacji poszczególnych gatunków. Z tego względu konieczne jest podejmowanie na szeroką skalę działań z zakresu wyszukiwania obiektów pełniących rolę kryjówek tych ssaków oraz corocznego ich kontrolowania celem podjęcia w przyszłości odpowiednich działań ochronnych. Jednocześnie warto wzbogacać siedliska w schronienia zastępujące tym zwierzętom naturalne kryjówki, np. stosując skrzynki w lasach gospodarczych stanowiące imitację dziupli drzew.

 

W ramach zadania specjaliści chiropterolodzy – Pani Maria Łepkowska i Pan Marek Kowalski, przeprowadzili w roku 2014 szereg działań związanych z poprawą warunków bytowych nietoperzy oraz monitoringiem zasiedlenia przez te ssaki letnich i zimowych kryjówek, zlokalizowanych w granicach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Działania te, stanowiły kontynuację prac zrealizowanych na tym terenie w roku 2013.

 

Od czerwca do września skontrolowano w sumie 167 skrzynek dla nietoperzy typu Stratmann rozwieszonych w parku w latach 2005 i 2013. Zasiedlenie tych schronień sprawdzano przy zastosowaniu metody nie powodującej niepokojenia nietoperzy, obserwując je przez wąską szczelinę u dołu skrzynki przy użyciu latarki. Skrzynki najchętniej wykorzystywane były przez borowca wielkiego (57% stwierdzeń) oraz karlika większego (37%), rzadziej natomiast przez gacka brunatnego (5%) i nocka dużego (1%). Procentowy wskaźnik zasiedlenia skrzynek powieszonych w 2005 roku osiągnął na powierzchni zlokalizowanej w pobliżu wsi Bogatki przeszło 26%, a na powierzchni w rejonie wsi Dobiesz 12%. Schronienia zastępcze powieszone w 2013 r. w dwóch nowych lokalizacjach nie zostały zasiedlone przez nietoperze w pierwszym roku ich funkcjonowania.

 

W celu poprawienia efektywności zasiedlenia skrzynek przez nietoperze pod koniec września, po opuszczeniu przez nietoperze ich kryjówek zastępczych, zostały one poddane konserwacji – zwężanie otworów wlotowych rozkutych przez dzięcioła, czyszczenie z pozostałości po gniazdach os, poprawa numeracji. W trakcie tych prac 10 skrzynek wymieniono na nowe, gdyż ich stan nie zapewniał nietoperzom odpowiednich warunków mikrosiedliskowych.

 

Oprócz kontroli skrzynek, w sierpniu przeprowadzono również monitoring nietoperzy w 35 potencjalnych kryjówkach letnich tych ssaków – ambonach myśliwskich, strychach budynków mieszkalnych i gospodarskich, położonych w śródleśnych i przyleśnych osadach na terenie parku i jego otuliny. Późną jesienią skontrolowano natomiast 30 potencjalnych kryjówek zimowych tych ssaków, a więc przydomowych piwnic. Lokalizacja poszczególnych kryjówek letnich i zimowych została naniesiona na odbiornik GPS. Dodatkowym elementem zadania było przeprowadzenie nocnych odłowów nietoperzy w sieci na drogach ich intensywnego przelotu – drogi leśne, rzeki, śródleśne oczka wodne.

 

W skutek prowadzonych od 2013 roku kontroli letnich i zimowych schronień oraz odłowów nietoperzy w sieci stwierdzono występowanie na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 10 gatunków nietoperzy:

 

1. gacek brunatny (Plecotus auritus)

2. karlik większy (Pipistrellus nathusii)

3. borowiec wielki (Nyctalus noctula)

4. borowiaczek (Nyctalus leisleri)

5. mopek (Barbastella barbastellus)

6. mroczek późny (Eptesicus serotinus)

7. nocek duży (Myotis myotis)

8. nocek Natterera (Myotis nattereri)

9. nocek rudy (Myotis daubentonii)

10. nocek Brandta (Myotis brandtii)

 

Właściwe rozpoznanie kryjówek nietoperzy i monitoring ich zasiedlenia przez te ssaki pozwoli w przyszłości podjąć odpowiednie działania zapobiegające zniszczeniu tych schronień oraz działania o charakterze edukacyjnym, zwiększające świadomość lokalnych społeczności na temat potrzeb ochrony nietoperzy.

 

nietoperze

Kontrola letnich kryjówek nietoperzy


nietoperze

Schwytany podczas nocnych odłowów mopek


nietoperze

Karliki większe stwierdzone w budce podczas kontroli


nietoperze

Wymiana zniszczonej budki na nową


nietoperze

Kontrola kryjówek zimowych

 

konferencja

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap II” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7 550,00 zł,
www.wfosigw.pl
.


Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – etap gminny w Kozienickim Parku Krajobrazowym

    Do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” zgłosiły się szkoły z pięciu gmin : PG nr 1 w Kozienicach,  PG w Świerżach Górnych, PG w Brzózie, PG w Garbatce – Letnisko, PG w Suskowoli, PG nr 1 w Pionkach. W I etapie (szkolnym) w każdej placówce oświatowej wyłoniono 4 – osobowe drużyny.

     Z terenu  Miasta Pionki, Gminy Pionki, Gminy Głowaczów, Gminy Garbatka – Letnisko zgłosiło się po jednej szkole. Zgodnie z regulaminem konkursu drużyny z tych gmin i miast przeszły bezpośrednio do III etapu (parkowego).

     Z terenu Miasta i Gminy Kozienice zgłosiły się 2 szkoły gimnazjalne: PG nr 1 w Kozienicach oraz PG w Świerżach Górnych. W celu wyłonienia lepszej drużyny w dniu 12 grudnia o godz.10 przeprowadzono II etap (gminny).


Wyniki:

I miejsce dla Publicznego Gimnazjum w Świerżach Górnych – 190,5 pkt.

Drużyna w składzie:

 1. Marcin Tasak
 2. Małgorzata Balcerzak
 3. Zuzanna Polesiak – Klepacz
 4. Zuzanna Wolszczak

nauczyciel Pani Małgorzata Pulkowska


II miejsce dla Publicznego Gimnazjum  nr 1 w Kozienicach – 180,5 pkt.

Drużyna w składzie:

 1. Wiktoria Chmielewska
 2. Dominika Wołos
 3. Monika Wócik
 4. Ewa Wach

nauczyciel Pani Iwona BitnerDrużyna z Publicznego Gimnazjum w Świerżach Górnych


Drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach


     Podziękowania składamy Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach Panu Tomaszowi Treli za udostępnienie sali na czas przeprowadzenia etapu gminnego oraz za słodki poczęstunek.

Dziękujemy uczniom za chęć poszerzenia wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody, środowiska i geografii.


Zapraszamy na III etap parkowy, który odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015 roku o godz. 10 w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

Spotkanie z Andrzejem Kruszewiczem – relacja

W dniu 12 grudnia 2014 r. dyrektor Warszawskiego Zoo, lekarz weterynarii, ornitolog, założyciel azylu dla ptaków w Warszawie i autor licznych publikacji, Andrzej Kruszewicz spotkał się z mieszkańcami Gminy Piaseczno, aby opowiedzieć o lokalnych gatunkach ptaków. Na wykład przyszło około 50 osób. Wśród fascynatów ptaków znalazły się osoby w każdym wieku. Każdy uczestnik z uwagą słuchał interesujących opowieści o ptakach Mazowsza i ich zwyczajach.

 

Podczas wykładu Andrzej Kruszewicz przedstawił główne grupy ptaków spotykane na terenie Mazowsza: w miastach, miasteczkach i ich okolicach. Obok ciekawych opowieści o tym „jak widzą sowy” lub „co tak naprawdę jedzą bociany”, uczestnicy poznali wiele problemów z jakimi borykają się na co dzień ptaki żyjące obok człowieka. Wymienić można tutaj utratę miejsc do gniazdowania poprzez zatykanie otworów wentylacyjnych w budynkach oraz uzależnienie ptaków wędrownych od człowieka poprzez całoroczne dokarmianie. Problem ten widać zimą, kiedy łabędzie zdobywające pokarm w parkach miejskich pozostają na zbiornikach wodnych. Pozostanie na zamarzającym stawie może skończyć dla nich tragicznie. Kolejnym problemem ptaków, który wynika z dobrych chęci ludzi jest niepotrzebne zabieranie piskląt np. kawek lub srok, spod ich gniazd i próby odchowania lub przekazania do azylu dla ptaków. Czasem najlepszą pomocą dla takiego malucha jest pozostawienie do na miejscu. Opuszczanie gniazd przez zdawałoby się bardzo niesamodzielne ptaki jest dla wielu gatunków normą. Zabrane spod gniazda i odchowane przez ludzi pisklę należy później na powrót przyzwyczajać do życia w naturze, co nie jest łatwe.

 

Bardzo dziękujemy Panu Andrzejowi Kruszewiczowi za wiedzę przekazaną uczestnikom podczas wykładu. Z pewnością zapadnie ona w pamięć słuchaczom oraz zostanie przekazana dalej.

 

Przy tej okazji pragniemy przypomnieć, że w związku ze zbliżającą się zimą ptakom coraz trudniej znaleźć pokarm niezbędny do przeżycia. Szczególnie dużym zagrożeniem dla ptaków są mroźne noce. W związku z tym zachęcamy do zawieszenia w ogrodzie karmników dla ptaków. Pamiętajmy jednak o mądrym dokarmianiu! Oto kilka najważniejszych zasad:

 

1. Karmnik umieszczamy z dala od krzewów, gdzie mogłyby się schronić koty.

2. Karmnik powinien mieć daszek chroniący pokarm przed śniegiem.

3. Pamiętajmy o sprzątaniu karmnika w celu uniknięcia roznoszenia chorób i pasożytów oraz zjadania przez ptaki zepsutego pokarmu.

4. W karmniku umieszczamy pokarmy świeże, nie solone, np. słonecznik, proso, dynię oraz inne nasiona, ziarna zbóż, mrożone owoce jarzębiny, głogu i innych krzewów, pokrojone owoce. Unikajmy dokarmiania pieczywem, jeśli jednak umieszczamy je w karmiku musi być ono pokrojone w drobną kostkę.

5. Ptaki dokarmiamy tylko w okresie zimowym. Dokarmianie należy skończyć najpóźniej w marcu.

 

kruszewicz

Słuchaczy przywitali: Pan Daniel Putkiewicz – pełnomocnik ds. rozwoju gminy Piaseczno i Pan Robert Belina – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

 

kruszewicz

Uczestnicy z niecierpliwością wyczekiwali początku wykładu

 

kruszewicz

Dr Andrzej Kruszewicz przedstawił informacje o wielu grupach ptaków, w tym ptakach drapieżnych

 

kruszewicz

Uczestnicy próbowali sobie wyobrazić na czym polega działanie wzroku sowy

 

kruszewicz

Dr Kruszewicz przedstawił m.in. problemy jerzyków, ptaków o których istnieniu wielu z nas nie zdaje sobie nawet sprawy, a to dlatego, że jerzyki większość życia spędzają w powietrzu

 

kruszewicz

Uczestnicy otrzymali ptasie kalendarze przekazane przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

 

ORGANIZATOR GŁÓWNY

logo gminy

 

Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – etap gminny w ChPK

Konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski jest organizowany dzięki porozumieniu zespołów parków krajobrazowych znajdujących się na terenie całej Polski. Do XIV edycji konkursu spośród szkół znajdujących się na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego na udział w rywalizacji zdecydowało się siedem placówek z trzech Gmin: Piaseczno, Prażmów i Konstancin-Jeziorna. W pierwszym etapie konkursu, etapie szkolnym, w każdej ze szkół wyłoniono czteroosobowe drużyny, które wspólnie przystąpiły do II etapu (gminnego) etapu konkursu.

 

Z terenu gminy Piaseczno zostały zgłoszone cztery drużyny. W dniu 12 grudnia 2014 r. na terenie Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie przeprowadzono eliminacje, w których wyłoniono uczestników III etapu konkursu (parkowego). W tym roku zwycięzcą gminnego etapu konkursu zostało Gimnazjum w Złotokłosie. Dziękujemy za udział, i gratulujemy wyników, również drużynom które zajęły miejsce II i III.


I miejsce Gimnazjum w Złotokłosie – 212 pkt.

Zespół pod opieką Pani Edyty Jagody Hlebowicz, w składzie:

Marcin Drzewiecki

Przemysław Michałowski

Michał Romaniuk

Marcin Rembelski

 

II miejsce Gimnazjum nr 2 w Piasecznie – 186,5 pkt.

Zespół pod opieką Pani Anety Kryczki, w składzie:

Anna Semeniuk

Jarek Hawrylik

Jacek Zalewski

Antoni Plasota

 

III miejsce Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie i Gimnazjum w Zalesiu Górnym – 175,5 pkt.

Zespół z Gimnazjum nr 1 pod opieką Pani Iwony Czarneckiej, w składzie:

Gabriela Zawiślak

Kamila Bieniek

Maciek Zabłoński

Janusz Ragus

Zespół z Zalesia Górnego pod opieką Pani Barbary Karwowskiej, w składzie:

Karolina Smulczyńska

Marianna Chmielewska

Klaudia Zawiślak

Mateusz Tokaj

 

Dziękujemy dyrektorowi Gimnazjum nr 1, Panu Dariuszowi Nowakowi za udostępnienie sali do przeprowadzenia finału.

 

Z terenu gminy Prażmów została zgłoszona jedna szkoła – Gimnazjum w Prażmowie. Drużyna z tej gminy automatycznie przechodzi do kolejnego etapu.

 

W związku z rezygnacją drugiej placówki z terenu gminy Konstancin-Jeziorna do kolejnego etapu automatycznie przechodzi Zespół Szkół nr 3 im. ks. J. Twardowskiego.

 

Drużyny z Gimnazjum w Złotokłosie, Gimnazjum w Prażmowie oraz Zespołu Szkół nr 3 im. J. Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie zapraszamy na etap parkowy który odbędzie się 16 stycznia 2015 r. (piątek) o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5. Lokalizacja i godzina przeprowadzenia III etapu konkursu zostanie potwierdzona przez wiadomość e-mail. Życzymy powodzenia!

 

 ppkp

Zmagania konkursowe szkół z terenu Piaseczna

 

ppkp

Zwycięzcy II etapu konkursu w gminie Piaseczno

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski