05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków-2012 r.

W roku 2012 w ramach swojej działalności w ośrodku przebywało 27 osobników należących do 13 gatunków z czego wypuszczono 15 osobników, 3 osobniki padły, 3 przekazano do „Azylu dla Ptaków” w Warszawie w celu zapewnienia specjalistycznej opieki weterynaryjnej. 6 osobników nadal przebywa w Ośrodku w Otwocku.

 

 

 

 

 

 

 

„Prowadzenie i utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków oraz pokazowej woliery wilka (Canis lapus) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym im. Cz. Łaszka dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 8.400,00 zł”

 

 

Plenerowe wystawy w MPK

Jedną z wiodących działalności Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna. Od wielu lat jest ona prowadzona nie tylko poprzez zajęcia stacjonarne w Ośrodku Edukacyjno Muzealnym „Baza Torfy” w Karczewie i Ośrodku Edukacji Ekologicznej przy siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku, ale również na wyjazdowych piknikach i konkursach plenerowych.

W 2012 roku Mazowiecki Park Krajobrazowy uczestniczył w 11 akcjach, rajdach, imprezach okolicznościowych odbywających się poza ośrodkami stacjonarnymi, były to m. in. „Dni Ziemi”, „Dni Recyklingu”, Piknik geologiczny”, oraz imprezy dożynkowe. We wszystkich tych akcjach, imprezach, piknikach nasze stoiska odwiedziło ok. 8 000 osób.

 

 

Zakup 10 nowych namiotów sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyczyni się do powiększenia możliwości wystawowych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Namioty wystawiennicze są niezbędnym elementem każdego pikniku, konkursu plenerowego etc. W namiotach prowadzone są warsztaty, wystawy, zajęcia oraz konkursy edukacyjne organizowane przez Park. Zajęcia, wystawy, konkursy edukacyjne odbywają się bezpłatnie w ramach naszych statutowych działań. Mazowiecki Park Krajobrazowy wspiera wszystkie lokalne inicjatywy społeczne, chętnie bierze udział w organizacji imprez, bardzo często udostępniane też własny sprzęt (w tym namioty) stowarzyszeniom, organizacjom, samorządom na potrzeby związane z ochroną przyrody, organizacją pikników i konkursów edukacyjnych.

 

 

 

 

 „Organizacja plenerowych wystaw i konkursów edukacyjnych poza siedzibą Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 16 000,00 zł”

 

Zakup środka transportu na zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody poprzez ochronę gatunkową w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupił samochód terenowy marki Ford Ranger. Dzięki przedmiotowej inwestycji intensyfikowane zostaną zadania z zakresu ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalności edukacyjnej (zgodnie z art.107 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.).

Ponadto samochód posłuży do prowadzenia szeroko pojętch działań promujących Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Zasięg efektu ekologicznego będzie obejmował teren miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów: otwockiego, garwolińskiego, zwoleńskiego, radomskiego, kozienickiego, piaseczyńskiego, łosicki, ostrowski, płockiego, węgrowskiego, pułtuskiego, wołomiński, sokołowskiego, siedleckiego. 

 

 

 

Składamy serdeczne podziękowania WFOŚiGW w Warszawie za dofinasowanie zadania pn.:

 

„Zakup środka transportu na zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody poprzez ochronę gatunkową w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 43 794, 00 zł”

 

Uroczyste otwarcie ścieżki dydaktycznej w Kozienickim Parku Krajobrazowym

   W dniu 14 grudnia br., w pięknej zimowej scenerii, udostępniono do celów edukacyjnych i turystycznych przyrodniczo – krajobrazową ścieżkę dydaktyczną „KRĘPIEC”. Przecięcia wstęgi  dokonano w obecności licznie zgromadzonych  gości, wśród których znaleźli się m. in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Nadleśnictwa Zwoleń, Nadleśnictwa Kozienice, Urzędu Gminy w Garbatce – Letnisku, Zakładu Karnego w Żytkowicach, Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce – Letnisku oraz pobliskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

   Trasą ścieżki można wędrować przez cały rok – w sezonie wegetacyjnym podziwiając bujną przyrodę rezerwatu „Krępiec”, a zimą zachwycając się tutejszym krajobrazem. Ścieżka tworzy pętlę o długości ok. 6 km jest podzielona na 7 przystanków tematycznych. Jej początek znajduje się nieopodal niszy źródliskowej, gdzie z dna głębokiego wąwozu wypływa jedno z największych i najpiękniejszych źródeł Puszczy Kozienickiej.

 

 

Rewitalizacja infrastruktury turystycznej służącej edukacji ekologicznej na ścieżce dydaktycznej w rezerwacie Krępiec”, została  dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 43 350 zł.

 

   Projekt zrealizowano   we współpracy  z Technikum Drzewnym i Technikum Leśnym w Garbatce – Letnisku, Starostwem Powiatowym w Kozienicach, Nadleśnictwem Zwoleń, Urzędem Gminy w Garbatce – Letnisku oraz Zakładem Karnym w Żytkowicach. Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy nowe pozycje wydawnicze.

W br. Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego realizował zadanie „Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazowego”.

W ramach zadania przygotowano do druku i wydano następujące publikacje:

 • Mapa przyrodniczo-krajoznawcza „Kozienicki Park Krajobrazowy” (Wydanie II, poprawione i uzupełnione). Mapa pokazuje obszar i granice Kozienickiego Parku Krajobrazowego wraz z  otuliną,  rozmieszczenie  rezerwatów, pomników przyrody, punktów widokowych, gospodarstw agroturystycznych, przebieg ścieżek dydaktycznych, pieszych i rowerowych szlaków turystycznych. Znajdują się tu również fotografie i opisy przyrodnicze oraz  przydatne adresy i informacje dotyczące miejsc atrakcyjnych turystycznie znajdujących się w pobliżu. Skala mapy  1:73 000, nakład 2.000 egz.
 • „Szlaki rowerowe Puszczy Kozienickiej” (Wydanie II, poprawione i uzupełnione). Przewodnik zawiera mapy z przebiegiem 15-tu szlaków rowerowych, których łączna długość na terenie Puszczy Kozienickiej wynosi 355 km. W publikacji znalazły się szczegółowe opisy tras i miejsc wartych odwiedzenia oraz informacje o zasadach zachowania się na terenach chronionych.  Nakład 2.000 egz. 
 • „Izba Dydaktyczno-Muzealna Puszczy Kozienickiej w Augustowie”. Folder zawiera informacje o ośrodku edukacji ekologicznej Kozienickiego Parku Krajobrazowego, prezentuje jego ofertę edukacyjną i zasady korzystania z niej. Publikacja jest ilustrowana kolorowymi fotografiami przedstawiającymi  ośrodek i znajdujące się tu ekspozycje. Nakład 2.000 egz.
 • „KULON”. Przyrodnicze czasopismo regionalne „Kulon” wydawane jest od roku 1996. Jego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie Mazowsza. Publikowane są tu oryginalne prace przyrodników (artykuły, krótkie notatki, sprawozdania) dokumentujące zwłaszcza stan występującej lokalnie fauny. Wszystkie prace są oceniane pod kontem rzetelności naukowej. Publikacja jest wydawana wspólnie przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych i Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne.   W bieżącym roku wydano zeszyt nr 17.

Wymienione publikacje nie będą dostępne w sprzedaży. Część z nich zostanie przekazana do bibliotek, szkół i punktów informacji turystycznej. Można je będzie również otrzymać uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych oraz imprezach turystycznych i rekreacyjnych organizowanych przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza  oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazowego zostało dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie w kwocie 25.400,00 zł

 

 

„Odtwarzanie pogłowia różanki w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego”

Różanka to niewielka ryba,  chroniona prawem krajowym i europejskim (umieszczona w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej). Figuruje  też  w Polskiej Czerwonej Księdze jako gatunek zagrożony wyginięciem.  

Jej rozród jest ściśle związany obecnością w środowisku małży z rodziny skójkowatych. Degradacja wód, lokalne zanieczyszczenia przyczyniające się do ginięcia małży doprowadzają w krótkim czasie do zaniku różanki. W 2012 r. na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego kontynuowano ubiegłoroczne zadanie mające na celu odtworzenie różanki w śródleśnych  zbiornikach wodnych. Zbiorniki te zostały wytypowane w wyniku prac terenowych (pomiarów głębokości i parametrów fizyko-chemicznych wody oraz analizy biologicznej, zwłaszcza pod kątem wykluczenia występowania obcych gatunków ryb -np. sumika karłowatego). Młode różanki przeznaczone do wypuszczenia (ponad 500 osobników) uzyskano w wyniku rozrodu przeprowadzonego w warunkach laboratoryjnych SGGW w Warszawie. Efektem tegorocznej realizacji zadania było zasiedlenie trzech zbiorników wodnych  różankami i małżami. Zbiorniki te są sukcesywnie monitorowane (kontrolowana jest jakość wód oraz stan wprowadzonych organizmów). Ponadto przy Izbie Dydaktyczno – Muzealnej Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie zaaranżowano ekspozycyjny basen hodowlany, pełniący funkcję edukacyjną, w którym utrzymywane jest stado różanek oraz małże.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawował dr Witold Strużyński, który realizuje na Wydziale Nauk o Zwierzętach, w Zakładzie Zoologii część naukowo – badawczą programu czynnej ochrony różanki. Udział w pracach terenowych brali studenci z Międzywydziałowego Koło Naukowego Biologów SGGW.

 

 

 

 

 

 

Zadanie „Odtwarzanie pogłowia różanki (Rhodeus sericeus) w wodach w Kozienickiego Parku Krajobrazowego – ETAP II”  zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 5 200,00 zł.

 

 

 

Restytucja i czynna ochrona raka szlachetnego w Kozienickim Parku Krajobrazowym

 

Rak szlachetny to gatunek od kilkudziesięciu już lat sukcesywnie znikający z wód śródlądowych Europy. Fakt ten wpłynął na umieszczenie go w Załączniku V Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej oraz w Czerwonej Księdze IUCN – jako gatunku zagrożonego wyginięciem.

Wśród przyczyn zaniku stanowisk raka szlachetnego  są m. in.:

 • zabiegi agrotechniczne (wysokie dawki nawozów, stosowanie środków ochrony roślin  głównie insektycydów, opryski lasów przed szkodnikami),
 • zanieczyszczenia przemysłowe
 • intensywne melioracje.

W br. na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego kontynuowano rozpoczęte w ubiegłym roku zadanie mające na celu restytucję raka szlachetnego w tutejszych ciekach wodnych. W wyniku podjętych prac terenowych wytypowano wody, w których stwierdzono:

 • brak obcych gatunków raków,
 • brak naturalnych wrogów raków (sumika karłowatego, węgorza, norki amerykańskiej oraz znikoma liczebność wydry),
 • optymalne dla raków parametry wody (np. pH>6,5, Ca+2>40mg/l, niska zawartość biogenów),
 • występowanie wodnych organizmów wskaźnikowych z grup Spongiae, Gammaridae, Plecoptera, Ephemeroptera, których obecność świadczy o stałej wysokiej jakości wody,
 • stabilną sytuację hydrologiczną (niezagrożony  stan podczas okresów suszy),
 • brak potencjalnych źródeł zanieczyszczenia zlewni (np. intensywne rolnictwo, fermy zwierząt, zakłady przemysłowe).

Do wytypowanych wód, dających szansę na odbudowę pogłowia raka szlachetnego wypuszczono 640 osobników tego gatunku wyhodowanych w laboratorium SGGW.  Zaraczanie prowadzono w miesiącach wakacyjnych, w godzinach nocnych. Równolegle z pracami restytucyjnymi wykonywano odłowy raków w miejscach, gdzie lokalne populacje są zagrożone presją raków amerykańskich. Odłowione raki szlachetne wypuszczano do cieku wytypowanego jako optymalne stanowisko dla tego gatunku. Na początku września wykonano też kilka kontroli nocnych w miejscach ubiegłorocznego wsiedlenia raków szlachetnych. Wykazano kilkanaście osobników co jednoznacznie świadczy o sukcesie zabiegów zaraczeniowych i zasadności prowadzenia dalszych prac nad odbudową pogłowia raka szlachetnego w Kozienickim Parku Krajobrazowym.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawował dr Witold Strużyński, który realizuje na Wydziale Nauk o Zwierzętach, w Zakładzie Zoologii część naukowo – badawczą programu czynnej ochrony raka szlachetnego. Udział w pracach terenowych brali studenci z Międzywydziałowego Koło Naukowego Biologów SGGW.

 

 

 

 

 Zadanie „Restytucja i czynna ochrona raka szlachetnego (Astacus astacus),               w Kozienickim Parku Krajobrazowym – ETAP II” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 5 200,00 zł.

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski