05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_120135
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
IMG_9173
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
SONY DSC
IMG_20160715_120942
DSC04969
IMG_20160715_120942
motyl
Makolągwa (samiec)
Mewa srebrzysta - Larus argentatus
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW - ChPK

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. 

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony
Kategorie
OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW - ChPK

Ochrona gatunkowa zwierząt w Chojnowskim PK

Na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w regularnie prowadzona jest ewidencja chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów, a także prowadzone są działania z zakresu czynnej ochrony gatunków objętych ścisłą ochroną.

Od 2002 roku na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego prowadzona jest „Akcja Żaba”, w ramach której dzieci i młodzież z lokalnych szkół pomagają płazom przetrwać wiosenne wędrówki do zbiorników wodnych. Płazy są odławiane do pojemników i przenoszone na drugą stronę ruchliwych dróg.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji zbiorników wodnych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono w 2014 dziesięć lokalizacji, gdzie wzniesiono zimowiska dla płazów, które pomagają miejscowej populacji przetrwać zimę. W 2015 r. przy szczególnie bogato zasiedlonym przez kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą zbiorniku zbudowano kolejne zimowisko. Od 2016 r. pracownicy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego prowadzą zajęcia terenowe ze studentami SGGW na temat czynnej ochrony płazów, które obejmują informacje na temat budowy i konserwacji zimowisk.

W 2006 r. na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego powieszono 100 letnich schronień dla nietoperzy. W 2013 r. zinwentaryzowano poprzednie schronienia oraz zawieszono 100 kolejnych. Letnie schronienia rozwieszone są na terenach leśnych borów sosnowych łącznie na czterech powierzchniach oraz kontrolowane co roku pod względem zasiedlenia.

Kategorie
Aktualności ChPK OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW - ChPK

Czynna ochrona roślin na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Pracownicy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego wspólnie z Nadleśnictwem Chojnów podjęli w sierpniu i wrześniu 2021 roku działania aby wspomóc chronione rośliny występujące na terenach leśnych. Działania te poprzedziło intensywne poszukiwanie przez pracowników Chojnowskiego PK lokalizacji tych roślin na wiosnę 2020 i 2021 roku.

Razem z leśniczymi i podleśniczymi z czterech leśnictw Nadleśnictwa Chojnów oceniliśmy potrzeby roślin zlokalizowanych w terenie. Tam, gdzie to było możliwe poprawiliśmy warunki wzrostu roślin. Działania te dotyczyły głownie efektownej rośliny, jaką jest lilia złotogłów Lilium martagon. Roślina ta została znaleziona w trzech leśnictwach położonych na terenie Nadleśnictwa i w granicach Chojnowskiego PK, łącznie w trzech oddziałach leśnych.

Kwitnąca lilia złotogłow

Zdjęcie autorstwa böhringer friedrich – Praca własna, CC BY-SA 2.5

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7218700

Lilia złotogłów do prawidłowego wzrostu wymaga odpowiedniej gleby oraz półcienistego siedliska. Dlatego też odpowiednie stanowiska dla lilii w Chojnowskim Parku stanowią widne lasy o charakterze grądowym.

Podczas kontroli lilii złotogłów zaobserwowaliśmy, że jedynie niewielki procent roślin na naszym terenie jest w stanie zakwitnąć i wykształcić torebki nasienne. Co za tym idzie, liliom trudno jest utrzymać się w danym stanowisku. Wynika to prawdopodobnie z kilku czynników:

– nadmiernego zacienienia,

– zjadania przez zwierzęta (sarny, ale zapewne też owady i ślimaki),

– zadeptywania i łamania przez ludzi,

– wyrywania kwitnących roślin do bukietów,

– przesadzania do ogrodów.

Tam, gdzie rośliny rosły w terenie zbyt zacienionym, odsłoniliśmy je poprzez usunięcie podrostu grabu i leszczyny oraz osłaniających lilie gałęzi drzew i krzewów.

Lilia złotogłów podlega ochronie na terenie Polski już od 1946 roku. Poza swoimi niewątpliwymi walorami estetycznymi, miała ona również dla ludzi znaczenie lecznicze i magiczne. Była to roślina stosowana również w potrawach. Do celów kulinarnych i leczniczych wykorzystywano zarówno cebule jak i kwiaty oraz liście.

Zdjęcia arch. MZPK.

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Aby poznać więcej roślin chronionych z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego zajrzyj tutaj.

Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Chojnów za współpracę w zakresie ochrony roślin chronionych!

Kategorie
OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW - ChPK

Lista chronionych zwierząt, roślin i grzybów obserwowanych na terenie ChPK

Nie wszystkie grupy organizmów Chojnowskiego Parku Krajobrazowego są zbadane w równym stopniu. Poniżej przedstawiamy listy gatunków objętych ochroną częściową i ścisłą stwierdzonych na terenie Parku i otuliny.

SSAKI Mammalia

Badylarka Micromys minutus

Borowiaczek Nyctalus leisleri

Borowiec wielki Nyctalus noctula

Bóbr europejski Castor fiber

Gacek brunatny Plecotus auritus

Jeż wschodni Erinaceus roumanicus

Karlik większy Pipistrellus nathusii

Kret Talpa europaea

Łasica Mustela nivalis

Mopek Barbastella barbastellus

Mroczek późny Eptesicus serotinus

Nocek Brandta Myotis brandtii

Nocek duży Myotis myotis

Nocek Natterera Myotis nattereri

Nocek rudy Myotis daubentonii

Ryjówka aksamitna Sorex araneus

Ryjówka malutka Sorex minutus

Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens

Smużka Sicista betulina

Wiewiórka Sciurus vulgaris

Wydra Lutra lutra

PTAKI Aves

Bączek Ixobrychus minutus

Bąk Botaurus stellaris

Bażant Phasianus colchicus

Bekasik Lymnocryptes minimus

Bernikla kanadyjska Branta canadensis

Białorzytka Oenanthe oenanthe

Bielaczek Mergus albellus

Bielik Haliaeetus albicilla

Blotniak łąkowy Circus pygargus

Błotniak stawowy Circus aeruginosus

Bocian biały Ciconia ciconia

Bocian czarny Ciconia nigra

Bogatka Parus major

Brzęczka Locustella luscinioides

Brzegówka Riparia riparia

Cierniówka Sylvia communis

Cyraneczka Anas crecca

Cyranka Anas querquedula

Czajka Vanellus vanellus

Czapla biała Egretta alba

Czapla siwa Ardea cinerea

Czarnogłówka Parus montanus

Czeczotka Carduelis flamea

Czernica Aythya fuligula

Czubatka Parus cristatus

Czyż Carduelis spinus

Derkacz Crex crex

Droździk Turdus iliacus

Dudek Upupa epops

Dymówka Hirundo rustica

Dzięcioł czarny Dryocopus martius

Dzięcioł duży Dendrocopus major

Dzięcioł średni Dendrocopus medius

Dzięcioł zielony Picus viridis

Dzięciołek Dendrocopus minor

Dziwonia Carpodacus erythrinus

Dzwoniec Carduelis chloris

Gągoł Bucephala clangula

Gajówka Sylvia borin

Gąsiorek Lanius collurio

Gawron Corvus frugilegus

Gęgawa Anser anser

Gęś białolica Anser albifrons

Gęś zbożowa Anser fabalis

Gil Pyrrhula pyrrhula

Głowienka Aythya ferina

Grubodziób Coccothraustes coccothraustes

Grzywacz Columba palumbus

Jastrząb Accipiter gentilis

Jemiołuszka Bombycilla garrulus

Jer Fringilla montifringilla

Jerzyk Apus apus

Kapturka Sylvia atricapilla

Kawka Corvus monedula

Kląskawka Saxicola torquata

Kobuz Falco subbuteo

Kokoszka Gallinula chloropus

Kopciuszek Phoenicurus ochruros

Kormoran Phalacrocorax carbo

Kos Turdus merula

Kowalik Sitta europaea

Krakwa Anas strepera

Krętogłów Jynx torquilla

Krogulec Accipiter nisus

Kruk Corvus corax

Krwawodziób Tringa totanus

Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra

Krzyżówka Anas platyrhynchos

Kszyk Gallinago gallinago

Kukułka Cuculus canorus

Kulczyk Serinus serinus

Kuropatwa Perdix perdix

Kwiczoł Turdus pilaris

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus bewickii

Łabędź niemy Cygnus olor

Łęczak Tringa glareola

Lelek Caprimulgus europaeus

Lerka Lullula arborea

Łozówka Acrocephalus palustris

Łyska Fulica atra

Makolągwa Carduelis cannabina

Mandarynka Aix galericulata

Mazurek Passer montanus

Mewa pospolita Larus canus

Mewa siwa Larus canus

Mewa srebrzysta Larus argentatus

Modraszka Parus caeruleus

Muchołówka mała Ficedula parva

Muchołówka szara Muscicapa striata

Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca

Mysikrólik Regulus regulus

Myszołów Buteo buteo

Myszołów włochaty Buteo lagopus

Nurogęś Mergus merganser

Oknówka Delichon urbica

Ortolan Emberiza hortulana

Orzechówka Nucifraga caryocatactes

Paszkot Turdus viscivorus

Pełzacz leśny Certhia familiaris

Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena

Perkozek Tachybaptus ruficollis

Piecuszek Phylloscopus trochilus

Piegża Sylvia curruca

Pierwiosnek Phylloscopus collybita

Piskliwiec Actitis hypoleucos

Płaskonos Anas clypeata

Pleszka Phoenicurus phoenicurus

Pliszka górska Motacilla cinerea

Pliszka siwa Montacilla alba

Pliszka żółta Montacilla flava

Płomykówka Tyto alba

Pójdźka Athene noctua

Pokląskwa Saxicola rubetra

Pokrzywnica Prunella modularis

Potrzeszcz Milaria calandra

Potrzos Emberiza schoeniclus

Przepiórka Coturnix coturnix

Pustułka Falco tinnunculus

Puszczyk Strix aluco

Raniuszek Aegithalos caudatus

Remiz Remiz pendulinus

Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus

Rudzik Erithacus rubecula

Rybitwa białoczelna Sterna albifrons

Rybitwa czarna Chlidonias niger

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo

Rybołów Pandion haliaetus

Samotnik Tringa ochropus

Sierpówka Streptopelia decaocto

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius

Sikora uboga Parus palustris

Siniak Columba oenas

Skowronek Alauda arvensis

Słonka Scolopax rusticola

Słowik szary Luscinia luscinia

Śmieszka Larus ridibundus

Sójka Garrulus glandarius

Sosnówka Parus ater

Śpiewak Turdus philomelos

Sroka Pica pica

Srokosz Lanius excubitor

Strumieniówka Locustella fluviatilis

Strzyżyk Troglodytes troglodytes

Świergotek drzewny Anthus trivialis

Świergotek łąkowy Anthus pratensis

Świerszczak Locustella naevia

Świstun Anas penelope

Świstunka Phylloscopus sibilatrix

Szczygieł Carduelis carduelis

Szpak Sturnus vulgaris

Trzciniak Acrocephalus arundinaceus

Trzciniczek Acrocephalus scirpaceus

Trzmielojad Pernis apivorus

Trznadel Emberiza citrinella

Uszatka Asio otus

Wąsatka Panurus biarmicus

Wilga Oriolus oriolus

Wodnik Rallus aquaticus

Wróbel Passer domesticus

Wrona siwa Corvus cornix

Zaganiacz Hippolais icterina

Zausznik Podiceps nigricollis

Zięba Fringilla coelebs

Zimorodek Alcedo atthis

Żuraw Grus grus

GADY Reptilia

Jaszczurka zwinka Lacerta agilis

Jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara

Padalec zwyczajny Anguis fragilis

Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix

PŁAZY Amphibia

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris

Kumak nizinny Bombina bombina

Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus

Rzekotka drzewna Hyla arborea

Ropucha szara Bufo bufo

Ropucha zielona Buftes viridis

Żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae

Żaba wodna Pelophylax kl. esculentus

Żaba śmieszka Pelophylax kl. ridibundus

Żaba moczarowa Rana temporaria

Żaba trawna Rana arvalis

RYBY WŁAŚCIWE Pisces

Koza Cobitis taenia

Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae

Piskorz Misgurnus fossilis

Różanka Rodeus sariceus

Śliz Barbatula barbatula

OWADY Insecta

Biegacz gładki Carabus glabratus

Biegacz skórzasty Carabus coriaceus

Biegacz wypukły Carabus convexus

Biegacz zielonozłoty Carabus auronitens

Czerwończyk fioletek Lycaena helle

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

Modliszka zwyczajna Mantis religiosa

Modraszek nausitous Phengaris nausithous

Modraszek telejus Phengaris teleius

Tęcznik mniejszy Calosoma inquisitor

Trzmiel gajowy Bombus lucorum

Trzmiel kamiennik Bombus lapidarius

Trzmiel leśny Bombus pratorum

Trzmiel rudy Bombus pascuorum

Trzmiel ziemny Bombus terrestris

Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

ROŚLINY

Do uzupełnienia.

GRZYBY I POROSTY

Do uzupełnienia.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski