05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow

Kampinoski Park Narodowy

Na północ od Chojnowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się Kampinoski Park Narodowy. Wraz z nim oraz Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, te trzy formy ochrony przyrody tworzą zielony pierścień dookoła Warszawy. Kampinoski Park Narodowy powstał w 1959 roku i jest jedynym parkiem narodowym na Mazowszu. Park leży na północny-zachód od Warszawy, między rzekami Wisłą i Bzurą i obejmuje w swych granicach większość pozostałości Puszczy Kampinoskiej. Park ma ponad 38,5 tysiąca hektarów, a 12% powierzchni zajmują obszary ochrony ścisłej. Poza lasami, ważnymi siedliskami puszczy są dwa równoleżnikowo ułożone pasy wydmowe i leżące między nimi bagienne zagłębienia.

 

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwycajna (70% powierzchni), a także olcha czarna (12,5%), dęby szypułkowy i bezszypułkowy (10%) oraz brzozy brodawkowata i omszona (6,5%). W Puszczy zidentyfikowano ponad 50 zbiorowisk roślinnych, odnotowano około 1400 gatunków roślin naczyniowych, 115 gatunków mszaków i 146 gatunków porostów. Kampinos zamieszkuje 8 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 215 gatunków ptaków oraz 50 gatunków ssaków. Do rzadszych zwierząt zamieszkujących Puszczę należą łosie i rysie (oba gatunki reintrodukowano po ich lokalnej eksterminacji); od niedawna do Kampinosu zachodzą również wilki. Spośród ptaków warto wymienić bociany czarne, derkacze, żurawie, bieliki i orlika krzykliwego. Kampinoski Park Narodowy jest również interesującym terenem pod względem historyczno-kulturalnym. Podczas II Wojny Światowej w Puszczy chronili się żołnierze Armii Krajowej, a w 1944 roku powstał tu na terenie kilku wsi obóz warowny. Pozostałościami po okresach wojen są cmentarze i mogiły, a także cmentarz ofiar masowych egzekucji w Palmirach. W 2000 roku Kampinoski Park Narodowy wraz ze swoją strefą ochronną został uznany za Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO. Oprócz tradycyjnej infrastruktury edukacyjno-turystycznej, Park posiada Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Górki Szymona

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Górki Szymona położone są poza granicami Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, sąsiadują jednak bezpośrednio z jego otuliną. Górki Szymona to ustanowiony w 2006 roku zespół przyrodniczo-krajobrazowy położony na terenie Zalesia Dolnego w Piasecznie. Na jego obszarze znajdują się sztuczne zbiorniki, otaczają je piaszczyste wydmy oraz wije się reka Jeziorka. Teren idealnie nadaje się do rekreacji, jazdy na rowerze, innych form aktywnego wypoczynku czy też łowienia ryb.

 

W pobliżu Górek Szymona wyznaczono ścieżkę spacerową nad rzeką, ścieżkę edukacyjną/ścieżkę zdrowia dla seniorów, ścieżkę rowerową, zbudowano park linowy, place zabaw, strefy dla matek z dziećmi, miejsca na ognisko, altanę widokowa, przystań oraz strefę dla wędkarzy. Zimą na wydmach można jeździć na sankach, a po zamarzniętych zbiornikach na łyżwach. Park na Górkach Szymona był niedawno rewitalizowany, a przy Aleji Brzóz znajduje się parking dla samochodów. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody, nad zespołem nadzór sprawuje Rada Miejska miasta Piaseczna.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu zajmują około 30% powierzchni Województwa Mazowieckiego, a największym z nich jest znajdujący się na terenie ponad 50 gmin Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 148 tysięcy hektarów. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody, Obszary Chronionego Krajobrazu mają za zadanie ochronę korytarzy ekologicznych – terenów umożliwiających swobodną migrację zwierząt, roślin i grzybów. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu ma również za zadanie chronienie innych form ochrony przyrody znajdujących się na jego terenie (np. Chojnowskiego Parku Krajobrazowego) przed presją ze strony obszarów otaczających.

 

Najcenniejszymi obszarami znajdującymi się wewnątrz obszaru są: Kampinoski Park Narodowy, Dolina Środkowej Wisły, Kampinoska Dolina Wisły, doliny rzeczne Świdra, Mieni czy Jeziorki oraz najważniejsze mazowieckie torfowiska znajdujące się na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo, wiele obszarów o mniejszej wartości przyrodniczej pełni ważne funkcje edukacyjne i zdrowotne dla mieszkańców Warszawy. Są to między innymi Las Kabacki, Las Bemowo, Lasek Bielański czy też Lasy Starej Miłosnej.

Oficjany nadzór nad Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego we współpracy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Wiktor Stephan

Wiktor Emanuel Stephan przyszedł na świat w 1867 roku w Oleśnie, powiecie Dąbrowa, w Małopolsce. Jego rodzice byli polsko-niemieckiego lub polsko-austriackiego pochodzenia, natomiast pogłosek, jakoby rodzina Stephanów wywodziła się z Węgier, nie potwierdzają żadne dostępne aktualnie źródła. Wiktor Stephan miejscowym leśnikiem i miłośnikiem przyrody. Dzięki prowadzonej przez niego racjonalnej gospodarce leśnej lasy położone obecnie na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przetrwały w dobrej kondycji. Według miejscowych podać Wiktor Stephan do tej pory dba o swoje lasy, gdyż powszechnie wiadomo, że o północy jego duch krąży ponad nimi.

 

kamien

Napis na Kamieniu Stephana

 

Ojciec Wiktora Stephana – Józef Amard Stephan był właścicielem ziemskim, właścicielem oraz dyrektorem banku, a z zamiłowania kompozytorem utworów fortepianowych. Wiktor Stephan miał czworo rodzeństwa; wszyscy otrzymali staranne wykształcenie. Wiktor ukończył Krajową Szkołę Gospodarstwa Lasowego we Lwowie oraz uczęszczał do Akademii Rolniczo-Leśnej w Wiedniu. Ożenił się z Władysławą z Różańskich, z którą mieli dwoje dzieci: Stefanię i Juliusza. Po dziś dzień żyją wnuczki Stefanii (córki Barbary i Jerzego  Szczerbińskich) i jej córka Hanna Mrowcowa.

 

Od 1887 roku, Wiktor Stephan był członkiem Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, a swoją praktykę leśną odbył w leśnictwie Myślachowice w powiecie Trzebinia. Przez krótki okres był adiunktem leśnictwa i leśniczym rewirowym pod Żydaczowem na Ukrainie, potem pracował w biurze systematyzacji lasów oraz był leśniczym rewirowym. W 1889 roku  był adiunktem leśnym w powiecie Sędziszowskim oraz zdał egzamin na samoistnego gospodarza lasowego. W 1892 roku został nadleśniczym lasów w dobrach wilanowskich hrabiego Ksawerego Branickiego, w tym w Lasach Chojnowskich. Zasłużył się zalesieniami gruntów porolnych w Kabatach. Jest autorem trzech broszur („Sarna”, „Zając pospolity” oraz „Kuropatwa”), które ukazały się w „Łowcu Polskim”. W 1911 roku otrzymał nominację na inspektora lasów we wszystkich dobrach hrabiego Branickiego, jednak cztery lata później był zmuszony przez władze rosyjskie do opuszczenia kraju. Powrócił do Chojnowa w 1918 roku za zgodą władz niemieckich.

 

Wiktor Stephan zmarł w Chojnowie w 1923 roku w wieku 58 lat. Grób Wiktora Stephana można odwiedzić na cmentarzu w Piasecznie. Pamięć o leśniku zachowała się między innymi dzięki upamiętniającym go formom ochrony przyrody – wiekowym dębie – pomnikowi przyrody, nazwanym od nazwiska leśnika oraz rezerwatowi „Uroczysko Stephana”. Jednak chyba najbardziej znanym pomnikiem pamięci o Wiktorze Stephanie jest tzw. Kamień Stephana, który został umieszczony obok parkingu leśnego przy drodze Pilawa-Zalesie Górne. Na kamieniu tym umieszczono napis: „1892-1923 Tu czuwa duch mój. Wiktor Stephan 1865-1923”.

 

kamien

Kamień Stephana znajdujący się przy drodze Pilawa-Zalesie Górne

Uroczysty finał konkursu w Kozienickim Parku Krajobrazowym

    

     W dniu 12 maja w Centrum Kulturalno – Artystycznym w Kozienicach odbył się finał XXIII edycji konkursu przyrodniczego „Szkolny karmnik – Zima 2016”.

     Wśród gości przybyłych na uroczystość byli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Delegatura w Radomiu, Starostwa Powiatowego w Radomiu, Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Nadleśnictwa Zwoleń, Nadleśnictwa Radom, Nadleśnictwa Kozienice, Rady Miasta Pionki, Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pionkach, Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

  

 

Nagrody dla laureatów i placówek oświatowych zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (aparaty fotograficzne, lornetki, łyżworolki, hulajnogi, plecaki, plansze edukacyjne) oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń (książki przyrodnicze).

 

 


 

 

 

 

 

 „Organizacja XXIII edycji konkursu przyrodniczego „Szkolny karmnik – Zima 2016″ w Kozienickim Parku Krajobrazowym dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14.360,00 zł”

 

 

 Zaproszonych gości, laureatów i opiekunów witali: Pan Robert Belina – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Pani Beata Waluś – Kierownik Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Pani Elwira Kozłowska – Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka. 

 

Laureaci nagrodzeni-  I grupa wiekowa (dzieci z przedszkoli)

 

 I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 1 w Zwoleniu

 

II miejsce – Oddział Przedszkolny w Cecylówce – Brzózce 

 

III miejsce – Publiczne Przedszkole nr 1 w Pionkach

 

Laureaci wyróżnieni – I grupa wiekowa (dzieci z przedszkoli)

 

 Publiczne Przedszkole nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach

 

Laureaci nagrodzeni – II grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych)

 

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej 

 

 II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie

 

 

 III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszkach

 

Laureaci wyróżnieni – II grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych)

 

 

Laureaci nagrodzeni – III grupa wiekowa (podopieczni placówek dla osób niepełnosprawnych)

 

 

 I miejsce – Szkoła Specjalna przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

 II miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach

 

Serdeczne podziękowania składamy fundatorom nagród oraz uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce-Brzózkiej za oprawę artystyczną uroczystości.

 

 

 

Jury i organizatorzy XXIII edycji konkursu przyrodniczego „Szkolny karmnik – Zima 2016” serdecznie dziękują za udział wszystkim uczestnikom, gratulują nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich opiekunom.

 

Uroczysty finał konkursu w Kozienickim Parku Krajobrazowym

W dniu 12 maja w Centrum Kulturalno – Artystycznym w Kozienicach odbył się finał XXIII edycji konkursu przyrodniczego „Szkolny karmnik – Zima 2016”.

img_8366.jpg

Wśród gości przybyłych na uroczystość byli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Delegatura w Radomiu, Starostwa Powiatowego w Radomiu, Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Nadleśnictwa Zwoleń, Nadleśnictwa Radom, Nadleśnictwa Kozienice, Rady Miasta Pionki, Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pionkach, Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

img_8377.jpg

Nagrody dla laureatów i placówek oświatowych zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (aparaty fotograficzne, lornetki, łyżworolki, hulajnogi, plecaki, plansze edukacyjne) oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń (książki przyrodnicze).

 

img_8362.jpg

img_8363.jpg

img_8359.jpg
 

img_8360.jpg

img_8361.jpg

img_8351.jpg

img_8353.jpg

logo_fundusz.bmp

„Organizacja XXIII edycji konkursu przyrodniczego „Szkolny karmnik – Zima 2016″ w Kozienickim Parku Krajobrazowym dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14.360,00 zł”

img_8372.jpg

Zaproszonych gości, laureatów i opiekunów witali: Pan Robert Belina – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Pani Beata Waluś – Kierownik Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Pani Elwira Kozłowska – Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka.

 Laureaci nagrodzeni-  I grupa wiekowa (dzieci z przedszkoli)

img_8472.jpg

 I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 1 w Zwoleniu

img_8435.jpg

II miejsce – Oddział Przedszkolny w Cecylówce – Brzózce

img_8427.jpg

III miejsce – Publiczne Przedszkole nr 1 w Pionkach

Laureaci wyróżnieni – I grupa wiekowa (dzieci z przedszkoli)

img_8419.jpg

Publiczne Przedszkole nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach

 Laureaci nagrodzeni – II grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych)

 

img_8465.jpg

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej

img_8458.jpg

II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogucinie

img_8454.jpg

III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszkach

 
Laureaci wyróżnieni – II grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych)

img_8451.jpg
 
Laureaci nagrodzeni – III grupa wiekowa (podopieczni placówek dla osób niepełnosprawnych)

img_8415.jpg

 I miejsce – Szkoła Specjalna przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

 

img_8407.jpg

II miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pionkach

Serdeczne podziękowania składamy fundatorom nagród oraz uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce-Brzózkiej za oprawę artystyczną uroczystości.

img_8387.jpg

img_8388.jpg

Jury i organizatorzy XXIII edycji konkursu przyrodniczego „Szkolny karmnik – Zima 2016” serdecznie dziękują za udział wszystkim uczestnikom, gratulują nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich opiekunom.

 

IV Rajd Rowerowy szlakami Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Serdecznie zapraszamy na kolejną IV już wyprawę rowerową po Kozienickim Parku Krajobrazowym. W tym roku do przejechania mamy 35 km. Na zakończenie tradycyjnie ognisko w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym KPK w Augustowie. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Poniżej szczegóły.

rajd_rowerowy.jpg

Kozienicki Park Krajobrazowy uczestniczył w obchodach Dnia Ziemi

Z okazji Światowego Dnia Ziemi w dniu 23 kwietnia Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego uczestniczył w imprezie ekologicznej, której celem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.

W tym roku obchody przebiegające pod hasłem „Palący Temat – Niska Emisja” miało na celu m.in. edukację w zakresie zanieczyszczenia powietrza i sposobów przeciwdziałania emisji. Na terenie przylegającym do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach stoisko promocyjno – edukacyjne Kozienickiego PK było jedną z wielu tego dnia atrakcji. Dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zapewniliśmy udział w ciekawych konkursach przyrodniczych i warsztatach plastycznych. Zainteresowane osoby otrzymywały wydawnictwa edukacyjne  Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/18-05-2016{/gallery}

 

 

IV Rajd Rowerowy szlakami Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Serdecznie zapraszamy na kolejną IV już wyprawę rowerową po Kozienickim Parku Krajobrazowym.

W tym roku do przejechania mamy 35 km. Na zakończenie tradycyjnie ognisko w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym KPK w Augustowie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Poniżej szczegóły. 

 

regulamin

trasa rajdu

plan rajdu

Rowerowy

Serdecznie zapraszamy na kolejną IV już wyprawę rowerową po Kozienickim Parku Krajobrazowym.

W tym roku do przejechania mamy 35 km. Na zakończenie tradycyjnie ognisko w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym KPK w Augustowie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Poniżej szczegóły.

 

 

regulamin

trasa rajdu

plan rajdu

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski