05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Czynna ochrona płazów na terenie ChPK etap III – sprawozdanie

Zadanie pn. „Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap III” zostało zakończone 20 listopada 2015 r. Zadanie związane było z monitoringiem zbiorników wodnych zasiedlonych przez płazy, miejsc ich zimowania oraz budową i konserwacją zimowisk. Zadanie miało ono na celu poznanie składu gatunkowego, stanu populacji oraz stanu sanitarnego zbiorników, a także utworzenie i zadbanie o odpowiednie miejsca zimowania dla płazów. Działania te pozwoliły na skuteczniejszą ochronę płazów przed zagrożeniami m.in. pochodzenia antropogenicznego na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

 

W ramach części zadania która dotyczyła monitoringu zbiorników wodnych przeprowadzono badania pod kątem kontroli jakości wód  oraz prawidłowości metamorfozy płazów. Badania zostały przeprowadzone przez specjalistę z zakresu herpetologii i ekologii wód, Pana dr inż. Witolda Strużyńskiego. W ramach kontroli na wiosnę i latem została przeprowadzona ocena jakości wód BMWP (Polski Indeks Biotyczny) prowadzona na podstawie fauny zoobentonicznej, obowiązkowa dla państw członkowskich UE oraz podstawowe analizy fizykochemiczne (pH, temperatura, tlen, fosforany i siarczany). Na tej podstawie została określona kondycja i warunki w wybranych 10 zbiornikach objętych monitoringiem. Dzięki temu w kolejnych latach ułatwione będzie wykrycie potencjalnych negatywnych zmian w środowisku wodnym. Monitoring zbiorników poprzez kontrolę prawidłowości metamorfozy larw płazów w wybranych 10 zbiornikach został wykonany w sezonie wiosennoletnim poprzez wykonane odłowów larw i osobników młodocianych płazów. Kontrole te pozwoli na ocenę stanu i kondycji populacji w danym zbiorniki oraz dostarczyły dodatkowych informacji o gatunkach żyjących na tym terenie.

 

Drugą część zadania stanowiła konserwacja 10 zimowisk przeznaczonych dla płazów oraz wybudowanie jednego nowego zimowiska przy zbiorniku, który jest licznie zasiedlony przez płazy, w tym kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą. Przeprowadzono również kontrole wykorzystania zimowisk przez płazy. Badania te dotyczyły 6 zimowisk. W wyniku stwierdzono, że budowle są wykorzystywane przez płazy, najliczniej przy zbiorniku, który zasiedlony jest przez największą liczbę gatunków. Stwierdzono, że z zimowisk korzystają kumaki nizinne, traszki zwyczajne i grzebieniaste, grzebiuszki ziemne, żaby brunatne i zielone oraz ropuchy szare.

 

Przypominamy, że płazy są bardzo cennym elementem ekosystemów wodnych i lądowych. Stanowią element wielu łańcuchów pokarmowych, przez co są pożyteczne również dla człowieka. Do zagrożeń które w największym stopniu mogą negatywnie wpłynąć na lokalne populacje płazów jest presja osadnicza i inwestycyjna oraz osuszenie terenu.

 

 

plazy_ochrona

Jeden ze zbiorników objętych monitoringiem

 

plazy_ochrona

Kumak nizinny w jednym ze zbiorników na terenie ChPK

 

plazy_ochrona

Zimowisko dla płazów o wymiarach 2 x 3 m

 

plazy_ochrona

Ropucha szara schwytana w pułapkę typu Barber

 

konferencja

Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap III – dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9 900,00 zł,
www.wfosigw.pl
.

Czynna ochrona nietoperzy na terenie ChPK etap III – sprawozdanie

Zadanie pn. „Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap III” zostało zakończone 20 listopada 2015 r. Zrealizowano działania z zakresu czynnej ochrony służące poprawie warunków bytowych nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, a także działania z zakresu monitoringu nietoperzy występujących na tym terenie. Dobre rozpoznanie kluczowych schronień tych ssaków zlokalizowanych na terenie Parku krajobrazowego pozwoli w przyszłości podjąć właściwe działania zapewniające skuteczną ochronę nietoperzy przed zagrożeniami pochodzenia antropogenicznego. Specjaliści chiropterolodzy – Pani Maria Łepkowska i Pan Marek Kowalski, przeprowadzili wszystkie planowane działania które stanowiły kontynuację prac realizowanych na tym terenie od roku 2013.

 

Od czerwca do września skontrolowano w sumie 160 skrzynek dla nietoperzy typu Stratmann rozwieszonych w Parku w latach 2006 i 2013. Zasiedlenie tych schronień sprawdzano przy zastosowaniu metody nie powodującej niepokojenia nietoperzy, obserwując je przez wąską szczelinę u dołu skrzynki przy użyciu latarki. Skrzynki najchętniej wykorzystywane były przez borowca wielkiego (57,5% stwierdzeń) oraz karlika większego (39,6%), rzadziej natomiast przez gacka brunatnego (2,2%). Wskaźnik zasiedlenia skrzynek powieszonych w 2006 roku osiągnął na powierzchni zlokalizowanej w pobliżu wsi Bogatki ponad 21%, a na powierzchni w rejonie wsi Dobiesz ponad 14%. W bieżącym roku stwierdzono, że schronienia zastępcze powieszone w 2013 r. na jednej z dwóch nowych lokalizacji zaczęły być wykorzystywane przez nietoperze, a ich zasiedlenie przez te ssaki wyniosło 7,7%.

 

W celu poprawienia efektywności zasiedlenia skrzynek przez nietoperze po opuszczeniu przez nietoperze ich kryjówek zastępczych, 160 skrzynek zostało poddanych konserwacji, polegającej na zwężaniu otworów wlotowych rozkutych przez dzięcioła, czyszczeniu wnętrz z pozostałości po gniazdach os, wymianie spróchniałych elementów skrzynek na nowe, poprawie numeracji. W trakcie tych prac 10 zniszczonych skrzynek wymieniono na nowe, gdyż ich stan nie zapewniał nietoperzom odpowiednich warunków mikrosiedliskowych.

 

Oprócz kontroli skrzynek, w okresie letnim przeprowadzono monitoring nietoperzy w 41 potencjalnych kryjówkach letnich tych ssaków – ambonach myśliwskich oraz strychach budynków. Późną jesienią skontrolowano natomiast 26 potencjalnych kryjówek zimowych tych ssaków, a więc przydomowych piwnic i podpiwniczeń budynków. Lokalizacja poszczególnych kryjówek letnich i zimowych została naniesiona na odbiornik GPS. Ważnym elementem prac było przeprowadzenie na drogach intensywnego przelotu nietoperzy (drogi leśne, rzeki, śródleśne oczka wodne) 10 nocnych odłowów tych ssaków w sieci.

 

Wskutek prowadzonych od 2013 roku działań stwierdzono występowanie na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego łącznie 13 gatunków nietoperzy:

1. gacek brunatny Plecotus auritus

2. gacek szary Plecotus austriacus

3. karlik większy Pipistrellus nathusii

4. karlik malutki Pipistrellus pipistrellus/karlik drobny Pipistrellus pygmaeus

5. borowiec wielki Nyctalus noctula

6. borowiaczek Nyctalus leisleri

7. mopek Barbastella barbastellus

8. mroczek późny Eptesicus serotinus

9. nocek duży Myotis myotis

10. nocek Natterera Myotis nattereri

11. nocek rudy Myotis daubentonii

12. nocek Brandta Myotis brandtii

13. nocek wąsatek Myotis mystacinus

z czego trzy gatunki: nocek wąsatek, karlik malutki/drobny i gacek szary zostały po raz pierwszy stwierdzone przez specjalistów chiropterologów w bieżącym roku w ramach prac prowadzonych na zlecenie MZPK w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Pojedynczego osobnika nocka wąsatka schwytano w środku nocy podczas odłowów, karlika malutkiego/drobnego obserwowano w skrzynce znajdującej się na jednej z nowych powierzchni badawczych, a gacka szarego zidentyfikowano na kościelnym poddaszu. Coraz lepsze rozpoznanie składu gatunkowego chiropterofauny terenu Parku potwierdza słuszność prowadzonych na szeroką skalę prac monitoringowych. Regularny monitoring występowania nietoperzy na terenie Parku pozwala na ocenę stanu populacji poszczególnych gatunków i zachodzących w nich zmian. Wiedza ta jest niezbędna w celu prawidłowego zaplanowania działań ochronnych dla tej grupy ssaków. Właściwe rozpoznanie kryjówek nietoperzy i monitoring zasiedlenia ich przez te ssaki pozwoli w przyszłości podjąć odpowiednie działania zapobiegające zniszczeniu kluczowych schronień oraz działania o charakterze edukacyjnym, zwiększające świadomość lokalnych społeczności na temat potrzeb ochrony nietoperzy.

 

nieto_ochrona

Stwierdzona podczas kontroli skrzynek kolonia rozrodcza borowca wielkiego, wykorzystująca ten typ schronień jako dzienną kryjówkę

 

nieto_ochrona

Monitoring nietoperzy podczas okresu ich hibernacji w przydomowych piwnicach i podpiwniczeniach budynków mieszkalnych i gospodarczych

 

nieto_ochronaNocek Brandta schwytany podczas całonocnych odłowów w sieci

 

konferencja

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny – etap III dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15 030,00 zł,
www.wfosigw.pl
.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Szkolny karmnik – Zima 2016” w Kozienickim Parku Krajobrazowym

       Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka oraz Nadleśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń przystępują do organizacji XXIII edycji konkursu przyrodniczego „Szkolny karmnik– Zima 2016”.


 

     Konkurs adresowany jest dla dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych placówek pobytu dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolicy.

 Konkurs trwa od 12 stycznia 2016 r. do 18 marca 2016 r.

    Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z biologią ptaków i formami ich aktywnej ochrony, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz uwrażliwienia na piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt. Każda placówka oświatowa może wytypować tylko jeden zespół 6 – osobowy.

     Deklarację uczestnictwa w konkursie prosimy przysyłać do dnia 11 stycznia 2016 r. (poniedziałek) na adres: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego,  ul. Radomska 7; 26 – 670 Pionki lub na numer fax. 48 612 34 41. 

Pełne informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

Deklaracja uczestnictwa w konkursie

 

Od deski – Do deski

Wiele osób spędza aktywnie czas, czy to jeżdżąc na rowerze, pływając kajakiem czy wędrując pieszo. Michał Łukasiewicz dołączył do tego deskę do prasowania. „Od deski do deski”  to akcja w tak nietypowy sposób promująca turystykę i czytanie książek. Skąd ta deska do prasowania ? Jak mówi autor „to taki przewrotny i zabawny akcent mający zwrócić Waszą uwagę na moją wędrówkę. W końcu książki czytamy – od deski do deski”. 


 

Michała Łukasiewicza gościliśmy w naszym biurze w Pionkach. Na dowód wizyty przybiliśmy na desce pieczątkę oraz wręczyliśmy min. album o Puszczy Kozienickiej. Pan Michał otrzymał od nas również deskę z namalowanym krajobrazem Puszczy wykonaną z okazji 30-lecia Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Z tymi dwiema deskami pomysłodawca akcji ruszył w dalszą wędrówkę. Na zakończenie akcji deska z pieczątkami zostanie umieszczona w Muzeum Podróżników im. Tony Halika w Toruniu.

więcej informacji o akcji na stronie www.oddeski-dodeski.pl

https://www.facebook.com/1706466492919084/videos/1717286895170377/?theater

https://www.facebook.com/1706466492919084/videos/1717484011817332/?theater

 

dziękujemy redakcji Pionki24 i Riposta Pionki za udostępnienie zdjęć

Chronimy orzesznicę Muscardinus avellanarius na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Występująca na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego orzesznica Muscardinus avellanarius to najmniejszy ssak z rodziny pilchowatych Gliridae, wielkością podobny do myszy. Cechą charakterystyczną tego gatunku są duże czarne oczy, małe zaokrąglone uszy, owłosiony ogon, żółtaworude umaszczenie z jaśniejszym spodem ciała. 


Aktywna jest w sezonie wiosenno-jesiennym, na zimę zapada w sen trwający zwykle od października do kwietnia. Przystosowana do nocnego i nadrzewnego trybu życia w różnych siedliskach (takich ja: grądy, bory, prześwietlone lasy z podszytem dębowymi leszczynowym oraz roślinami zielnymi). Bazę pokarmową stanowią: pąki, pędy, nasiona, owoce drzew i krzewów oraz owady.

W ramach badań nad orzesznicą w 2015 roku w Mazowieckim Parku Krajobrazowym dokonano naprawy oraz kontroli rozwieszonych budek w trzech wybranych powierzchniach badawczych. Budki te są charakterystyczne gdyż wejście do skrzynki znajduje się od strony pnia, zamontowane są na drzewach na wysokości ok 2 m od powierzchniziemi.Osobniki orzesznicy zakładają w budkach kuliste gniazda zbudowane z trawy, liści i mchu.


Wyniki przeprowadzonej kontroli potwierdziły występowanie tego gatunku w kilku miejscach na terenie Parku. W budkach oprócz osobników orzesznicy wykazano gniazdowanie innych przedstawicieli fauny: sikor, muchołówek, os, szerszeni oraz myszy leśnej.


Zadnie udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Etap gminny XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

Znamy zwycięzców etapu gminnego XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który odbył 11 grudnia 2015 roku w siedzibie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w Otwocku. W tym etapie konkursu udział wzięły dwie szkoły: Gimnazjum nr 140 w Warszawie oraz Katolickie Gimnazjum im. Św. Pawła z Tarsu w Warszawie. Gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą nie tylko na temat parków krajobrazowych swojego regionu, ale również szerokim zakresem wiedzy z biologii, ekologii, ochrony środowiska i geografii. Szkołę reprezentowała 4 – osobowa drużyna.  Zadaniem uczniów było rozwiązanie indywidualnie testu składającego się z 25 pytań; oceną drużyny była suma punktów poszczególnych jej członków.

Zwyciężyła drużyna z Katolickiego Gimnazjum im. Pawła z Tarsu, w składzie: Jan Wanat, Rafał Szymaniak, Karolina Wierzba i Natalia Trzaskowska pod opieka Pani Urszuli Skulimowskiej. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 140 w składzie: Kacper Klimaszewski, Mateusz Pajewski, Kewin Kulowski, Dominik Nowakowicz pod opieką Pani Luizy Trzaskowskiej. Indywidualnie najwyższą ilość punktów – 44 na 58 punktów, zdobył Jan Wanat.logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski