05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.
W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Ochrona flory i fauny na terenie BPK

Ochrona flory i fauny na terenie BPK jest prowadzona w sposób zarówno bierny jak i czynny. Bierna ochrona polega na stałym monitorowaniu parku, w szczególności rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, dzikich kąpielisk, reagowaniu na niekorzystne zjawiska jak: nielegalne pozyskiwanie żwiru lub drewna, zaśmiecanie terenu parku, kłusownictwo, szkodnictwo leśne, wjeżdżanie samochodami i qadami na teren parku, puszczanie luzem zwierząt domowych głównie psów itp.

Prowadzone corocznie akcje sprzątania świata, poszerzone o sprzątanie brzegów Skrwy Prawej z udziałem rzeszy wolontariuszy również wpływa znacząco na jakość życia miejscowej fauny i flory.

Ochrona czynna ma na celu poprawę bioróżnorodności poprzez introdukcję zagrożonych gatunków jak płazy czy ryby, ułatwianie ptakom dziuplakom rozrodu poprzez wieszanie budek lęgowych (coraz mniej starych drzew z naturalnymi dziuplami, w których dziuplaki mogą zakładać swoje gniazda) i ich ciągły monitoring, czyszczenie. Podobne działania polegające na wieszaniu budek dla trzmieli i nietoperzy ma na celu umożliwienie zwiększenia populacji ww. gatunków jakże pożytecznych nie tylko dla człowieka.

Czynna ochrona ptaków

Polegała na umieszczeniu (na przestrzeni lat) 300 budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków. Budki są monitorowane i czyszczone.

Ponadto w  szkołach na terenie BPK przeprowadzono zajęcia edukacyjne (prezentacje multimedialne) nt. „Jak własnymi siłami zbudować budkę lęgową dla dudka” oraz wydano i rozkolportowano po szkołach wydawnictwo „Dziuplaki Pólnocno-Zachodniego Mazowsza i sposoby ich ochrony”.

Czynna ochrona sowy płomykówki

W rezultacie podjętych działań w latach 2002–2004 w trakcie kolejnych etapów projektem objęto ponad 60 obiektów, montując w każdym z nich budkę lęgową. W akcji uczestniczyli pracownicy Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego oraz około 50 osób z lokalnych społeczności (księża, rolnicy, właściciele innych obiektów).

Innym ważnym aspektem wynikającym z realizacji programu ochrony sowy płomykówki jest powiązanie działań ochronnych z programem „Aktywnej ochrony płomykówki w obiektach sakralnych”, realizowanym na wielu obszarach Polski, a koordynowanym przez Towarzystwo Ochrony Przyrody „Bocian”.

Od 2017 roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Płocku z udziałem środków finansowych WFOŚiGW planowana jest czynna ochrona sowy uszatej (powieszenie 300 szt. koszy wiklinowych lęgowych), a także sowy pójdźki (planowane jest 30 szt. budek lęgowych). Będzie to kontynuacja ochrony sów, rozpoczętego w 2002 roku programem ochrony sowy płomykówki.

Czynna ochrona trzmieli

Głównym zadaniem projektu było zwiększenie liczebności populacji dzikich trzmieli poprzez przywrócenie i wzbogacenie ich bazy pokarmowej oraz tworzenie sztucznych miejsc gniazdowych. Umieszczono 100 budek dla trzmieli na terenie parku i otuliny. Innymi jego elementami były:przywrócenie dawnego kwiecistego charakteru polskiej wsi, tak ważnego również dla innych gatunków owadów,edukacja rolników, dzieci i młodzieży o roli trzmieli w środowisku oraz zwiększenie efektywności plonowania warzyw i owoców.

Czynna ochrona płazów

Celem programu, realizowanego w roku 2002 była aktywna ochrona zagrożonych gatunków płazów występujących na terenie miasta Płocka oraz zasilanie populacji płazów na obszarze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Punktem wyjściowym projektu było zinwentaryzowanie gatunkowe oraz ilościowe płazów na wyznaczonych siedliskach w Płocku. W wyniku przeprowadzonych prac wytypowano zagrożone miejsca rozrodu na terenie miasta (wysychające i zanieczyszczone zbiorniki wodne, planowane lub rozpoczęte prace budowlane, itp.) i tam, gdzie było to możliwe, zostały one zabezpieczone. Zagrożone osobniki dorosłe, kijanki oraz jaja były na bieżąco odławiane i przenoszone na odpowiednie tereny BPK lub do „azylu” zlokalizowanego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.

Jednocześnie, realizacja programu polegała na zbadaniu terenu BPK pod kątem wytypowania odpowiednich terenów dla zasilania lokalnych populacji płazów (przy zachowaniu wszelkich wymagań ze strony wypuszczanych zwierząt, jak i środowiska.

Restytucja gatunków łososiowatych i reofilnych karpiowatych na rzece Skrwie Prawej

W roku 2002 Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Płocku przy współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego wystąpił z inicjatywą stworzenia programu, którego celem byłaby restytucja pstrąga potokowego w użytkowanej przez okręg rzece Skrwie Prawej. Rzeka Skrwa Prawa została przegrodzona barierą w jej dolnym biegu, tuż powyżej ujścia do Wisły, co sprawiło, że pomimo zachowanego naturalnego charakteru na znacznej swej długości oraz radykalnej poprawie jej czystości w ostatnich latach, nie nastąpiła odbudowa licznych populacji reofilnych gatunków ryb, w tym wysoce cenionego ze względów ekologicznych pstrąga potokowego.

Na podstawie przeprowadzonych badań uznano, że zarybienie rzeki Skrwy Prawej gatunkami łososiowatymi, w tym zwłaszcza pstrągiem potokowym, spełniałoby szereg istotnych celów, a w szczególności: repopulacja, zwiększenie różnorodności biologicznej, wypełnienie niszy ekologicznej, kontrola ryb mało cennych, ochrona ekosystemu, poprawa jakości środowiska, istotne walory społeczne (poprzez połowy wędkarskie), a dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (oprócz wymienionych wyżej) – zwiększenie walorów przyrodniczych, edukacyjnych i turystycznych.

Czynna ochrona nietoperzy

Polegała na monitoringu nietoperzy zasiedlających zlokalizowane w granicach parku krajobrazowego i jego otuliny schronienia zastępcze – skrzynki dla nietoperzy.

Monitoringiem objęto w sumie 140 skrzynek dla nietoperzy – 40 rozwieszonych w 2010 roku oraz kolejne 100 w roku 2013. Wykonano też monitoring nietoperzy zasiedlających schronienia zastępcze.

Wykonano też nocne odłowy nietoperzy w sieci, które pozwalają na rozpoznanie gatunków nietoperzy korzystających w okresie letnim z innych niż skrzynki dla nietoperzy kryjówek m.in. trudnych do zlokalizowania naturalnych letnich schronień tych ssaków – dziupli drzew czy szczelin podkorowych. Prowadzony był także monitoring nietoperzy zasiedlających ambony myśliwskie i strychy obiektów położonych w osadach leśnych, w granicach parku krajobrazowego i otuliny oraz w jego najbliższym otoczeniu oraz monitoring nietoperzy zasiedlających przydomowe piwnice w granicach parku krajobrazowego i otuliny oraz w jego najbliższym otoczeniu.

Prawnie chronione gatunki flory na terenie BPK

Na terenie BPK występują również prawnie chronione okazy flory: są to m.in.: grążel żółty, śnieżyczka przebiśnieg jak również drzewa – pomniki przyrody (dęby, buki, lipy, kasztanowce, graby).

Od 2017 roku również we współpracy z Powiatem Płockim i udziałem finansowym WFOŚiGW w Warszawie planowane jest karczowanie obcych gatunków ekspansywnych w tym czeremchy amerykańskiej i kilku innych występujących na terenie BPK obcych gatunków.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski