05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. jest zbiorem obszarów obejmujących „zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym – ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”.

Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki – fauna, flora lub obiekty przyrody nieożywionej.

Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Chojnów”

 • rok utworzenia – 1979
 • powierzchnia – 12,14 ha
 • typ – fitocenotyczny/lasów i borów (Fi/L)

Rezerwat utworzono w 1979 roku na powierzchni 12,14 ha. Położony jest w gminie Piaseczno, około 600m na wschód od szosy Piaseczno-Góra Kalwaria. Rezerwat chroni grąd wysoki z zachowanym naturalnym drzewostanem dębowo-grabowym osiągającym nawet 150-180 lat. Rezerwat stanowi obszar o wyróżniającym go stopniu naturalności wśród otaczających go drzewostanów gospodarczych. Oprócz dębów i grabów znajdziemy tu sosnę pospolitą, lipę drobnolistną, modrzew pospolity i dąb czerwony. W podszycie rosną także brzoza brodawkowata, świerk pospolity, leszczyna pospolita, kruszyna pospolita i jarząb pospolity. Na rosnących tu starych drzewach gniazduje wiele ptaków. Obserwowano tu rzadką w Polsce muchołówkę małą. W runie znaleźć tu można chronioną lilię złotogłów, a także bluszczyk kurdybanek, przytulię Schultesa, zawilca gajowego, konwalijkę dwulistną, konwalię majową, szczawik zajęczy, możylinek trójnerwowy, gwiazdnicę wielokwiatową i borówkę czarną.

Niedaleko rezerwatu, w lesie Stefanów, znajduje się pomnik w postaci symbolicznej mogiły 93 więźniów z Pawiaka rozstrzelanych tu przez hitlerowców. Po II wojnie światowej szczątki ich zostały przeniesione na cmentarz w Palmirach. W pobliżu miejsca pamięci narodowej wyznaczono miejsce do parkowania, a także postawiono wiatę i ławki.

Na południu rezerwat graniczy ze szkółką leśną, wzdłuż jego granicy biegną zielony Szlak Lasów Chojnowskich oraz niebieski Szlak Rezerwatowy.

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Pilawski grąd”

 • rok utworzenia – 1984
 • powierzchnia 4,04 ha
 • typ florystyczny/lasów i borów (Fl/L)

Rezerwat Pilawski Grąd od 1984 roku chroni fragment naturalnego grądu subkontynentalnego (typowego i niskiego). Zajmuje zaledwie 4,04 ha i położony jest na zachód od szosy Piaseczno-Góra Kalwaria, w kierunku wsi Orzeszyn. Jest to najmniejszy rezerwat w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Do najbardziej imponujących drzew należą tu pomnikowe dęby szypułkowe, których wiek szacuje się na nawet 180 lat, a także kilka sztuk buka pospolitego, poza jego naturalnym zasięgiem. Rosną tu także 100-letnie sosny, graby pospolite, robinie akacjowe, brzozy brodawkowate i jesiony wyniosłe. Na podszyt składają się grab, świerk, osika, leszczyna, trzmielina i kruszyna. W runie można zaobserwować zawilca gajowego, kokoryczkę wielokwiatową, konwalię majową, konwalijkę dwulistną, narecznicę samczą, fiołka leśnego, gwiazdnicę wielokwiatową, gajowca żółtego, szczawik zajęczy, pszeńca zwyczajnego i bluszczyk kurdybanek. W rezerwacie znajdują się niewielkie rowy melioracyjne, okresowo wypełnione wodą. Obserwowany w ostatnich latach spadek poziomu wód gruntowych jest zjawiskiem niekorzystnym, powodującym degradację drzewostanu grądowego. W 2013 roku prowadzono w rezerwacie działania ochronne, wynikające z Zadań ochronnych ustanowionych dla rezerwatu, które polegały na usuwaniu nalotu drzew lekkonasiennych (osika i brzoza) oraz zmniejszeniu zwarcia drzewostanu. Dokoła rezerwatu rośnie znacznie przekształcony las – pierwotnie drzewostan lipowo-dębowo-grabowy z domieszką klonu i jesionu – a obecnie monokultura sosnowa.

Przez rezerwat biegnie czarny Chojnowski Szlak Zabytków Przyrody.

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Las Pęcherski”

 • rok utworzenia – 1989
 • powierzchnia – 14,99 ha
 • typ – fitocenotyczny/lasów i borów (Fi/L)

Utworzony w 1989 roku rezerwat obejmuje powierzchnię 14,99ha i jest położony w Uroczysku Pęchery, gmina Piaseczno, pomiędzy wsią Grochowa a szosą Jazgarzew-Grójec. Chroni stary drzewostan grądu typowego Tilio-Carpinetum oraz bór mieszany z 120-150-letnią sosną.

Rezerwat Las Pęcherski należy do najmniej przekształconych przez człowieka obszarów w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Charakteryzuje go różnorodność występujących tu gatunków drzew, krzewów oraz roślin zielnych runa leśnego. Jednym z zagrożeń dla miejscowej fitocenozy jest pojawienie się gatunków obcych (neofityzacja roślinności) – m.in. robinii akacjowej czy glistnika jaskółcze ziele.

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Uroczysko Stephana”

 • rok utworzenia – 1989
 • powierzchnia – 59,15 ha
 • typ – krajobrazów ekologicznych/lasów i borów (Ke/L)

Rezerwat powstał w 1989 roku na obszarze 59,15 ha i rozciąga się od doliny rzeki Zielonej oraz zbiorników rybnych „Stawy w Żabieńcu” w kierunku północno-wschodnim. Jest to największy rezerwat w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Leży w centralnej części Uroczyska Chojnów, w gminie Piaseczno, pomiędzy szosą Piaseczno-Góra Kalwaria a Zalesiem Górnym. Rezerwat chroni zespoły grądu wysokiego oraz borów mieszanych. Pomimo żyznych i średnio-wilgotnych gleb, w rezerwacie przeważa bór mieszany ze znacznym udziałem sosny pospolitej. Rosną tu także dęby szypułkowe, lipy, brzozy, modrzewie i graby. Rzeźbę terenu charakteryzuje opadanie wysokości nad poziomem morza w kierunku Stawów Żabienieckich i doliny rzeki Zielonej. Rezerwat położony jest zatem na stoku o wystawie zachodniej. Nad rzeka Zieloną występuje tu ols. W podszycie rosną tu dęby, graby, wiązy, lipy, brzozy, a także jarzęby, leszczyna, kruszyna, trzmielina, jabłoń płonka oraz chroniony wiciokrzew pomorski. W runie znajdziemy lilię złotogłów, bluszcz zwyczajny, orlika pospolitego, przylaszczkę pospolitą, zawilca gajowego, dzwonek brzoskwiniolistny oraz widłaki. Nieopodal rezerwatu występuje również stanowisko nasadzonej tu niegdyś daglezji zielonej (jedlicy Douglasa). Nazwa rezerwatu upamiętnia Wiktora Stephana – leśnika gospodarującego Lasami Chojnowskimi i Kabackimi w latach 1892-1923. Dla upamiętnienia jego zasług, przy szosie prowadzącej z Zalesia Górnego do drogi nr 79, na skrzyżowaniu z zielonym szlakiem pieszym, ustawiono pamiątkowy kamień z inskrypcją „Tu czuwa duch mój”.

W pobliżu rezerwatu biegną szlaki piesze: niebieski, zielony, żółty i czarny, a także czarny szlak rowerowy i ścieżka przyrodnicza Nadleśnictwa Chojnów.

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Olszyna Łyczyńska”

 • rok utworzenia – 1982
 • powierzchnia – 25,38 ha
 • typ – fitocenotyczny/lasów i borów (Fi/L)

Rezerwat utworzono w 1982 roku na powierzchni 25,38 ha. Rezerwat położony jest w gminie Konstancin–Jeziorna pomiędzy miejscowościami Obory i Łyczyn. Został utworzony w celu ochrony pozostałości podmokłych lasów łęgowych w pradolinie Wisły, w niewielkim stopniu przekształconych przez człowieka. Na szczególną uwagę zasługują zabagnione obniżenia terenu o podłożu torfowym ze zbiorowiskami zarośli kruszynowo-wierzbowych z bogatym runem roślin hydrofilnych. Spośród gatunków drzew, występuje tu olsza szara, wiąz szypułkowy, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, topola osika oraz sztucznie nasadzony tu świerk pospolity. Wiosną obniżenia terenu zalane są wodą, po której ustąpieniu wyrasta tu bujny podszyt z czarnym bzem, czarną i czerwoną porzeczką, kruszyną, trzmieliną pospolitą, dereniem świdwą, jarzębem pospolitym, czeremchą zwyczajną i kaliną koralową. W runie leśnym spotkać można przytulię błotną, zachylnik błotny (nerecznicę błotną), bodziszka cuchnącego, bluszczyk kurdybanek, czyściec leśny, niecierpek pospolity, gwiazdnicę gajową, mannę mielec i pokrzywę zwyczajną.

Rezerwat okrąża niebieski szlak pieszy, jednak wnętrze rezerwatu nie jest udostępnione dla turystów i spacerowiczów.

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Skarpa oborska”

 • rok utworzenia – 1981
 • powierzchnia – 15,65 ha
 • typ – krajobrazów ekologicznych/lasów i borów (Ke/L)

Utworzony w 1981 roku rezerwat „Skarpa Oborska” zajmuje pas pierwotnej skarpy wiślanej o powierzchni 15,65 ha. Skarpa rozciąga się południkowo od Konstancina – Jeziorny na północy do wsi Słomczyn na południu i chroni wielogatunkowe lasy liściaste oraz krajobraz skarpy pradoliny Wisły. Na terenie rezerwatu, w jego południowej części, rosną ponad 100-letnie dęby. W skarpie gnieżdżą się lisy i prawdopodobnie borsuki, a na obszarze rezerwatu obserwowano sarny, dziki, zająca szaraka, dzięcioła zielonego, dzięcioła dużego, myszołowa zwyczajnego oraz rudzika.

W środkowej części rezerwatu, po jego zachodniej stronie, znajduje się cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich z czasów I wojny światowej, który opisał w swojej noweli Stefan Żeromski.

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Łoś”

  • rok utworzenia – 1989
  • powierzchnia – 11,02 ha
  • typ – fitocenotyczny/lasów i borów (Fi/L)

  Na południu chojnowskiego parku Krajobrazowego, przy drodze łączącej miejscowości Łoś i Piskórka, leży utworzony w 1989 roku rezerwat Łoś. Obejmuje on obszar 11,02 ha i położony jest w gminie Prażmów, w Uroczysku Łoś. Rezerwat chroni fragment lasu o charakterze naturalnego wilgotnego niskiego grądu czyśćcowego Tilio-Carpinetum stachyetosum porastającego niewielkie wilgotne i żyzne zagłębienie w terenie. W drzewostanie przeważa nawet 80-100 -letni dąb szypułkowy z domieszką brzozy brodawkowatej i osiki. Na podszyt składają się kruszyna, dereń, trzmielina, świerk pospolity, wiąz polny i wiąz szypułkowy. W runie leśnym zaobserwowano leśne storczyki grądowe – listerę jajowatą, podkolan biały i kruszczyk szerokolistny. Z mniej spektakularnych roślin spotkać tu można konwalijkę dwulistną, konwalię majową, gwiazdnicę pospolitą, niecierpka pospolitego i marzankę wonną. W przeszłości próbowano osuszać teren rezerwatu w celu zwiększenia produkcyjności drzewostanu, czego pozostałością są płytkie rowy melioracyjne.

  Przez rezerwat przebiega szlak pieszy żółty biegnący z Piaseczna do Prażmowa, nieopodal biegnie również szlak zielony z Konstancina do Złotokłosu.

 

 

 

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Biele Chojnowskie”

 • rok utworzenia – 1979
 • powierzchnia – 14,1 ha
 • typ – florystyczny/lasów i borów (Fl/L)

Położony w gminie Piaseczno na północnym skraju Uroczyska Biele. Utworzony w celu ochrony naturalnego bogatego stanowiska wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum), rośliny rosnącej w pasie przymorskim i będącej na Mazowszu osobliwością przyrodniczą o niezbadanym pochodzeniu. W rezerwacie chronione są również fragmenty naturalnego lasu łęgowego.

 

 

 

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody „Skarpa Jeziorki”

 • rok utworzenia – 1994
 • powierzchnia – 7,13 ha
 • typ – krajobrazów ekologicznych/lasów i borów (Ke/L)

Położony w gminie Prażmów, na zachodnim brzegu rzeki Jeziorki w Uroczysku Park.Głównym obiektem ochrony stał się położony na urzeźbionej skarpie Jeziorki drzewostan parkowy o charakterze leśnym z zasługującymi na uwagę pomnikowymi bukami, wiązami, modrzewiami i dębami.

 

 

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski