05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Rośliny NPK

Grzyby i porosty

Na terenie NPK stwierdzono 195 gatunków grzybów reprezentujących 45 rodzin i 103 rodzaje . Grupę workowców (Ascomycota) reprezentuje 20 rodzin, a grupę podstawczaków (Basidiomycetes) 25 rodzin. W niektórych przypadkach podano jedynie nazwę rodzajową.

Na terenie Parku stwierdzono występowanie 40 gatunków podlegających ochronie prawnej, w tym 34 objętych ochroną ścisłą i 6 ochroną częściową  W grupie gatunków zagrożonych (wg Zarzyckiego i in. 1992) znajduje się 41 taksonów, natomiast 2 gatunki zaliczono do rzadkich dla Podlasia i Mazowsza.

Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki grzybów i porostów NPK

Grupa gatunków Gatunki chronione* Gatunki zagrożone**

(Zarzycki i in. 1992)

Gatunki rzadkie regionalnie Liczba gatunków ogółem
ochrona ścisła ochrona częściowa suma
Grzyby 9 9 15 2 195
Porosty 25 6 31 26 116
Ogółem 34 6 40 41 2 311

 

 

Kategorie
Rośliny NPK

Siedliska przyrodnicze

Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 26 siedlisk przyrodniczych chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029). Te same zbiorowiska, poza szuwarami wielkoturzycowymi, olsem i łozowiskami przewidziane są do ochrony w ramach Dyrektywy Siedliskowej.

 

łęg olszowy
jeziorko dystroficzne
grąd wilgotny
starorzecze w dolinie Narwi
świerczyna borealna
L.p. Nazwa siedlisk Zbiorowiska roślinne występujące na siedliskach przyrodniczych Oznaczenia kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej Prawna ochrona w Polsce
1. Starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne Zbiorowiska ze związków Potamion i Nympheion:  Potametum pectinati, P. acutifolii, P. lucentis, P. natantis, Polygonetum natantis, Hydrocharitetum morsus-ranae, Myriophylletum spicati, Nupharo-Nymphaetum albae, Ranunculetum circinati, Elodeetum canadensis, Ceratophylletum demersi, Hippuridetum submersae 3150 +
2. Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne Sparganietum minimi 3160 +
3. Nizinne rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculetum fluitantis 3260 +
4. Zalewane muliste brzegi rzek Polygono-Bidentetum, Rumicetum maritimi, Xanthio riparii-Chenopodietum, Chenopodietum glauco-rubri 3270 +
5. Suche wrzosowiska Arctostaphylo-Callunetum, Calluno-Nardetum strictae, Calluno-Genistetum 4030 +
6. Suche, śródlądowe murawy napiaskowe Spergulo vernalis-Corynephoretum, Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati, Sclerantho-Herniarietum glabrae, Sileno conicae-Cerastietum semidecandri, Diantho-Armerietum elongate, Corynephoro-Silenetum tataricae, Sileno otitis-Festucetum, Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae, Koelerio-Astragaletum arenarii, Festuco-Elymetum arenarii, Cerastio-Androsacetum septentrionalis, Kochietum arenariae 6120 +
7. Murawy bliźniaczkowe Nardo-Juncetum squarrosi, Polygalo-Nardetum 6230 +
8. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinietum caeruleae, Junco-Molinietum 6410 +
9. Niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe Chaerophylletum bulbosi, Anthriscetum sylvestris, Alliario-Chaerophylletum temuli, Cuscuto-Calystegietum sepium, Senecionetum fluviatitis, Calystegio-Eupatorietum 6430 +
10. Łąki selernicowe Violo-Cnidietum dubii 6440 +
11. Niżowe łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatheretum elatioris, zb. Poa pratensis-Festuca rubra 6510 +
12. Podmokłe łąki eutroficzne i kalcyfilne Cirsietum rivularis, Angelico-Cirsietum oleracei, Scirpetum silvatici, zb. Deschampsia caespitosa, Polygono bistortae-Trollietum europaei 7230 +
13. Torfowiska wysokie Sphagnetum magellanici 7110 +
14. Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 7120 +
15. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska Caricetum lasiocarpae, C. rostratae, C. appropinquatae, Caricetum elatae. 7140 +
16. Obniżenia dolinkowe i pła mszarne Sphagnetum magellanici (postać lokalna zbiorowiska) 7150 +
17. Torfowiska alkaliczne Valeriano-Caricetum flavae 7230 +
18. Szuwary wielkoturzycowe Caricetum ripariae, C. appropinquatae, C. vulpinae, Cicuto-Caricetum pseudocyperi, Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis, +
19. Grąd subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli 9170 +
20. Bór i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum, Betula pubescens-Thelypteris palustris, Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis 91D0 +
21. Nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe i zarośla wierzbowe Populetum albae, Salicetum albo fragilis, Salicetum triandro-viminalis, 91E0 +
22. Lasy łęgowe jesionowe-olszowo Fraxino-Alnetum 91E0 +
23. Lasy łęgowe wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum minoris 91F0 +
24. Świetlista dąbrowa subkontynentalna Potentillo albae-Quercetum 91I0 +
25. Olsy i łozowiska Ribo nigri-Alnetum, Sphagno squarrosi-Alnetum, Salicetum pentandro-cinerea, Zb. Quercus robur-Carex elongata +
26. Śródlądowy bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum 91T0 +

 

 

 

Kategorie
Rośliny NPK

Flora Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

Urozmaicona rzeźba terenu i spowodowane tym niezwykłe zróżnicowanie siedlisk – od bagiennych po skrajnie suche – powoduje występowanie na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego około 161 zbiorowisk roślinnych.

Większość terenów leśnych to bory sosnowe, ale szczególnie cenne są dobrze zachowane lasy łęgowe; płaty łęgów wierzbowo-topolowych o powierzchniach do 40 ha, łęgów wiązowo-jesionowych – do 100 ha. Kontrastowość siedlisk jest wyraźna. Obok torfowisk występują tu piaszczyste wydmy, a żyzne i podmokłe lasy łęgowe graniczą z suchymi borami. Wśród nasłonecznionych łąk i muraw kserotermicznych rozsiane oczka wodne i starorzecza, stanowiące specyficzne oazy bioróżnorodności.

Flora roślin wyższych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego liczy 1027 gatunków. Stanowi to ok. 42 % flory Polski. Jest to jednocześnie około 86 % flory Polskiego Niżu.
We florze Parku występuje: 13 gatunków paproci, 7 gatunków skrzypów, 7 gatunków widłaków, 9 gatunków roślin nagozalążkowych, 789 gatunków roślin dwuliściennych, 202 gatunków roślin jednoliściennych.
We florze roślin wyższych odkryto 29 gatunków zawleczonych (nasadzane, uciekinierzy z hodowli).
Formy życiowe roślin są reprezentowane przez: 51 gatunków drzew, 63 gatunki krzewów i krzewinek, 6 gatunków pnączy, 907 gatunków bylin i roślin jednorocznych.
Występuje tu 136 gatunków chronionych (w tym 93 gat. objęte ochrona całkowitą) oraz 391 zaliczanych do rzadkich w skali kraju i regionu takich jak: wierzba śniada, lepnica dwudzielna, skalnica trójpalczasta.
Spośród rzadkich gatunków roślin w grupie roślin leśnych na uwagę zasługują: wawrzynek wilczełyko, orlik pospolity, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, zimoziół północny, parzydło leśne, mącznica lekarska, sasanka Tekli, gruszyczka okrągłolistna, widłaki: goździsty, jałowcowaty, spłaszczony, cyprysowy i wroniec, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny.
Na torfowiskach i łąkach rosną: bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, wełnianka pochwowata, czermień błotna, kosaciec syberyjski, wielosił błękitny, pełnik europejski, groszek błotny, storczyki szerokolistny i plamisty.
Wśród roślin wodnych i nadwodnych na uwagę zasługują: grzybienie białe, grążel żółty, okrężnica bagienna i osoka aloesowata. W zbiorowiskach muraw piaskowych rosną takie gatunki, jak: kocanki piaskowe, jastrzębiec polski i gruczołowaty, lepiężnik kutnerowaty, jaskier kaszubski, smagliczka drobna, skalnica trójpalczasta, przetacznik pagórkowy.
Z grupy gatunków zamieszczonych w załączniki II Dyrektywy Siedliskowej w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym występują tylko 2 gatunki: Thesium ebracteatum i Ostericum palustre.
Przez teren Parku przechodzą granice zasięgów geograficznych takich gatunków jak lepnica litewska, sasanka Tekli, zimoziół północny, smagliczka drobna. Z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin na terenie NPK stwierdzono 6 gatunków roślin (widlicz cyprysowaty, starodub łąkowy, wielosił błękitny, czarcikęsik Kluka, cibora żółta, turzyca luźnokępkowa). Występują tu gatunki typowe dla innych regionów kraju jak np. lepiężnik kutnerowaty – gatunek nadmorski czy parzydło leśne gatunek typowy dla terenów górskich.

łąki storczykowe

 

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski