05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności NPK

Sprzątanie Świata w NPK

Już po raz kolejny Nadbużański Park Krajobrazowy włączył się w ogólnopolską akcję „Sprzątnie Świata –Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”

W akcji wzięli udział uczniowie z Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Kaliskach. Dzieci w grupach ruszyły na porządkowanie okolicy. Podczas zbierania odpadów zwracaliśmy szczególną uwagę na ich odpowiednie segregowanie. Na trasie naszej wędrówki odkryliśmy dzikie wysypiska śmieci, które w miarę naszych możliwości uprzątnęliśmy. Uczniowie jak co roku bardzo angażowali się w tę akcję i przeszukiwały różne zakrzaczenia i rowy zbierając nieczystości. Udało się wysprzątać teren wokół szkoły, pobliskie lasy i brzeg rzeki Liwiec.

Dziękujemy Urzędowi Miasta Łochów za zapewnienie worków i odbiór zebranych śmieci a P. W. WIKRUSZ za ufundowanie słodkości uczestnikom akcji.

{gallery}aktualnosci/nadbuzanski-park/2021-09-29-sprzatanie_swiata{/gallery}

Kategorie
Aktualności BPK

Otwarte krajobrazy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego – konkurs!

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza dzieci z terenu m.Płocka i powiatu płockiego do udziału w przyrodniczym konkursie edukacyjnym pn.:„Otwarte krajobrazy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”.
Konkurs promuje cenne tereny przyrodnicze i rekreacyjne Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Celem konkursu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej, edukacja ekologiczna, inspirowanie dzieci do poznawania najbliższej okolicy, a także walorów przyrodniczych i historycznych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego oraz stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu. Tegoroczna XVII edycja konkursu nawiązuje do Dnia Krajobrazu ogłaszanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, której hasłem są „Otwarte Krajobrazy”. Dlatego w tematyce konkursu chcemy zwrócić uwagę na otwarty krajobraz, czyli ten, w którym doświadczamy nieco więcej wolnej przestrzeni. Łąki, pola, nieużytki to miejsca równie cenne przyrodniczo jak obszary leśne. Dlatego warto je odszukać, poznać, docenić i utrwalić w pracy konkursowej. Tereny otwarte przez swoją różnorodność biologiczną nie tylko wprowadzają niepowtarzalny charakter, ale pełnią określone funkcje środowiskowe.
REGULAMIN KONKURSU
 1. Organizatorem konkursu jest: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Płocka i powiatu płockiego.
 3. Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesłać (na załączonym formularzu) pocztą na adres Brudzeński Park Krajobrazowy Siecień 134, 09-411 Biała, do dnia 29.10.2021 r. lub skanem na adres brudzenskipark@gmail.com
 4. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: szkolnym i parkowym.
 5. Organizatorem i koordynatorem etapu szkolnego pozostaje nauczyciel, wychowawca miejscowej placówki, który jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu złożonych do konkursu prac i wybrania w oparciu o ustalone przez siebie kryteria dziesięciu najlepszych prac, które następnie zostaną listownie lub osobiście dostarczone do Biura BPK (SIECIEŃ 134, 09-411 Biała) w terminie do 15.11.2021 r.
 6. Oceny konkursowych prac i przyznania nagród w etapie parkowym dokona jury.
 7. Nagrody zostaną wręczone za pierwsze trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych (łącznie 6 nagród). Przewidzieliśmy również cztery wyróżnienia.
 8. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – klasy 1-3 oraz II kategoria – klasy 4-8.
I „Otwarte krajobrazy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” – konkurencja plastyczna dla najmłodszych, czyli uczniów z klas I-III szkół podstawowych. Zadanie ma polegać na wykonaniu, dowolną techniką pracy plastycznej formatu A4 lub A3 prezentującej ww. temat. Praca indywidualna. Jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę, która powinna prezentować przykłady otwartego krajobrazu Brudzenskiego Parku Krajobrazowego (pola, łąki, nieużytki, pastwiska itp.) oraz mieszkańców terenów otwartych np.: zwierzęta, ptaki, owady z uwzględnieniem specyficznej szaty roślinnej tych terenów.
II „Otwarte krajobrazy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie” – to konkurencja skierowana dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych. Praca polegająca na wykonaniu zdjęcia prezentującego przykłady otwartego krajobrazu znajdującego się w granicach lub w otulinie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Praca indywidualna. Jeden uczeń może zgłosić maksymalnie 2 własne zdjęcia. Nadesłane na konkurs fotografie powinny być podpisane (imię, nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela). Technika wykonania prac jest dowolna – fotografia analogowa lub cyfrowa. Fotografie mogą być barwne lub czarno-białe. Format prac: wydruki na papierze fotograficznym, nie mniejsze niż 18×24 cm, lub plik cyfrowy jpg. Do każdej pracy autor dołącza oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie nauczyciela oraz zgodę na wykorzystanie fotografii.
 1. Dostarczane na konkurs prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, powinny być opatrzone opisem zawierającym: tytuł pracy, imię i nazwisko autora i nauczyciela oraz nazwę i adres szkoły.
 2. Przedmiotem oceny prac konkursowych będzie ich zgodność z tematyką, różnorodność użytych środków wyrazu, oryginalność, jakość i estetyka wykonania.
 3. Zgłoszona dokumentacja konkursowa przechodzi na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania nadesłanych prac konkursowych w dalszej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
 5. Zgłoszenia do konkursu oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres:
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
Brudzeński Park Krajobrazowy
Biuro w Siecieniu
Siecień 134
09-411 Biała
tel. (24) 231 12 73
tel. kom. 691 443 205
www.parkiotwock.pl
osoba do kontaktu:
Piotr Pietrzak – st. specjalista
e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl
 1. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i dostępne dla wszystkich uczestników na równych zasadach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów.
 3. W załączeniu przesyłamy formularze do wypełnienia przeznaczonych dla uczniów wyłonionych w etapie szkolnym (zgoda nauczycieli i zgody rodziców na udział dzieci w konkursie i wykorzystanie prac).

  „Otwarte krajobrazy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”.jpg

Kategorie
Aktualności NPK

Rajd rowerowy „ Szlakiem Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego” – podsumowanie

Dnia 25.09.2021 r. o godz. 10.30 po krótkiej prelekcji na temat przepisów ruchu drogowego poprowadzonej przez pracownika WORD z Siedlec, z siedziby Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wystartowali uczestnicy rajdu rowerowego „ Szlakiem Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”.

Trasa rajdu przebiegała przez ciekawe krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo miejsca m.in. skarpa w Szuminie, pomnik upamiętniający walczących i poległych w bitwie przeciwko Niemcom pod Jerzyskami żołnierzy AK i NSZ. Na mecie na uczestników czekały dodatkowe atrakcje: zwiedzanie sali muzealnej poświeconej pamięci Heleny i Ignacego. J. Paderewskich oraz ognisko.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i wytrwałość na trasie  a współorganizatorom za wsparcie, w szczególności: Łochowskiej Grupie Biegowej – za towarzyszenie nam na trasie rajdu, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Siedlcach – za prelekcje i gadżety dla uczestników rajdu, Nadleśnictwu Łochów – za krótką pogadankę na temat turystyki rowerowej w lesie oraz gadżety, Ochotniczej Straży Pożarnej z Jasiorówki za pomoc podczas przejazdu, P. W. WIKRUSZ za ufundowanie poczęstunku.

Kategorie
Aktualności KPK

Zuchy na tropie dzikich wysypisk śmieci

Zuchy z gromady „Rycerze Orła Białego” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Pionkach uczestniczyły w ekologicznej zbiórce przeprowadzonej przez Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

W czasie pogadanki zuchy utrwaliły zasady prawidłowej segregacji odpadów, a następnie poszły na zwiad do pobliskiego lasu w celu wytropienia i zlikwidowania dzikich wysypisk. W przeciągu kilku chwil worki wypełniły się odpadami.

Zuchy zgodnie stwierdziły, że każdy człowiek powinien troszczyć się o środowisko w którym żyje !

Ekologiczna zbiórka nawiązująca do akcji „Sprzątania świata” rozpoczęła cykl sprawnościowy „Ratujemy świat”.

Na zakończenie spotkania zuchy otrzymały okolicznościowy znaczek oraz naklejki przyrodnicze Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Dziękujemy ZHR w Pionkach za udostępnienie zdjęć.

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/27.09.2021{/gallery}

plakat_SPRZATANIE_SWIATA_2021_maly_jpg.jpg

Kategorie
Aktualności BPK

Jesienna edycja Ultra Pazur 4.0

Jesienna edycja biegu Ultra Pazur już za nami. W sobotę 25.09.2021r. na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego odbyła się kolejna edycja biegu terenowego pod nazwą „Ultra Pazur 4.0”. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Eco Active.

Start i meta zawodów oraz miasteczko biegowe, zlokalizowane było na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego w Cierszewie. Bieg  odbył się na czterech dystansach – 11 km, 17 km, 30 km i 60 km.  Zawody ukończyło prawie 200 osób. Pogoda i humor dopisywały podczas zmagań na wymagających trasach. Na najdłuższym dystansie 60 km w gronie 22 śmiałków były cztery panie. Wszystkim uczestnikom biegu dziękujemy i zapraszamy ponownie do odwiedzenia  Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Dziękujemy również organizatorom za promocję walorów turystycznych Parku. Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ufundował 24 albumy dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne BPK

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SCIEŻEK DYDAKTYCZNYCH W MAZOWIECKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SCIEŻEK DYDAKTYCZNYCH W MAZOWIECKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 

 1. Ścieżki dydaktyczne zostały wyznaczone przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock e-mail:
 2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki wyraża zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Osoby przebywające na trasie ścieżki są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracownik6w Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
 4. Ścieżki dydaktyczne     są    miejscem     przeznaczonym     do    edukacji  przyrodniczej i wypoczynku, dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Korzystanie ze ścieżki jest bezpłatne.
 6. Ścieżka i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Korzystanie dzieci i młodzieży z obiektu jest możliwe tylko pod opieką osoby dorosłej.
 8. Trasa ścieżki jak i przyległe do niej tereny mogą stanowić źródło różnorakich zagrożeń (teren ogólnie dostępny, żywe organizmy,  uksztaltowanie  terenu,  warunki atmosferyczne, obiekty rekreacji i edukacji, miejsce pracy itp.)
 9. Na ścieżce możemy poruszać się pieszo lub rowerem w zależności od treści odpowiedniego oznakowania
 10. Każda osoba korzystająca ze ścieżki jest zobowiązana do poinformowania pracownik6w MZPK tel. (22) 779 26 94,  o zauważonych uszkodzeniach urządzeń, nieprawidłowościach oraz zagrożeniach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.
 11. Zabrania się:
 • niszczenia infrastruktury, tablic tematycznych;
 • zaśmiecania terenu;
 • niszczenia zieleni na placu oraz powierzchni leśnej, w tym zrywania roślin chronionych oraz celowego niszczenia drzew i krzewów;
 • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd;
 • przebywania z psami bez otoku;
 • hałasowania;
 • biwakowania;
 • rozniecania ognia poza miejscem    do    tego    wyznaczonym    i    bez    uzgodnienia z pracownikiem Nadleśnictwa;
 • wykorzystywania tablic tematycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Mazowiecki Zespól Parków Krajobrazowych nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania ze ścieżki. Użytkownicy korzystają z niej na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 2. Telefony alarmowe:
  • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
  • STRAZ POZARNA 998 lub 112

DYREKTOR MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU

PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Zarzadzenie nr 5.pdf

Kategorie
Aktualności MPK

Zapraszamy na plener plastyczny „Malowany Październik”

Zapraszamy na plener plastyczny „Malowany Październik”, który odbędzie się 2 października 2021 r. (sobota) w Ośrodku edukacyjnym „Baza Torfy” w Karczewie, godz. 11-14.

 

Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych zostały wsparte finansowo przez Powiat Otwocki.

Sponsor - Powiat otwocki.gif

Kategorie
Bez kategorii

Mikroregion etnograficzny Urzecze

W ostatnich latach dzięki Panu dr Łukaszowi Maurycemu Stanaszkowi odżyła pamięć o mikroregionie etnograficznym który obejmował wsie położone wzdłuż koryta Wisły od dawnego ujścia Pilicy i Wilgi po Saską Kępę. Region ten nazywany jest Urzeczem lub Łurzycem, a jego mieszkańcy Łurzycokami.

W granicach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i na jego obrzeżach położone są wsie zaliczane do tego mikroregionu: Jeziorna (obecnie dzielnica Konstancina-Jeziorny, Obory, Łyczyn, Słomczyn i Kawęczyn. Nieco dalej od Parku wymienić można między innymi dawne wsie Czersk, Powsin, Kabaty i Wilanów.

Krajobraz nadwiślańskiego Urzecza

{gallery}parki/chojnowski-park-krajobrazowy/historia-kultura/Urzecze/krajobraz urzecza{/gallery}

Lokalny zespół folklorystyczny „Urzeczeni”

{gallery}parki/chojnowski-park-krajobrazowy/historia-kultura/Urzecze/urzeczeni{/gallery}

Urzeczańskie kapliczki

{gallery}parki/chojnowski-park-krajobrazowy/historia-kultura/Urzecze/Kapliczki urzecze{/gallery}

Fot. archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Bez kategorii

Czersk – dawna siedziba książąt mazowieckich

Obszar Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w całości mieści się w granicach powiatu piaseczyńskiego. Najstarszą miejscowością powiatu jest Czersk.

Cały obszar obecnego powiatu piaseczyńskiego w tym Czersk został włączony do Królestwa Polskiego w 1526 r. Wcześniej należał do Księstwa Mazowieckiego. Zamek w Czersku znany jest na całą Polskę jako siedziba książąt mazowieckich i dawna stolica Ziemi Czerskiej.

Osadnictwo na terenach obecnego Czerska rozpoczęło się już w VII w., kiedy to domostwa słowiańskie były porozrzucane na wzniesieniach terenu.

{gallery}parki/chojnowski-park-krajobrazowy/historia-kultura/czersk{/gallery}

 

Więcej informacji:

Powiat Piaseczyński – Historia

Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku

 

Fot. archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Aktualności BPK

Sprzątanie Świata – „Myślę, więc nie śmiecę”

Jak co roku Zespół ds. Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego wziął aktywny udział w wydarzeniu ekologicznym Sprzątanie Świata. Tegoroczne hasło brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę’’. Akcja jest wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów.

W dniu 17 września 2021r. uczniowie z trzech szkół: Siecienia, Sikorza i Brudzenia Dużego wraz z wychowawcami spisali się na medal, sprzątając place szkolne, teren wokół szkół, dróg, cmentarzy. Worki na śmieci (250 szt. i rękawiczki 500 par) zakupił Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym,  serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Panu Andrzejowi Dwojnychowi. Największe  podziękowania kierujemy do dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Mając na uwadze tegoroczne hasło, szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które, wielokrotnie powtarzane, w perspektywie czasu stają się wielkie.

mysle-wiec-nie-smice.jpg

Fot. Fb w Siecieniu

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski