05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Ścieżki dydaktyczne BPK

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SCIEŻEK DYDAKTYCZNYCH W MAZOWIECKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SCIEŻEK DYDAKTYCZNYCH W MAZOWIECKIM ZESPOLE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH 

 1. Ścieżki dydaktyczne zostały wyznaczone przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock e-mail:
 2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki wyraża zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Osoby przebywające na trasie ścieżki są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez pracownik6w Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
 4. Ścieżki dydaktyczne     są    miejscem     przeznaczonym     do    edukacji  przyrodniczej i wypoczynku, dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Korzystanie ze ścieżki jest bezpłatne.
 6. Ścieżka i jej elementy powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Korzystanie dzieci i młodzieży z obiektu jest możliwe tylko pod opieką osoby dorosłej.
 8. Trasa ścieżki jak i przyległe do niej tereny mogą stanowić źródło różnorakich zagrożeń (teren ogólnie dostępny, żywe organizmy,  uksztaltowanie  terenu,  warunki atmosferyczne, obiekty rekreacji i edukacji, miejsce pracy itp.)
 9. Na ścieżce możemy poruszać się pieszo lub rowerem w zależności od treści odpowiedniego oznakowania
 10. Każda osoba korzystająca ze ścieżki jest zobowiązana do poinformowania pracownik6w MZPK tel. (22) 779 26 94,  o zauważonych uszkodzeniach urządzeń, nieprawidłowościach oraz zagrożeniach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.
 11. Zabrania się:
 • niszczenia infrastruktury, tablic tematycznych;
 • zaśmiecania terenu;
 • niszczenia zieleni na placu oraz powierzchni leśnej, w tym zrywania roślin chronionych oraz celowego niszczenia drzew i krzewów;
 • chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, gniazd;
 • przebywania z psami bez otoku;
 • hałasowania;
 • biwakowania;
 • rozniecania ognia poza miejscem    do    tego    wyznaczonym    i    bez    uzgodnienia z pracownikiem Nadleśnictwa;
 • wykorzystywania tablic tematycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Mazowiecki Zespól Parków Krajobrazowych nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania ze ścieżki. Użytkownicy korzystają z niej na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 2. Telefony alarmowe:
  • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
  • STRAZ POZARNA 998 lub 112

DYREKTOR MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU

PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Zarzadzenie nr 5.pdf

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne BPK

Szlaki nordic walking na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Istnieją 2 trasy dedykowane dla chodzących z kijkami położone na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Jeden ze szlaków istnieje w kompleksie leśnym Brwilno, drugi na wysokości Sikorza. Długości tras wynoszą odpowiednio 8 km i 12,5 km.

Trasy wykorzystują istniejące drogi leśne i śródpolne. Znajdują się na nich miejsca odpoczynku wyposażone w ławeczki oraz tablice edukacyjne. Pod każdą z tablic zawieszona jest mapa z przebiegiem trasy.

Inwestycja została zrealizowana przy udziale funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie Powiatu Płockiego”. Projekt realizowany był od 2016 r. przez Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku w partnerstwie z Nadleśnictwami Płock i Łąck. (http://ekoinicjatywa-powiatplock.pl).

Zachęcamy również do skorzystania z naszej mapy interaktywnej https://parkiotwock.pl/mapa-interaktywna-bpk, na której zaznaczony jest przebieg każdej ścieżki i szlaku znajdującego się w Parku. W załączniku do pobrania standardowe mapy z przebiegiem szlaków nordic walking i miejscami odpoczynku.

Pobierz załącznik:

Kategorie
Ścieżki dydaktyczne BPK

Ścieżka przyrodniczo-leśna w Sikorzu (Sikórz Nature Trail)

Ścieżka przyrodniczo leśna została urządzona na terenie leśnictwa Sikórz (Nadleśnictwo Płock) w najbardziej malowniczym fragmencie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, przy rezerwacie przyrody „Sikórz”. Ścieżka ma swój początek przy Kościele Św. Trójcy w Sikorzu.

Trasa ścieżki biegnie przez las, dochodzi do rzeki Skrwy, przechodzi przez rzekę (piękny punkt widokowy z drewnianego mostu), biegnie przez las (różnorodność siedlisk), następnie prowadzi wzdłuż skarpy stromo schodzącej do rzeki (punkt widokowy). Poszczególne przystanki omawiają następujące tematy: rola lasu, owady, ptaki, etapy wzrostu drzewostanu, zwierzęta, budowa piętrowa lasu, działalność bobrów i znaczenie wody w krajobrazie. Ścieżka jest bardzo dobrze oznakowana, na całej długości rozmieszczone są tablice informacyjne. Przed wejściem na ścieżkę jest parking, gdzie może zatrzymać się samochód, autobus dowożący dzieci. Przy końcowym przystanku ścieżki rozmieszczone są ławy, stoły i wiata. Uczestnicy wycieczek mogą upiec przywiezione ze sobą kiełbaski, w ognisku przygotowywanym przez pracowników Nadleśnictwa.

1.jpg

Ścieżka przeznaczona do zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Trasa jej przebiega przez rezerwat „Sikórz”, liczy 9 przystanków oznakowanych tablicami informacyjno – merytorycznymi o następującej tematyce:

 • Woda i jej rola w lesie
 • Zwierzęta naszych lasów
 • Budowa lasu
 • Krok przed naturą
 • Leśne ptaki
 • Inżynier środowiska – bóbr europejski
 • Dlaczego las jest taki ważny
 • Owady
 • Wędrówka drzew

{gallery}parki/brudzenski-park-krajobrazowy/sciezki-dydaktyczne/sciezka-w-sikorzu{/gallery}


Sikórz Nature Trail

This trail has been created in the most scenic part of Brudzeński Landscape Park, near Sikórz Nature Reserve, in Sikórz Forest District (Nadleśnictwo Płock). It begins by the Holy Trinity Church in Sikórz.

The path leads through the forest with its various habitats, reaches Skrwa River, crosses it (there is a beautiful view point from the wooden jetty here) and finally leads along a steep river bank (there is another viewpoint here). Informational panels focus on the role of forest ecosystems, insects, birds, stages in the life of a forest, forest animals, vertical layers of a forest, beavers and their constructions as well as the importance of water in the landscape. The trail is well marked with information panels. At its starting point there is a parking place for cars and coaches. At the end of the trail there are benches, tables and a shelter. You can ask the foresters to light you a fire in order to grill your sausages.

The trail has been prepared for schoolchildren as well as teenagers. It leads through Sikórz Nature Reserve and counts 9 informational panel:

 1. Water and its role in the ecosystem
 2. Forest animals
 3. Forest layers
 4. One step ahead of nature
 5. Forest birds
 6. Mr Beaver the Environmental Engineer
 7. Why are forests important?
 8. Insects
 9. Tree migration
Kategorie
Ścieżki dydaktyczne BPK

Ścieżka ornitologiczna (Ornithological Trail)

Ścieżka wykonana została w 2004 r. przy współpracy z Nadleśnictwem Płock. Ścieżka zlokalizowana jest przy południowej granicy Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Orientacyjny czas przejścia trasy, bez przerw na odpoczynek czy obserwacje, wynosi 2 godziny. Na pewnym odcinku ścieżka przebiega przez lasy Nadleśnictwa Płock w oddz.: 115-118, 121-125 Obrębu Płock, w tym przez rezerwat ,,Brwilno”. Celem utworzenia ścieżki było stworzenie możliwości poznania różnorodności gatunków ptaków występujących w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym. Jej trasa jest urozmaicona i przebiega częściowo przez jedne z najciekawszych zbiorowisk roślinnych Parku – dąbrowę świetlistą.

Początek ścieżki:
Most u przejścia rzeki Skrwy Prawej do Wisły

Długość:
4,5 kilometra

Orientacyjny czas pokonania:
ok. 2 godziny

Opis ścieżki:
Ścieżka ta daje możliwość poznania różnorodności gatunkowej ptaków występujących w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym.

Trasa ścieżki obejmuje 5 przystanków:
Przystanek NR 1 – Most u przejścia rzeki Skrwy Prawej do Wisły „Nad rzeką”
Typowymi ptakami, które możemy tu zaobserwować są przede wszystkim: kaczki ( krzyżówka , głowienka ,czernica ), łyski , łabędzie nieme , kurki wodne , perkozy , mewy ( śmieszka , mewa pospolita , mewa srebrzysta ), rybitwy, błotniaki i orły ( bielik , rybołów ).

tablica 1.jpg

Przystanek NR 2 – Dolina Wisły „Wyspa Brwileńska”
Reprezentantami Doliny Wisły są: kormoran czarny , czapla siwa , remiz , strzyżyk , dziwonia , sikorka (bogatka , modraszka , sikora czarnogłówka , sikora uboga ).

tablica 2.JPG

Przystanek NR 3 – Młodnik Iglasty „Ptaki leśnych terenów otwartych”
Zaobserwować możemy tu takie gatunki jak : myszołów zwyczajny , myszołów włochaty , trzmielojad zwany też pszczołojadem oraz kruk .

tablica 3.JPG

Przystanek NR 4 – Osada leśna „Sąsiedzi człowieka”
Na przystanku tym możemy zapoznać się z gatunkami synantropijnymi. Nierozłącznym elementem krajobrazu są dwa gatunki jaskółek. Jeden z nich to jaskółka dymówka z długimi „widełkami” w ogonie i czerwonobrązową plamą w okolicy dzioba. Zakłada ona wewnątrz budynków (np. na strychach) gniazdo otwarte o kształcie ćwiartki kuli, budowane przez samicę i samca przez około 8 dni z błota do którego dodawane ą cienkie źdźbła siana i słomy.
Drugi gatunek jaskółki to oknówka , często nie odróżniana od dymówki, aczkolwiek ma ona charakterystyczny biały spód ciała i nie posiada długich widełek w ogonie i czerwonobrązowej plamy w okolicy dzioba. Ponadto nie gnieździ się wewnątrz, lecz zawsze na zewnątrz budynków np. okapem dachu.
Otwarte fragmenty pól, w sąsiedztwie osad ludzkich zamieszkują dwa gatunki kuraków. Największy z nich to bażant ,który po raz pierwszy pojawił się w Polsce w końcu XVII wieku. Kolejnym przedstawicielem omawianej rodziny ptaków, którego możemy tu zaobserwować jest kuropatwa . Gatunek ten jest wyraźnie mniejszy od bażanta. Samiec różni się od samicy wyraźnie ciemna plamą (w kształcie podkowy) na piersi. Po ziemi kuropatwa porusza się szybko i sprawnie, a do lotu wzbija się z charakterystycznym furkotem skrzydeł.

1 źródło archiwum zdjęć BPK.jpg

Przystanek NR 5 – Wąwóz „Ptaki lasów grądowych”
Charakterystycznymi gatunkami dla tego biotopu są przede wszystkim dzięcioły – znane jako lekarze drzew. źyje tu największy przedstawiciel tej rodziny – dzięcioł czarny . Buduje on dziuple w wiekowych starodrzewach. Ubarwienie tego gatunku dzięcioła jest czarne z czerwonym „berecikiem” na głowie. Innymi gatunkami, które żyją na tym terenie są: najpospolitszy z naszych dzięciołów – dzięcioł duży oraz nieco mniej liczny dzięcioł średni i dzięciołek . Wszystkie wyżej wymienione dzięcioły charakteryzują się pstrym czarno-białym ubarwieniem ciała. Najrzadszym reprezentantem tej grupy ptaków jest odmiennie ubarwiony mieszkaniec dolin rzecznych, porośniętych wysokim drzewostanem liściastym – dzięcioł zielony. Kolor jego upierzenia jest mieszanka barw zielonej i oliwkowej. Gatunek ten ma bardzo oryginalne upodobania pokarmowe. Często można spotkać go wybierającego z mrowiska jego lokatorów.
Miniaturą dzięcioła jest bardzo zwinny ptak zwany kowalikiem . Sposób jego chodzenia, głowa w dół, sprawia wrażenie, jakby ptak za chwilę miał spaść z drzewa. Kolorystyka upierzenia ciała kowalika składa się z szaro – niebieskiego  wierzchu i kremowego spodu. Cechą pozwalającą odróżnić go od dzięciołów jest czarna pręga przebiegająca przez oko.
Gatunkami, które są również podobne do dzięciołów są pełzacze: pełzacz leśny i pełzacz ogrodowy . Ptaki te, podobnie jak dzięcioły chodzą po drzewie podpierając się ogonem. Omawiane gatunki cechuje upierzenie grzbietu w tonacji barw czerni i brązu przy białym kontraście podbrzusza.
Innym pospolicie zamieszkującym ten biotop gatunkiem jest wszędobylska, bardzo kolorowa i kontrastowo ubarwiona – zięba . U ptaków tego gatunku występuje zaznaczony dymorfizm płciowy. Samiec posiada podgardle, pierś i policzek koloru rdzawo-czerwonego, wierch natomiast to mieszanka barw zieleni i brazu oraz szaro niebieska głowa. Samica nieco skromniej ubarwiona z przewagą odcieni zieleni i brązu. Wymienione ptaki nie wyczerpują listy wszystkich gatunków, które spotkać możemy na ścieżce ornitologicznej w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym. Podane zostały tylko te najbardziej charakterystyczne lub interesujące.

tablica 5.JPG

źródło:
B. Każmierczak, Przewodnik terenowy. Ptasią ścieżką przez Brudzeński Park Krajobrazowy.
Dydaktyczna ścieżka ornitologiczna, Płock 2004

Mapa trasy:

mapa.jpg

mapa źródło archiwum BPK.jpg


Ornithological Trail

 • Length: ca. 4,5 km
 • Creator: Brudzeński Landscape Park
 • This trail has been created in 2004 with the help of Płock Forest District Administrators. It is located near the southern border of Brudzeński Landscape Park. It takes around 2 hours without stops to walk the path. The trail crosses forests of Płock Dictrict as well as Brwilno Nature Reserve. The aim of the trail is to spresent the diversity of ornithofauna in Brudzeński Landscape Park. The path is quite versatile and crosses perhaps one of the most interesting forest ecosystems in the Park – a Quercus steppic forest. The trail has 5 informational panels:
 • Skrwa River mouth to Vistula River
 • Vistula River Valley
 • Young coniferous forest
 • Forest village
 • Ravine
Kategorie
Ścieżki dydaktyczne BPK

Szlak Krajobrazowo-Historyczny (dla zmotoryzowanych) Landscape and historical trail for vehicles

długość: 50 km

W otoczeniu Parku jest wiele zabytków kultury stanowiących o wartościach krajobrazowych tych pięknych okolic i naszej narodowej kulturze. Bywa niestety, że obiekty te niszczeją i giną.

Tym bardziej należy zachować je w naszej pamięci. Szlak umożliwia więc poznanie zabytków i pogłębienie wiedzy na ich temat. Na szlaku znajduje się 10 obiektów tj.:

 1. zespół pałacowo-parkowy w Srebrnej,
 2. Kościół św. Trójcy w Sikorzu,
 3. Zespół parkowo-dworski w Sikorzu1.jpg
 4. Zespół parkowo-dworski w Karwosiekach-Cholewicach,
 5. Kościół św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym,
 6. Zespół parkowo-dworski w Brudzeniu Dużym,2.jpg
 7. Miejsce Pamięci Narodowej – Brudzeń,
 8. Mazowiecki Ośrodek Geograficzny,
 9. „Antonówka” w Brwilnie,3.jpg
 10. Drewniany kościół św. Andrzeja w Brwilnie.4.jpg

Landscape and historical trail for vehicles

length: 50 km

There are many cultural monumnents around Brudzeński Landscape Park. Unfortunately, some of them are threatened due to their deteriorating state, which makes this trail all the more important. The trail presents the historical heritige of Brudzeński Landscape Park.

There are 10 important buildings along the trail:

 1. Palace and park in Srebrna
 2. Holy Trinity Church in Sikórz
 3. Manor house and park in Sikórz
 4. Manor house and park in Karwosieki-Cholewice
 5. St. Szczepan Church in Bądkowo Kościelne
 6. Manor house and park in Brudzeń Duży
 7. Brudzeń national memorial
 8. Mazovia Geographic Centre
 9. Antonówka Residence in Brwilno
 10. Wooden Church of St Andrew in Brwilno
Kategorie
Ścieżki dydaktyczne BPK

Szlak czerwony im. Bolesława Krzywoustego (Red trail of the Polish king Bolesław III Wrymouth)

 • długość: 128 km (ok 28 km na terenie Parku)
 • autor: PTTK

Szlak czerwony im. Bolesława Krzywoustego jest jedynym znakowanym szlakiem PTTK, który przebiega przez Brudzeński Park Krajobrazowy. Według Rostowskiego 1990 na długości 21,5 km przebiega przez teren Parku, a na długości 4,5 km – przez otulinę. Jednak można podzielić go na mniejsze odcinki, gdyż niemal do wszystkich miejscowości wzdłuż jego przebiegu dojeżdżają autobusy. Na wysokości Maszewa szlak wkracza w otulinę BPK, natomiast wychodzi poza otulinę w miejscowości Bądkowo Rochny. Szlak przebiega przez 3 rezerwaty Parku, ukazując wspaniałe, unikalne dla Mazowsza krajobrazy z urozmaiconą rzeźbą terenu. Dodatkowym, atutem szlaku jest zróżnicowana szata roślinna ukazująca zmienność wilgotnościową od łęgów po dąbrowy świetliste. Zdecydowanie jest to szlak o bardzo wysokich walorach widokowych.

 


Red trail of the Polish king Bolesław III Wrymouth

length: 128 km (out of which 28 km lead through Brudzeński Landscape Park)

Creator: Polish Tourist and Sightseeing Society (in Polish: PTTK)

The red trail of the Polish king Bolesław III Wrymouth is the only marked trail created by the Polish Tourist and Sightseeing Society which runs through Brudzeński Landscape Park. It leads through the Park along 21,5 km and through the Park’s buffor zone along 4,5 km. It is possible to just walk a section of the trail, as all villages on its route can be reached by public transport. The trail enters the Park’s buffor zone in Maszewo and leaves it in Bądkowo Rochny. The path crosses three nature reserves, beautiful landscapes and diverse terrain. Additionally, the trail presents various herbaceous plant and tree communities, from wet alder forests to dry Quercus steppic forests. Importantly, the path has numerous stunning viewpoints.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski