05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

Toczna

W listopadzie 2022 r. do listy mazowieckich rezerwatów przyrody dołączył rezerwat przyrody Toczna. Jest on położony w gminie Korczew, w powiecie siedleckim i zajmuje powierzchnię nieco ponad 6,1 ha. Są to grunty należące przede wszystkim do Skarbu Państwa i w niewielkiej części do gminy Korczew.

Rezerwat obejmuje nieuregulowany, końcowy odcinek rzeki Toczna (od stopnia wodnego w miejscowości Drażniew do ujścia), stanowiący dopływ tarliskowy rzeki Bug. Celem ochrony jest zachowanie ujściowego odcinka rzeki Tocznej, będącego ważnym na Mazowszu miejscem występowania i rozrodu chronionych gatunków ryb. Dla utrzymania walorów ichtiologicznych tej rzeki kluczowe jest zachowanie aktualnego charakteru siedliska – w szczególności piaszczysto-żwirowego dna i grubego rumoszu drzewnego zalegającego w korycie rzeki.

Na niespełna czterokilometrowym odcinku odnotowano występowanie 21 gatunków ichtiofauny, w tym 8 objętych ochroną gatunkową. Są to m.in.: koza, śliz, różanka, piskorz oraz głowacz białopłetwy, którego populacja z Tocznej należy do najliczniejszych w województwie mazowieckim. Są to w większości tzw. gatunki reofilne, związane z czystą, dobrze natlenioną wodą i piaszczysto-żwirowym dnem. Rzeka stanowi również ważne tarlisko dla innych gatunków ryb zasiedlających Bug – kleń, jaź, świnka oraz jelec. Występują tu także minogi: strumieniowy, ukraiński i rzeczny – rzeka Toczna jest jednym z nielicznych na Mazowszu czynnych tarlisk tych gatunków.

Odnotowano tu również niestety występowanie babki łysej i karasia srebrzystego – gatunków inwazyjnych, które mogą stanowić konkurencję lub wywierać presję drapieżniczą na rodzime gatunki ryb, powodując zmniejszanie ich liczebności oraz zmniejszając sukces rozrodczy. Z uwagi na postępującą zabudowę letniskową okolicy, a także obserwowane w ostatnich latach rosnące zapotrzebowanie na kontakt z dziką przyrodą, w celu zapobiegania zagrożeniom zewnętrznym wokół granic rezerwatu wyznaczono otulinę o powierzchni powyżej 39 ha obejmującą użytki zielone i rolne.

Rezerwat przyrody Toczna jest to kolejny element rozwoju sieci rezerwatów przyrody Mazowsza wpisujący się w realizowaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie koncepcję ochrony przyrody oraz istniejącą sieć obszarów chronionych. Toczna jest częścią obszaru siedliskowego Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011 i ptasiego – Dolina Dolnego Bugu PLB140001. Znajduje się na wschodzie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego blisko granicy z Województwem Podlaskim oraz mazowiecką częścią parku „Podlaski Przełom Bugu”.

Został powołany na podstawie Zarządzenia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Warszawie z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody Toczna (Dz. Urz. z 2022 r. poz. 11533).

  • Powierzchnia parku:  6,1082 ha, otuliny:  39,1548 ha
  • źródło https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

Biele

Rezerwat florystyczny utworzony w 1989 roku na powierzchni 27,90 ha na terenie Nadleśnictwa Sokołów (oddział 15) w gminie Ceranów w celu ochrony pełnika europejskiego. Ponadto występują tu inne chronione i rzadkie rośliny: wawrzynek wilczełyko, bezzieleniowy storczyk gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny,  kopytnik, bodziszek leśny, kozłek całolistny, jaskier kaszubski i rutewka wąskolistna.

W dniu 15.12.2011 roku przeprowadzono ochroną czynną pełnika. Polegała ona na wycięciu drzew zasłaniających światło wpadające  do runa leśnego. Zabieg ten wykonała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie i Nadleśnictwo Sokołów.  Jest to przykład pozytywnej, czynnej (poprzez pomaganie) ingerencji człowieka w  ochronę przyrody.

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Turzyniec”

Rezerwat leśny położony na terenie Nadleśnictwa Łochów w gminie Stoczek.

Utworzony został w 2015 r. na powierzchni 72, 17 ha w celu zachowania kompleksu lasów bagiennych i wilgotnych oraz śródleśnych turzycowisk. Flora roślin naczyniowych rezerwatu składa się z 183 gatunków, wśród których występują gatunki objęte ochroną m.in. wawrzynek wilcze łyko i kukułka krwista. Na terenie tym występuje 40 gatunków ptaków, 15 gatunków ssaków, 6 gatunków płazów i 3 gatunki gadów.

Większość siedlisk w rezerwacie Turzyniec to siedliska hydrogeniczne (łęgi, olsy, turzycowiska, bory bagienne i torfowiska), zależne od obecności wód powierzchniowych. Zajmują one całą północną, centralną oraz południowo-wschodnią część obszaru chronionego. Ich zachowanie we właściwym stanie wymaga podjęcia działań polegających na spowolnieniu odpływu wody rowami melioracyjnymi z terenu rezerwatu. Zgodnie z zapisami planu ochrony kłody, gałęzie, darń, materiał ziemny powinny zostać wykorzystane do zatamowania rowów. W ten sposób powstrzymana zostanie degradacja siedlisk stanowiących cel ochrony. Drugim ważnym działaniem jest usuwanie obcego gatunku inwazyjnego, jakim jest nawłoć późna. Jej obecność w rezerwacie stanowi zagrożenie dla rodzimych gatunków roślin, a tym samym dla zachowania równowagi ekologicznej w ekosystemie.

Źródło: http://warszawa.rdos.gov.pl/rezerwat-przyrody-turzyniec

W pobliżu znajduje się rezerwat „Moczydło”.  Obecnie obok rezerwatu przebiega „Ścieżka przyrodnicza Jeziorka Kałęczyńskie”

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Podjabłońskie”

Rezerwat florystyczny o powierzchni 38,48 ha, utworzony w roku 2005  na terenie Nadleśnictwa Sokołów w gminie Ceranów. Chroni naturalne  fragmenty zanikającej dąbrowy świetlistej oraz bór mieszany z sierpikiem barwierskim.

Dominującym typem siedliskowym jest las świeży 62%, a las mieszany 23% powierzchni. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są dąb szypułkowy i sosna zwyczajna, sporadycznie osika, brzoza, grab, modrzew olsza czarna i buk. Na terenie rezerwatu stwierdzono 151 gatunków roślin naczyniowych, z których:
– 4 podlegają ochronie całkowitej: wawrzynek wilczełyko, orlik pospolity, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna,
– 5 ochronie częściowej: pierwiosnka lekarska, turówka leśna, kruszyna pospolita, konwalia majowa, kalina koralowa,
– 14 uznanych za rzadkie: miodunka wąskolistna, groszek czerniejący, gorysz siny, dzwonek boloński, rutewka mniejsza, dziurawiec skąpolistny, turzyca pagórkowa, bodziszek czerwony.
Rezerwat ten wraz z terenami przyległymi został włączony w 2008 roku do Sieci Natura 2000 jako obszar Dąbrowy Ceranowskie.

 

 

 

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Mokry Jegiel”

Rezerwat leśno-faunistyczny o powierzchni 116,13 ha, utworzony w roku 2002  na terenie Nadleśnictwa Łochów w gminie Sadowne

Chroni naturalne drzewostany borowe, olsowe, łęgowe oraz wilgotne łąki będące miejscem bytowania i gniazdowania rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków.  Ornitofauna tego terenu jest bardzo bogata, a z ciekawszych gatunków występują: orlik krzykliwy, żuraw, samotnik. Teren rezerwatu obejmuje fragment doliny cieku zwanego Kanałem Kacapskim. W jej obrębie wykształciły się olsy porzeczkowe.

ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum
ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum

W olsach tych występuje charakterystyczny dla tego zespołu leśnego gatunek: porzeczka czarna (Ribes nigrum). Porzeczka czarna rosnąca w warunkach naturalnych znajduje się pod częściową ochroną. Drzewostan buduje olsza czarna, a przez większą część roku obszar ten jest podmokły. W runie spotkać można nerecznicę grzebieniastą (Dryopteris cristata). Miejscami wśród olsów znajdują się wyniesienia mineralne będące fragmentami dawnych wydm. Wyniesienia te są siedliskiem wielu ciekawych i rzadkich gatunków roślin takich jak: wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), listera jajowata (Listera ovata), rutewka orlikolistna (Thalictrum aquilegifolium), marzanka wonna (Galium odoratum), wiechlina odległokłosa (Poa remota).

"jegiel": subborealny wilgotny bór mieszany Querco-Piceetum
„jegiel”: subborealny wilgotny bór mieszany Querco-Piceetum

Nad Kanałem Kacapskim wykształciły się szuwary i zarośla wierzbowe. Występują tam chronione gatunki roślin: wielosił błękitny (Polemonium caeruleum), czarcikęsik Kluka (Succisella inflexa), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum), goździk pyszny (Dianthus superbus). Południową część rezerwatu stanowi ramię olbrzymiej wydmy parabolicznej. U podstawy wydmy wykształcił się drzewostan ze znacznym udziałem świerka o charakterze borealnym tzw. „jegiel”, a na wydmie bory sosnowe.

W runie występują chronione gatunki roślin: widłak goździsty (Lycopodium clavatum), widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum). Szczególnie bogata jest flora mszaków obejmująca wiele gatunków wątrobowców, torfowców oraz mchów właściwych.

torfowiec błotny
torfowiec błotny – Sphagnum palustre

 

Wydmy porastają bory sosnowe o bujnym runie krzewinek z dominacją borówek i wrzosów. Niedaleko rezerwatu znajduje  się pamiątkowy kamień w celu upamiętnienia miejsca narodzin bł. Ks. Edwarda Grzymały. Obok rośnie dąb szypułkowy  pomnik przyrody (Dąb Edward).

jeg%20iel.jpg
okolice rezerwatu
zdjęcie satelitarne rezerwatu
zdjęcie satelitarne rezerwatu
mapa hipsometryczna rezerwatu Mokry Jegiel
mapa hipsometryczna rezerwatu Mokry Jegiel
Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Wilcze Błota”

Rezerwat krajobrazowy utworzony w 1996 roku na obszarze 89,26 ha na terenie Nadleśnictwa Łochów w gminie Łochów. Obejmuje różnorodne  zbiorowiska roślinne, wykształcone na oligotroficznych glebach bielicowych, bagiennych oraz torfowych.

Zachodnią i północną część tego terenu zajmują bory sosnowe i olsy. We wschodniej i południowej części dominują łąki, pastwiska i torfowiska, miejscami porośnięte wierzbami. Występuje tu 5 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą: widłak jałowcowaty i goździsty, kukułka szerokolistna i plamista, kruszczyk szerokolistny. Gniazdują tu myszołów zwyczajny, dzięcioł czarny i duży.

W latach 2003-2004 Dyrekcja NPK przeprowadziła ochronę czynną poprzez prace renaturalizacyjne w celu podniesienia poziomu wody na terenach bagiennych oraz likwidację zachwaszczonej roślinności łąkowej oraz kęp zadrzewień i drzew z gatunku sosna i brzoza. Wykonano zastawę betonową na rowie E/5 (oddz. 172 b) oraz na rowie 21/5a  wykonano 8 palisad z kołków umocnionych kamieniem polnym.

wilcze%20bota.jpg

fot. archiwalne  tereny bezleśne

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Bojarski Grąd”

Niewielki rezerwat florystyczny o powierzchni 7,02 ha, utworzony w roku 1996, położony w dolinie Bugu, w odległości  1 km na południe od wsi Bojary w gminie Kosów Lacki.

Obejmuje dwa wydłużone, pagórkowate wzniesienia zwane “grądzikami”. Wzniesienia te to tzw. wyspy mineralne w obrębie podmokłych łąk i turzycowisk wielkich dolin rzecznych stanowiących najczęściej dawne wydmy usypane po wycofaniu się lodowca. Kilkumetrowe wyniesienie ponad otaczający teren oraz warunki termiczne sprawiły, że zachowała się tutaj wyjątkowa flora. Wzniesienia porasta drzewostan dębowy z domieszką, brzozy, osiki, lipy i graba. W runie występuje wiele gatunków roślin typowych dla dąbrów świetlistych i grądów. Gatunki ciepłolubne spotykane są na południowych stokach i szczytach wzniesień natomiast cienioznośne na stokach północnych. Swoje stanowiska mają tu również gatunki rzadkie i chronione. Wśród gatunków spotykanych na “grądzikach” można wymienić: kopytnik (Asarum europaeum), wietlica samicza (Athyrium filix-femina), bukwica zwyczajna (Betonica officinalis), itp. W lukach drzewostanu spotkać można niewielkie polany z murawami kserotermicznymi, na których występują szczodrzeniec ruski (Chamaecytisus ruthenicus), kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) czy dzwonek okrągłolistny (Campanula rotundifolia).

Pomiędzy wzniesieniami oraz u ich podstaw znajdują się podmokłe łąki i zarośla wierzbowe. Występują tam rzadko spotykane i chronione gatunki roślin: czarcikęs łąkowy (Succisa pratensis), pełnik europejski (Trollius europaeus) i starodub łąkowy (Ostericum palustre).

bojarski%20grd.jpg
Widok na rezerwat

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Dzierżenińska Kępa”

Rezerwat jest wyspą o powierzchni 1,2 ha położoną w nurcie rzeki Narwi (Jeziora Zegrzyńskiego) koło wsi Dzierżenin (widać go z mostu w Wierzbicy k. Serocka) w gminie Pokrzywnica w otulinie NPK. Został utworzony w 1991 roku w celu zachowania miejsc lęgowych ptaków wodnych.

Wyspa ta jest dogodnym miejscem występowania wielu gatunków ptaków.  Gniazduje tu 11 gatunków, głównie mewy śmieszki i białogłowe (gatunek śródziemnomorski), rybitwy zwyczajne i czarne  (jedna z największych koloni lęgowych w kraju), łabędź niemy, kilka gatunków kaczek (krakwa), brodziec krwawodzioby i piskliwy, rycyk, trzciniak, perkozy dwuczube, tracze nurogęsi.

W przeszłości   wyspa była miejscem biwakowania turystów co było niekorzystne dla populacji gniazdujących tu ptaków. W latach 2003-2004 została przeprowadzona przez Dyrekcję NPK ochrona czynna poprzez wykaszanie łąki i usuwanie krzewów w celu odtworzenia otwartych powierzchni lęgowych. Wykonano ogrodzenie z materiałów naturalnych (słupki dębowe, gałęzie) co ograniczyło napływ turystów.

dziereniska%20kpa%20mapa.png

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Śliże”

Rezerwat torfowiskowy utworzony w  1981 roku na powierzchni 44,29 ha w gminie Jadów na terenie Nadleśnictwa Łochów.

Obejmuje dwa niewielkie jeziorka dystroficzne, powstałe w wyniku eksploatacji torfu, charakteryzujące się dużą zawartością związków próchnicznych i znacznym zakwaszeniem. Na otwarte lustro wody wkraczają zwarte kożuchy torfowców, tworząc tak zwane „pło mszarne”, pływające po powierzchni wody. Na tym terenie występuje kilka chronionych roślin: rosiczka okrągłolistna, grzybienie białe, grążele żółte,  bagno zwyczajne, konwalia majowa. Gniazdują tu łabędzie, kaczki i inne ptaki wodne.

lie2.jpg

fot. archiwalna. Widok na jeziorko

rosiczka%201.jpg

fot. archiwalna. Mieszkaniec rezerwatu rosiczka

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

„Moczydło”

Rezerwat faunistyczny o powierzchni 58,08 ha, utworzony w roku 1991  na terenie Nadleśnictwa Łochów w gminie Stoczek. Chroni naturalne stanowiska lęgowe rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków. Najciemniejszym fragmentem jest śródleśne jeziorko.

Ornitofauna tego terenu obejmuje  66 gatunków ptaków, w tym 48 lęgowych: perkozek, kaczka krzyżówka, cyraneczka i czernica, kurka wodna, błotniak stawowy, brodziec samotny. Na ten teren zalatuje 18 gatunków: bocian czarny, żuraw,   jastrząb, myszołów, dzięcioł czarny, muchołówka mała, pokrzywnica, pokrzewka jarzębata, perkozek. Wokół tego jeziorka przylegają drzewostany liściaste. Od południowej strony powstał w 2015 roku rezerwat Turzyniec. Przebiegu tu ścieżka przyrodnicza „Jeziorka Kałęczyńskie”

moczydo.jpg Jeziorko- miejsce gniazdowania ptaków, fot. archiwum NPK

moczydo1.jpg

Mapa i dojazd do rezerwatu

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski