05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Obszary natura 2000 chpk

PLH140055 Łąki Soleckie

Łąki Soleckie znajdują się na terenie niegdyś zatorfionej doliny rzeki Małej. Niegdyś mokradło stałe, obszar został osuszony i obecnie składa się z bardziej wilgotnych i bardziej przesuszonych płatów. W związku ze zmianą stosunków wodnych, torfowe podłoże wysycha, podlega mineralizacji i przekształca się w gleby murszowe. W południowej części obszaru znajduje się kilka zbiorników potorfowych, całość stanowią łąki użytkowane ekstensywnie oraz turzycowiska (Phragmites communis), ziołorośla i zarośla wierzby szerokolistnej.

Na obszarze zidentyfikowano trzy siedliska chronione na podstawie Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG): ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (6120) – 0,33 ha, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe  (6410) – 5,57 ha – oraz ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (6510) – 115,56 ha. Obecne tu gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej to: kumak nizinny Bombina bombina, czerwończyk nieparek Lycaena dispar, modraszek telejus Maculinea teleius, poczwarówka zwężona Vertigo angustior i poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana.

Niestety na wielu płatach zarzucono gospodarkę łąkową i zarastają one nawłocią kanadyjską oraz późną.

Łąki Soleckie (PLH140055) to Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) oczekujący na zatwierdzenie jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO).

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Kategorie
Obszary natura 2000 chpk

PLH140039 Stawy w Żabieńcu

Obszar Natura 2000 Stawy w Żabieńcu są położone w dolinie rzeki Zielonej, której woda zasila te zbiorniki. Do obszaru zalicza się również okresowe rozlewiska między zbiornikami a nasypem kolejowym  oraz dwa małe śródleśne zbiorniki. Teren stawów należy do Instytutu Rybactwa Śródlądowego, a otaczające lasy podlegają Nadleśnictwu Chojnów. Obszar Natura 2000 położony jest w północnej części stawów. Południowa stanowi obszar rekreacyjny z możliwością rozpalenia ogniska, skorzystania z basenu oraz sportów wodnych.

Obszar Stawy w Żabieńcu (oznaczone europejskim kodem PLH140039) ma powierzchnię 105,28 hektarów. Na terenie Stawów w Żabieńcu występują dwa typy siedlisk chronionych Dyrektywą Siedliskową (92/43/EWG): ziołorośla górskie Adenostylion alliariae i ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium (6430) oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe (91E0). Występujące lokalnie gatunki chronione Załącznikiem II Dyrektywy Siedliskowej (dla których utworzenie obszaru naturowego jest obowiązkowe) to: kumak nizinny Bombina bombina, traszka grzebieniasta Tritrurus cristatus, bóbr europejski Castor fiber, wydra europejska Lutra lutra oraz czerwończyk nieparek Lycaena dispar.

Stawy są ostoją ptaków wodno-błotnych, m.in. błotniaka stawowego Circus aeruginosus, czapli siwej Ardea cinerea, czapli białej Egretta alba, bociana czarnego Ciconia nigra, perkoza rdzawoszyjego Podiceps grisegena, perkozka Podiceps rufficollis, perkoza dwuczubego Podiceps cristatus, gągoła Bucephala clangula, czernicy Aythya fuligula, głowienki Aythya ferina, cyraneczki Anas crecca, rybitwy rzecznej Sterna hirundo, rybitwy białoczelnej Sterna albifrons, wodnika Rallus aquaticus czy zimorodka Alcedo atthis. Część z nich odbywa tu swoje lęgi, a cześć obserwować można na żerowiskach lub przelotach. Okazjonalnie nad stawami zobaczyć można rybołowa Pandion haliaeetus.

{gallery}parki/chojnowski-park-krajobrazowy/formy-ochrony/obszary-natura-2000/stawy-w-zabiencu/ptaki stawy w zabiencu{/gallery}

Obszar  Natura 2000 Stawy w Żabieńcu został zatwierdzony w 2011 roku, jednak nadal pozostaje Obszarem o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) oczekującym na wyznaczenie jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO). Warto pamiętać, iż wobec OZW stosuje się wszystkie przepisy ochronne obowiązujące na terenach sieci Natura 2000.

Obszar  Natura 2000 Stawy w Żabieńcu został zatwierdzony w 2011 roku, jednak nadal pozostaje Obszarem o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) oczekującym na wyznaczenie jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO). Warto pamiętać, iż wobec OZW stosuje się wszystkie przepisy ochronne obowiązujące na terenach sieci Natura 2000.

1.jpg

2.jpg

Fot. Archiwum MZPK

MZPK nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć przez inne podmioty.

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski