05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Bez kategorii

Poznajemy torfowiska

Zajęcia terenowe piesze lub rowerowe. Typy torfowisk, wpływ rzeźby terenu i budowy geologicznej na występowanie torfowisk. środowiskotwórcza rola torfowisk oraz ich znaczenie w kształtowaniu bilansu wodnego terenu. Rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla obszaru torfowisk. Proces sukcesji. Potrzeba i sposoby ochrony torfowisk.

zajęcia dostosowane do różnych grup wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Kategorie
Bez kategorii

Las jako ekosystem

Zajęcia terenowe piesze i rowerowe. Typy lasu, warstwowa budowa lasu, mieszkańcy poszczególnych warstw, obieg materii, funkcjonowanie i znaczenie lasu. Rozpoznawanie gatunków roślin przy pomocy kluczy i atlasów. Jak długo żyją drzewa, znaczenie martwych drzew. Sposoby poznawania przyrody, obserwacja krajobrazu i organizmów żywych. Wyszukiwanie i rozpoznawanie tropów i śladów bytowania zwierząt. Zmiany zachodzące w lasach w ciągu czterech pór roku. Rozpoznawanie różnych zbiorowisk leśnych rozpoznawanie gatunków drzew na podstawie liści.

zajęcia dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Kategorie
Bez kategorii

Nasze Parki: MPK, ChPK, BPK, KPK, NPK

Historia powstania parku, charakterystyka fauny i flory, form rzeźby terenu, kultura i historia regionu. Wycieczki po ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych, poznawanie rezerwatów, interesujących miejsc.

zajęcia dostosowane do różnych grup wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, uczelnie wyższe

Kategorie
Bez kategorii

Regulamin działalności Ośrodka Edukacyjnego

I. Na Ośrodek Edukacyjny (OE) składają się:

 1. Pomieszczenia edukacyjne przy siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku przy ulicy Sułkowskiego 11.
 2. Obiekt edukacyjno – wystawowy o nazwie „Stajnia” przy siedzibie MZPKw Otwocku przy ulicy Sułkowskiego 11.
 3. Placówka o nazwie Baza „Torfy” w Karczewie przy ulicy Torfy 2.
 4. Wszelkie formy działalności edukacyjnej MZPK.
 5. Sprzęt stanowiący wyposażenie OE.

II. Cel/e działalności OE.

 • propagowanie roli i funkcji jaką odgrywają parki krajobrazowe w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego,
 • umożliwianie nauczycielom prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie Parków
 • prezentowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych MPK
 • upowszechnianie wiedzy o konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi,
 • angażowanie dzieci i młodzieży w programy czynnej ochrony przyrody.

III. Formy działalności edukacyjnej:

 1. Zajęcia terenowe – piesze i rowerowe
 2. Zajęcia kameralne
 3. Zajęcia kameralno – terenowe
 4. Prelekcje
 5. Konkursy
 6. Wystawy
 7. Wydawnictwa o charakterze edukacyjnym i informacyjnym
 8. Programy edukacyjno – badawcze
 9. Angażowanie dzieci i młodzieży w programy czynnej ochrony przyrody
 10. Szkolenia dla różnych grup zawodowych i wiekowych
 11. Spotkania z osobami zajmującymi się kulturą regionalną, przyrodą i jej ochroną
 12. Rajdy edukacyjne
 13. Imprezy turystyczne
 14. Wyznaczanie tras ścieżek edukacyjnych, ich oznakowanie i projekt koncepcji materiałów wspomagających prowadzenie zajęc w oparciu o ścieżki
 15. Przygotowywanie materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych i promujących walory parków
 16. Promocja idei ochrony przyrody i samych parków krajobrazowych na różnego rodzaju festynach i imprezach o podobnym charakterze.

IV. Zasady korzystania z oferty edukacyjnej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 1. Edukacja prowadzona jest bezpłatna.
 2. Edukacja prowadzona jest w dniach i godzinach pracy MZPK.
 3. Zajęcia (pkt III. 1,2,3) trwają około 3 godzin, winny rozpoczynać się nie wcześniej niż o 8.30, a kończyć nie później niż o 15.00.
 4. Chęć odbycia zajęć w oparciu o OE przy udziale pracowników MZPK należy zgłosić. telefonicznie pod nr 779 – 26 – 94 w.103.
 5. Dyrektor MZPK może wyrazić zgodę na zajęcia poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy na pisemny wniosek zainteresowanego. Zgoda uzależniona będzie od faktycznych możliwości.
 6. Pierwszeństwo do odbywania zajęć mają szkoły i instytucje z gmin i dzielnic położonych na terenie Parków i ich otulin. Zgłoszenia zajęć przyjmujemy:
  na sezon wiosenno – letni od dnia 15 marca;
  na sezon jesienno – zimowy od dnia 15 sierpnia.
 7. Dla szkół i instytucji położonych poza ww. obszarem zgłoszenia zajęć przyjmujemy:
  na sezon wiosenno – letni od dnia 15 kwietnia;
  na sezon jesienno – zimowy od dnia 15 września.
 8. Poszczególna szkoła lub instytucja może zarezerwować 2 terminy w ciągu jednego sezonu. Większa liczba zajęć będzie uzależniona od wolnych terminów.
 9. Jednorazowo w zajęciach może uczestniczyć jedna klasa lub grupa do 30 osób – z opiekunami.
 10. Uczestnicy nieletni mogą korzystać z zajęć jedynie pod opiekš osób dorosłych; minimum 1 opiekun na 15 osób lub 8 w przypadku wycieczek rowerowych.
 11. Opiekun jest zobowiązany do wypełnienia i przekazania do MZPK arkusza ewaluacyjnego zajęć.
 12. Opiekunowie grup mogą wybrać temat zajęć spośród opublikowanych na każdy sezon na stronie internetowej www.parkiotwock.pl lub pozostawić wybór pracownikowi MZPK.
 13. MZPK zastrzega sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany tematu z przyczyn nie dających się wcześniej przewidzieć jak np. choroba prowadzącego, nieprzewidziane zadania.
 14. W przypadku niemożności skorzystania przez uczestników z zajęć we wcześniej zarezerwowanym terminie uczestnik zobowiązany jest niezwłoczne zawiadomić o tym fakcie MZPK  telefonicznie lub pocztą elektroniczną edu@parkiotwock.pl
 15. Uczestnicy zajęć kameralnych (w budynkach) zobowiązani są do zmiany obuwia.
 16. Za szkody wynikłe z winy uczestników zajęć takie jak zniszczenie eksponatów, sprzętu laboratoryjnego, audiowizualnego, rowerów i innych będących wyposażeniem OE odpowiada opiekun grupy lub sami uczestnicy (dotyczy osób dorosłych).
 17. W przypadku zachowania uczestników utrudniającego lub uniemożliwiającego prowadzenie zajęć lub całkowitego braku zaangażowania z ich strony prowadzący ma prawo do ich przerwania i odstąpienia od dalszego prowadzenia.
 18. Baza „Torfy”:
  a. Jest miejscem edukacji, a nie rekreacji.
  b. Ogniska mogą być organizowane jedynie po zakończeniu zajęć edukacyjnych. Chęć skorzystania z tej atrakcji należy zaznaczyć przy zgłaszaniu zajęć. MZPK nie zapewnia uczestnikom zajęć napojów i wyżywienia. MZPK zastrzega sobie odmowę organizacji ogniska podczas wystąpienia zagrożenia pożarowego lub braku zgody Nadleśnictwa Celestynów.
  c. Ekspozycja w Bazie „Torfy” jest udostępniana grupom niezorganizowanym i turystom indywidualnym w obecności pracownika MZPK w drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. 900 – 1500.
 19. O konkursach, wystawach, realizowanych programach edukacyjnych, szkoleniach, spotkaniach, rajdach, festynach i innych imprezach o charakterze edukacyjnym MZPK będzie informował na bieżšco na swojej stronie internetowej www.parkiotwock.pl
 20. Istnieje możliwość przeprowadzenia prelekcji lub prezentacji w OE lub poza nim (szkoły, domy kultury itp.). Temat i termin do uzgodnienia z pracownikami MZPK
 21. Istnieje możliwość wypożyczenia wystaw z zasobów OE do szkół i innych placówek. Chęć wypożyczenia należy zgłosić pisemnie na adres MZPKz podaniem celu, miejsca, terminu, osoby odpowiedzialnej materialnie za wypożyczone elementy.
 22. O przekazanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych przez OE zainteresowane podmioty winny zgłaszać się pisemnie. Prośby o ich przekazanie będą realizowane w zależności od posiadanych zasobów.

V. Inne postanowienia.

 1. MZPK współpracuje z podmiotami administrującymi terenami leżącymi w granicach Parków i ich otulin – Lasami Państwowymi i jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Warunki współpracy mogą być określone w stosownych porozumieniach.
 2. MZPK współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi, w szczególności wyższymi uczelniami. Warunki współpracy mogą być określone w stosownych porozumieniach.
 3. MZPK jest otwarty na współpracę z podmiotami zainteresowanymi edukacją ekologiczną.
 4. MZPK podejmie współpracę zależnie od możliwości kadrowych i finansowych.
 5. Szczególnie chętnie podejmiemy się współpracy, w wyniku której otrzymamy nieodpłatnie materiały, eksponaty, książki, płyty, programy, pomoc fizyczną (wolontariat), informacje (wyniki badań i obserwacji przyrodniczych lub innych związanych z działalnością MZPK).
 6. Osoby korzystające z zasobów OE przy pisaniu różnego rodzaju prac zobowiązane są do nieodpłatnego przekazania 1 egzemplarza MZPK.
Kategorie
Bez kategorii

Sprzątanie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 17 września 2010 odbyła się akcja sprzątania Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. W sprzątaniu udział wzięła młodzież ze szkół podstawowych w Siecieniu, Brudzeniu i Sikorzu – łącznie ok. 180 osób. Ponadto sprzątana była rzeka Skrwa Prawa na odcinku od Parzenia do ujścia podczas spływu kajakowego.

W kajakach sprzątała młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z Gąbina, Płocka i Małej Wsi – łącznie 40 osób. Kajaki wypożyczyła nieodpłatnie Marina w Murzynowie.

Zebrane przez młodzież worki ze śmieciami nieodpłatnie zawiozła do Zakładu Odpadów Komunalnych w Kobiernikach firma Eko-Maz z Płocka.

Kategorie
Bez kategorii

Poznanie stanu nietoperzy i ich aktywna ochrona na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Program czynnej ochrony nietoperzy zrealizowany w 2009 r. polegający na wykonaniu i zamontowaniu w terenie drewnianych budek do dziennego wypoczynku nietoperzy.

Program został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kategorie
Bez kategorii

Organizacja X edycji konkursu „Spotkania z przyrodą”

Nadbużański Park Krajobrazowy wspólnie z Parkiem Krajobrazowym „Podlaski Przełom Bugu” po raz dziesiąty w tym roku zorganizowali konkurs przyrodniczy skierowany do dzieci i młodzieży z terenów nadbużańskich.

Celem konkursu było zwiększenie stopnia świadomości ekologicznej uczniów oraz zachęcenie ich do obserwowania otaczającej przyrody.

Konkurs skierowany był do trzech kategorii wiekowych: I kategoria – dzieci z klas I-IV, kategoria II – uczniowie z klas V-VI oraz III kategoria – młodzież gimnazjalna.
W kategorii I dzieci wykonywały prace plastyczne na temat – „Barwny świat nadbużańskich łąk”, w kategorii II uczniowie tworzyli własną trasę ścieżki przyrodniczą w najbliższej okolicy – „Najpiękniejsze miejsce w mojej okolicy” – ścieżka przyrodnicza prowadząca przez najpiękniejsze zakątki, pokazująca ciekawe siedliska, piękne drzewa, unikatowe walory przyrodnicze, historyczne lub kulturowe najbliższej okolicy.
Młodzież gimnazjalna prezentowała prace opisowe pt. „Ochrona przydrożnych drzew i krzewów”

W konkursie wzięło udział 236 dzieci i młodzieży z placówek szkolnych z terenu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Podlaskiego Przełomu Bugu” ich otulin oraz z terenu Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zwycięzcom i uczestnikom konkursu wręczono bardzo atrakcyjne nagrody, dzięki dofinansowaniu organizacji konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

konk1

konk2

konk3

konk4

konk5

konk7

konk8

Kategorie
Bez kategorii

Nowe wydawnictwa Zespołu Parków

Na początku 2008 roku ukazały się trzy długo oczekiwane wydawnictwa poświęcone Chojnowskiemu Parkowi Krajobrazowemu: Monografia przyrodniczo-edukacyjna, Przewodnik turystyczny i Mapa turystyczna.

Monografia ChPK – praca zbiorowa pod redakcją Michała Falkowskiego, Michała Jelińskiego i Krystyny Nowackiej-Falkowskiej. Zawiera najbardziej aktualne informacje o stanie przyrody Parku. Autorami książki są specjaliści z różnych dziedzin nauk biologicznych. Wszystkie rozdziały mają streszczenie w języku angielskim. Cennym uzupełnieniem publikacji są kolorowe mapy i zdjęcia.

Przewodnik ChPK – autorstwa Lechosława Herza zawiera przede wszystkim opisy szlaków turystycznych po Parku, a także informacje o przyrodzie, historii, słownik krajoznawczy i inne praktyczne dane. Bogato ilustrowany fotografiami i mapami z przebiegiem szlaków turystycznych. Napisany z sercem…

Mapa turystyczna ChPK – skala 1:30 000, obejmuje obszar od Wisły na wschodzie, do Tarczyna na zachodzie i od Piaseczna na północy, do Prażmowa na południu. Na mapie umieszczono m.in. przebieg granic Parku i otuliny, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, szlaki turystyczne, zabytki, obiekty turystyczne. Na odwrocie mapy znajduje się opis Parku, rezerwatów przyrody i szlaków turystycznych.

Kategorie
Bez kategorii

Ptasią ścieżką przez Brudzeński Park Krajobrazowy – dydaktyczna ścieżka ornitologiczna

W roku 2004 dzięki wsparciu Nadleśnictwa Płock i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego Chojnowskiego i Brudzeńskiego opracował i wytyczył dydaktyczną ścieżkę ornitologiczną pod nazwą „Ptasią ścieżką przez Brudzeński Park Krajobrazowy”. Oznakowanie ścieżki z biegiem czasu uległo częściowemu zniszczeniu. W ramach wspólnego projektu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Plocku, Zespółu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego Chojnowskiego i Brudzeńskiego oraz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w roku bieżącym infrastruktura ścieżki została zmodyfikowana i udoskonalona przy udziale środków finansowych PKN ORLEN S.A. Dodatkowo na trasie ścieżki wykonana została wiata ze stołem i ławkami do odpoczynku i ewentualnie zjedzenia posiłku. Orlen zakupił też 10 lornetek, z których będą mogli skorzystać obserwatorzy ptaków na ścieżce.

Brudzeński Park Krajobrazowy będąc jednym z mniejszych parków krajobrazowych w Polsce, jest zarazem jednym z najpiękniejszych. Park położony jest zaraz za granicą administracyjną miasta Płocka, a jego najdalej wysunięte krańce nie przekraczają odległości kilkunastu kilometrów od miasta. Położenie i dostępność komunikacyjna Parku sprawiają, że jest on bardzo popularnym terenem turystycznym i edukacyjnym. Prezentowana ścieżka daje możliwość poznania różnorodności gatunkowej ptaków występujących w Parku. Całkowita długość wynosi ok. 4,5 km. Jej trasa jest urozmaicona i przebiega przez jedno z najciekawszych zbiorowisk roślinnych Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego wzdłuż Skrwy Prawej. Trasa proponowanej ścieżki jest oznakowana 6 tablicami, na których prezentowane są informacje dotyczące występujących w oglądanym środowisku charakterystycznych gatunków ptaków, takich jak zięba, czapla siwa, łyska, zimorodek, kormoran czarny. Przy opisach są fotografie ptaków pozwalające na ich identyfikację w naturze.

Serdecznie zapraszamy turystów indywidualnych oraz zorganizowane grupy wycieczkowe do korzystania ze ścieżki ornitologicznej, ponieważ jest ona doskonałym miejscem do wycieczki klasowej w ramach zajęć z biologii czy też miejscem weekendowych spacerów dla płocczan. Do ścieżki docieramy z Płocka autobusem PKS: kierunek Brudzeń przez Siecień lub Sobowo przez Głowinę. Wysiadamy na przystanku Murzynowo I, gdzie od razu widzimy, ustawioną niemalże przy samym przystanku, tablicę informującą o przebiegu ścieżki.

Szkoły i inne jednostki oświatowe mogą poprosić o przewodnika z Zespołu Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego w Otwocku. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są w przedstawicielstwie terenowym Zespołu Parków Krajobrazowych – Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, ul. Kolegialna 15, pok. 118. tel. (024) 262-28-85. W trakcie zajęć z przewodnikiem uczestnicy będą mieli możliwość wypożyczenia lornetek, przy pomocy, których obserwować będą poszczególne gatunki ptaków.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski