05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Obszary Natura 2000 NPK

Dąbrowy Ceranowskie

 Obszar stanowi fragment rozległego kompleksu leśnego porastającego wydmy na tarasie nadzalewowym rzeki Bug.

 Rzeźba terenu jest lekko pofałdowana, a różnica jego poziomów dochodzi do 3 m. Dominują tu gleby autogeniczne wytworzone z piasków gliniastych pochodzenia wodnolodowcowego zaliczane do typów gleb brunatnych kwaśnych, płowych oraz rdzawych. Obszar ten stanowi jeden z najcenniejszych na terenie Niziny południowo-podlaskiej kompleksów dąbrowy świetlistej (Potentilio albe-quercetum). W 2011 roku wszedł w skład obszarów Natura 2000 ( PLH 140024) na powierzchni 161,80 ha na terenie Nadleśnictwa Sokołów. W 2005 roku na jego części utworzono rezerwat przyrody Podjabłońskie (38,50 ha).

Kategorie
Obszary Natura 2000 NPK

Dolina Liwca i Ostoja Nadliwiecka

Liwiec jest wyjątkowo cenną przyrodniczo nizinną rzeką, która na zdecydowanej większości przepływu zachowała swój naturalny, pierwotny charakter. Walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny rzeki zostały dostrzeżone i docenione poprzez objęcie jej ochroną obszarową.
Na całej długości rzeki wyznaczono 2 obszary Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk – Ostoja Nadliwiecka (PLH140032) oraz obszar specjalnej ochrony ptaków – Dolina Liwca (PLB140002).

Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem Bugu. Posiada dwa źródła, główne (161 m n.p.m ) położone nieopodal wsi Sobicze oraz północne blisko wsi Zawady. Uchodzi do Bugu w okolicach miejscowości Kamieńczyk. Całkowita długość rzeki jest równa 142 km, a jej zlewnia liczy 2 779 km 2.
Liwiec wchodzi w obszar otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (NPK) na wysokości miejscowości Ruda. Ujściowy odcinek rzeki znajduje się poza granicami otuliny Parku. W otulinie NPK znajduje się fragment rzeki liczący około 22 km długości, a wspólna część  to tylko 0,1 % powierzchni NPK.
Jest to typowa rzeka nizinna o zróżnicowanym brzegu. Występują liczne, silne  meandry, wyspy, wysokie skarpy i płaskie mielizny.  Cechą charakterystyczną są duże sezonowe wahania poziomu wody, które mogą sięgać nawet       do 3,4 m. Latem rzeka płynie powoli, tworzy malowniczy krajobraz na całej długości swojego przepływu. Jest ostoją cennych, często rzadkich gatunków kręgowców i bezkręgowców. Dzięki temu przyciąga wielu turystów, którzy bardzo chętnie korzystają ze wszelkich uroków rzeki. Liwiec jest doskonałym miejscem zarówno do biernego jak i aktywnego wypoczynku. Płytka woda, piaszczyste dno i niezbyt wartki nurt tworzą idealne warunki zwłaszcza dla najmłodszych plażowiczów. Coraz więcej turystów poznaje rzekę płynąc kajakami.

Liwiec latem
Dolina Liwca
Oznaki wiosny nad Liwcem

 

Pisklęta tracza nurogęsi
Ostoja Nadliwiecka
Bobry na Liwcu
Kategorie
Obszary Natura 2000 NPK

Dolina Dolnej Narwi

Obszar leży na Nizinie Północnomazowieckiej pomiędzy Łomżą,  a Pułtuskiem na długości 140 km. Szerokość doliny wynosi 80-100 m.

Występują tu wypłycenia, łachy i starorzecza. Zbiorowiska roślinne to głównie zadrzewienia wierzbowe i olszowe z niewielkim udziałem borów sosnowych. Obszary leśne przeplatają się z pastwiskami. Występuje tu co najmniej 35 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 19 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym stanowi bardzo ważną ostoję ptaków wodno-błotnych, co najmniej 1% populacji krajowej.

Wspólna część to 7,3 % terenu NPK rozciągająca się między Pułtuskiem, a północną jego granicą w okolicach Gnojna.

 

Czapla biała
Ornitofauna Narwi
Starorzecza Narwi
Strumienie
Kategorie
Obszary Natura 2000 NPK

Puszcza Biała

Obszar stanowi jeden z największych kompleksów leśnych na Mazowszu, usytuowany między Bugiem, a Narwią. Teren zdominowany przez suche siedliska porośnięte dorodnymi sosnami. Niektóre z nich zachowane w niezmienionej formie.

Planowane włączenie w granice NPK Puszczy Białej na dzień dzisiejszy nie doszło do skutku. Wspólny fragment terenu to zaledwie 0,3 % NPK w Nadleśnictwie Pułtusk w gminie Pułtusk.

Kategorie
Obszary Natura 2000 NPK

Dolina Dolnego Bugu i Ostoja Nadbużańska

Cześć obszaru Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego została wytypowana do sieci NATURA 2000, co nadało mu europejską rangę wśród obszarów chronionych. Na terenie Parku i jego otuliny wytyczono Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) o nazwie „Dolina Dolnego Bugu” oraz „Dolina Liwca”. Na terenach tych stwierdzono występowanie gatunków ptaków, wymienionych w załączniku I tzw. Dyrektywy Ptasiej. Utworzono także Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO), tzw. „Ostoję Nadbużańską”. Został on wyznaczony na podstawie Dyrektywy „Siedliskowej” dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II Dyrektywy „Siedliskowej”.

Dolina Dolnego Bugu  (PLB140001) obejmuje obszar 260 km rzeki i powierzchnię 74 309,90 ha. Połowa długości 120 km pokrywa się  z terenem (16,5 %) NPK. Rozciąga się od rzeki Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Koryto Bugu jest w większości niezmienione przez człowieka. Pozostały tu liczne piaszczyste wydmy. W mniejszym stopniu porośnięte wierzbowymi i topolowymi łęgami nadrzecznymi. Występują tu 22 gatunki ptaków z zał. I DP i 6  z PCK. Bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych. Nieliczne  w Polsce stanowisko gadożera i kulona. W okresie lęgowym zasiedla go 1 % populacji krajowej: bączek, bocian czarny, brodziec piskliwy, cyranka, czajka, czapla siwa, krawodziób, bekas kszyk, kulik wielki, płaskonos, podóżniczek, rybitwa (rzeczna, czarna, białoczelna), rycyk, sieweczka (rzeczna, obrożna), zimorodek, kania czarna, derkacz, wodnik i samotnik. Zagrożeniem jest ochrona przeciwpowodziowa wymagająca udrożnienia koryta i swobodny spływ wód i kry.

Ostoja Nadbużańska (PLH140011) pokrywa się z Doliną Dolnego Bugu. Zajmuje obszar 46 036,70 ha i cechuje się występowaniem nadrzecznych lasów o naturalnym charakterze i wilgotnych zbiorowisk łąkowych. Jest to jeden z najważniejszych obszarów ochrony ichtiofauny w Polsce. Obejmuje 10 gatunków ryb z zał. II DR 92/43/EWG. Występują tu też stanowiska rzadkich gatunków roślin i bogata fauna bezkręgowców (pająków).

Wspólny obszar  to 18,8 % NPK. W granicach tych obszarów znalazły się rezerwaty: Jegiel, Przekop, Dębniak, Kaliniak i nowo-utworzony Toczna wraz z otuliną.

Oferta edukacyjna

Zapraszamy do udziału w zajęciach przyrodniczych organizowanych przez Nadbużański Park Krajobrazowy!

Zajęcia ukazujące piękno natury, urok mazowieckich krajobrazów oraz znaczenie wartości kulturowych i historycznych mogą odbywać się w terenie, szkolnej sali lub izbie edukacyjnej Parku.

Staramy się, aby zachęcały one do czynnego udziału w odkrywaniu tajników przyrody – główną formą naszych działań są warsztaty przeplatane pogadanką lub poprzedzone prelekcją.

Możemy wybrać się także na wspólną wycieczkę pieszą lub rowerową – np. po wyznaczonych ścieżkach dydaktycznych.

W terenie na pewno nie zabraknie ciekawych obiektów i zjawisk – nie na darmo obszar ten zasłużył na objęcie go taką formą ochrony przyrody, jaką jest park krajobrazowy.

Proponujemy różnorodne treści zajęć – przykładową tematykę przedstawiamy poniżej.

 

 

Istnieje możliwość realizacji warsztatów lub prelekcji dotyczących innych zagadnień – po wcześniejszym ustaleniu.

Zajęcia dostosowujemy do wieku uczestników.

Prosimy zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie do zajęć terenowych – odzież i obuwie powinny być dostosowane do wyjścia w teren, pory roku i pogody.

Prosimy, aby grupy nie liczyły więcej niż 25 osób (dotyczy to w szczególności zajęć warsztatowych).

 

Proponowana tematyka zajęć oraz niektóre zapytania, które z niej wynikają:

 

Jaki jest Nadbużański Park Krajobrazowy?

Skąd biorą się parki krajobrazowe? Dlaczego jeden z nich powstał nad Bugiem? Jak wyjątkowe rośliny i zwierzęta tu występują? Jakie wartości kulturowe i historyczne oraz walory krajobrazowe ściągają tutaj turystów? Jak chroni się przyrodę w parku? Poznajemy najcenniejsze elementy naszego regionu.

 

Znamy sposoby na ochronę przyrody.

Dlaczego chronimy przyrodę? Jakie formy ochrony przyrody spotykamy w Polsce? Jakie formy ochrony przyrody spotykamy w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym? Jak chronić przyrodę na co dzień? Sprawdzimy, czy ochrona przyrody dotyczy każdego z nas.

 

Dbamy o środowisko.

W jaki sposób możemy przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska? Jak zmniejszyć ilość powstających odpadów, jak postępować z tymi, które już otrzymaliśmy? Dlaczego warto oszczędzać wodę i energię? Uczymy się pozytywnie wpływać na swoje otoczenie.

 

Co w lesie piszczy, co tupta, a co śpiewa. – czyli rzecz o obserwowaniu zwierząt.

W poszukiwaniu mieszkańców Parku będziemy uważnie patrzeć przed siebie, ale także do góry – w korony drzew i w przestworza, niejednokrotnie także w dół – przeczeszemy trawy i leśne runo, może nawet pozaglądamy pod kamienie. Czasem oko trzeba będzie uzbroić w lupę, a czasem w lornetkę. Może uda nam się przeżyć spotkanie oko w oko, a może będziemy musieli odczytywać informacje z leśnego szyfru tropów i śladów. A może zamkniemy oczy i postaramy się odnaleźć poddanych Królestwa Fauny za pomocą innych zmysłów? Wrażeń na pewno nie zabraknie!

 

Ta niezwykła woda.

Obecność wody to dla nas taka zwyczajna sprawa. Jednak jeśli przyjrzymy się jej dokładnie, odkryjemy jej niezwykłe właściwości, które wpływają na liczne procesy wokół nas. Omówimy obecność wody w różnych zbiornikach i ciekach, a także w żywych organizmach. Jakie są skutki oddziaływania wody? Jaki wpływ wywiera człowiek na stan wód? W jaki sposób ja mogę chronić zasoby wody?

 

Cztery pory roku w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.

Czym wyróżnia się aktualna pora roku spośród innych? Co porabiają mieszkańcy lasów i łąk? Na jakim zadaniu skupione są teraz rośliny? Jakich skarbów możemy poszukiwać teraz w świecie przyrody? Jakie pamiątki pozostawiły po sobie poprzednie pory roku? Trenujemy umiejętność uważnej obserwacji przyrody.

 

Kto się czubi, kto się lubi. – czyli o z zależnościach w przyrodzie.

Warsztaty stacjonarne, które pozwolą nam prześledzić przeróżne „układy” i „układziki” jakie zaaranżowała przyroda.

 

Wstęp do mikroświata.

Czy istnieją włochate rośliny? Jak wyglądają tajemniczy mieszkańcy zwykłych kałuż? Z jakiej perspektywy nasza skóra może wyglądać jak krajobraz księżycowy? Czy za pomocą naukowego sprzętu można w niewielkim fragmencie pobranym z przyrody dostrzec krajobraz iście jak z nieodkrytej planety? Wybierz się z nami w tę niezwykłą podróż przy użyciu mikroskopów i własnej pomysłowości w doborze preparatów do obserwacji.

 

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

e-mail: edukacja.npk@gmail.com

tel.: 25 644 13 71 (Natalia Wielechowska)

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski