05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. jest zbiorem obszarów obejmujących „zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym – ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”.

Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki – fauna, flora lub obiekty przyrody nieożywionej.

Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.

Kategorie
Bez kategorii

Sikórz

  • rok utworzenia – 1980
  • powierzchnia – 136,32 ha
  • typ – krajobrazowy, florystyczny/mieszane K,Fl/M
  • gmina: Brudzeń Duży

 

Jest to rezerwat krajobrazowy, częściowy. Pod względem przyrodniczym jest to jeden z najciekawszych zakątków BPK, a jednocześnie jednym z najciekawszych obiektów na Mazowszu. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu przełomu Skrwy Prawej wraz z porastającym dolinę drzewostanem. Rzeka Skrwa, płynie środkiem tworząc liczne meandry, podcina tarasy skarp, tworzy rozlewiska. Zbocza skarp są zróżnicowane: łagodne, strome, czasami nawet w formie pionowych obrywów. Roślinność to głównie zbiorowiska lasów grądowych z pięknymi, wielopiętrowymi drzewostanami tworzonymi przez dąb szypułkowy, klon, lipę, sosnę, modrzew europejski, świerk pospolity. Piętro dolne tworzy głównie grab pospolity. W runie występuje szereg gatunków chronionych, jak śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko. Rozlewisko porasta las łęgowy z olszą czarną, jako gatunkiem lasotwórczym.

 

Na terenie rezerwatu znajduje się Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000
Obszar Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000 o numerze inwentarzowym PLH 140012 zajmuje 142,60 ha. W 95,8% Obszar położony jest na terenie rezerwatu. Obejmuje on 12 kilometrowy odcinek silnie meandrującej rzeki Skrwy Prawej. Drzewostany na siedliskach świeżych występują na glebach płowych zbrunatniałych i typowych lub brunatnych kwaśnych, są to drzewostany: dębowe z domieszką grabu, buka, lipy i innych drzew liściastych. Siedliska wilgotne obejmujące lasy mieszane wilgotne i lasy wilgotne wyróżniono na czarnych ziemiach i glebach gruntowo glejowych. Występujące tu drzewostany to drzewostany jesionowo-dębowe z domieszką wiązu szypułkowego, jaworu, klonu zwyczajnego, lipy, buka i olszy. W podszycie występują: głóg, bez czarny, i koralowy oraz kalina koralowa. Siedliska wilgotne lasu łęgowego zajmują niewielkie powierzchnie i występują na madach rzecznych głównie o uziarnieniu głębokich utworów pyłowo-piaszczystych. Na siedlisku tym opisano również drzewostany jesionowo-dębowe z domieszką wiązu szypułkowego, klonu zwyczajnego, klonu polnego, olszy i topoli. Łącznie 15,80% powierzchni obszaru obejmują lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, natomiast 42,80% grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny.

 

Kategorie
Bez kategorii

„Brudzeńskie jary”

  • rok utworzenia: 2002
  • gmina: Brudzeń Duży

Rezerwat w zarządzie Nadleśnictwa Płock. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu przełomu Skrwy Prawej i jej dopływu, ochrona starych drzewostanów dębowych i skupisk unikalnej roślinności zielnej. Z ciekawym ukształtowaniem powierzchni wiąże się znaczna różnica wzniesień, sięgająca do kilkunastu metrów. Obok wartości krajobrazowych rezerwat zasługuje na ochronę z uwagi na cenną szatę roślinną. Szczególnie wartościowy jest ponad 150 – letni drzewostan dębowy. Oprócz dębu szypułkowego drzewostany rezerwatu tworzą: brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, rzadziej topola biała, olsza czarna, klon jawor i pospolity. W podszycie, oprócz podrostów gatunków drzewiastych występują: leszczyna pospolita, wiciokrzew suchodrzew, czeremcha pospolita. Wczesną wiosną, przed pełnym rozwojem liści obserwuje się bogato rozwinięte runo leśne złożone z przebiśniegów, rutewki orlikolistnej, obydwu gatunków zawilca, szczawika zajęczego i ziarnopłonu. Obok cennych wartości przyrodniczych rezerwat posiada znaczne walory kulturowe. Znajduje się tu obelisk upamiętniający męczeńską walkę z hitlerowcami w czasie II wojny światowej. W północno – zachodniej części rezerwatu, na krawędzi wysokiego brzegu doliny Skrwy znajduje się dobrze zachowane wczesnośredniowieczne grodzisko. Jest to grodzisko pierścieniowate o kształcie zbliżonym do trójkąta, o rozmiarach w najszerszym miejscu wynoszącym ok. 125 x 90 m.

Kategorie
Bez kategorii

„Brwilno”

  • rok utworzenia – 1977
  • powierzchnia – 10,55 ha
  • typ – leśny, fitocenotyczny/lesny L; Fi/L
  • gmina: Biała Stara

Rezerwat w zarządzie Nadleśnictwa Płock. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu świetlistej dąbrowy z charakterystycznym runem położonym malowniczo na stromej skarpie Wisły. Drzewostan dwupiętrowy tworzy dąb szypułkowy w wieku 80 – 90 lat z niewielką domieszką sosny pospolitej. W piętrze drugim występuje dąb i lipa. Podszyt tworzy leszczyna pospolita, jałowiec pospolity, dereń. Runo ma skład gatunkowy zbliżony do charakterystycznego dla zbiorowiska świetlistej dąbrowy z takimi roślinami, jak lilia złotogłów, ciemiężyk białokwiatowy, pajęcznica gałęzista, gorysz siny.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski