05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Bez kategorii

Las jako ekosystem

Zajęcia terenowe piesze i rowerowe. Typy lasu, warstwowa budowa lasu, mieszkańcy poszczególnych warstw, obieg materii, funkcjonowanie i znaczenie lasu. Rozpoznawanie gatunków roślin przy pomocy kluczy i atlasów. Jak długo żyją drzewa, znaczenie martwych drzew. Sposoby poznawania przyrody, obserwacja krajobrazu i organizmów żywych. Wyszukiwanie i rozpoznawanie tropów i śladów bytowania zwierząt. Zmiany zachodzące w lasach w ciągu czterech pór roku. Rozpoznawanie różnych zbiorowisk leśnych rozpoznawanie gatunków drzew na podstawie liści.

zajęcia dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Kategorie
Bez kategorii

Nasze Parki: MPK, ChPK, BPK, KPK, NPK

Historia powstania parku, charakterystyka fauny i flory, form rzeźby terenu, kultura i historia regionu. Wycieczki po ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych, poznawanie rezerwatów, interesujących miejsc.

zajęcia dostosowane do różnych grup wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, uczelnie wyższe

Kategorie
Bez kategorii

Regulamin działalności Ośrodka Edukacyjnego

I. Na Ośrodek Edukacyjny (OE) składają się:

 1. Pomieszczenia edukacyjne przy siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku przy ulicy Sułkowskiego 11.
 2. Obiekt edukacyjno – wystawowy o nazwie „Stajnia” przy siedzibie MZPKw Otwocku przy ulicy Sułkowskiego 11.
 3. Placówka o nazwie Baza „Torfy” w Karczewie przy ulicy Torfy 2.
 4. Wszelkie formy działalności edukacyjnej MZPK.
 5. Sprzęt stanowiący wyposażenie OE.

II. Cel/e działalności OE.

 • propagowanie roli i funkcji jaką odgrywają parki krajobrazowe w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego,
 • umożliwianie nauczycielom prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie Parków
 • prezentowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i krajobrazowych MPK
 • upowszechnianie wiedzy o konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi,
 • angażowanie dzieci i młodzieży w programy czynnej ochrony przyrody.

III. Formy działalności edukacyjnej:

 1. Zajęcia terenowe – piesze i rowerowe
 2. Zajęcia kameralne
 3. Zajęcia kameralno – terenowe
 4. Prelekcje
 5. Konkursy
 6. Wystawy
 7. Wydawnictwa o charakterze edukacyjnym i informacyjnym
 8. Programy edukacyjno – badawcze
 9. Angażowanie dzieci i młodzieży w programy czynnej ochrony przyrody
 10. Szkolenia dla różnych grup zawodowych i wiekowych
 11. Spotkania z osobami zajmującymi się kulturą regionalną, przyrodą i jej ochroną
 12. Rajdy edukacyjne
 13. Imprezy turystyczne
 14. Wyznaczanie tras ścieżek edukacyjnych, ich oznakowanie i projekt koncepcji materiałów wspomagających prowadzenie zajęc w oparciu o ścieżki
 15. Przygotowywanie materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych i promujących walory parków
 16. Promocja idei ochrony przyrody i samych parków krajobrazowych na różnego rodzaju festynach i imprezach o podobnym charakterze.

IV. Zasady korzystania z oferty edukacyjnej Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 1. Edukacja prowadzona jest bezpłatna.
 2. Edukacja prowadzona jest w dniach i godzinach pracy MZPK.
 3. Zajęcia (pkt III. 1,2,3) trwają około 3 godzin, winny rozpoczynać się nie wcześniej niż o 8.30, a kończyć nie później niż o 15.00.
 4. Chęć odbycia zajęć w oparciu o OE przy udziale pracowników MZPK należy zgłosić. telefonicznie pod nr 779 – 26 – 94 w.103.
 5. Dyrektor MZPK może wyrazić zgodę na zajęcia poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy na pisemny wniosek zainteresowanego. Zgoda uzależniona będzie od faktycznych możliwości.
 6. Pierwszeństwo do odbywania zajęć mają szkoły i instytucje z gmin i dzielnic położonych na terenie Parków i ich otulin. Zgłoszenia zajęć przyjmujemy:
  na sezon wiosenno – letni od dnia 15 marca;
  na sezon jesienno – zimowy od dnia 15 sierpnia.
 7. Dla szkół i instytucji położonych poza ww. obszarem zgłoszenia zajęć przyjmujemy:
  na sezon wiosenno – letni od dnia 15 kwietnia;
  na sezon jesienno – zimowy od dnia 15 września.
 8. Poszczególna szkoła lub instytucja może zarezerwować 2 terminy w ciągu jednego sezonu. Większa liczba zajęć będzie uzależniona od wolnych terminów.
 9. Jednorazowo w zajęciach może uczestniczyć jedna klasa lub grupa do 30 osób – z opiekunami.
 10. Uczestnicy nieletni mogą korzystać z zajęć jedynie pod opiekš osób dorosłych; minimum 1 opiekun na 15 osób lub 8 w przypadku wycieczek rowerowych.
 11. Opiekun jest zobowiązany do wypełnienia i przekazania do MZPK arkusza ewaluacyjnego zajęć.
 12. Opiekunowie grup mogą wybrać temat zajęć spośród opublikowanych na każdy sezon na stronie internetowej www.parkiotwock.pl lub pozostawić wybór pracownikowi MZPK.
 13. MZPK zastrzega sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany tematu z przyczyn nie dających się wcześniej przewidzieć jak np. choroba prowadzącego, nieprzewidziane zadania.
 14. W przypadku niemożności skorzystania przez uczestników z zajęć we wcześniej zarezerwowanym terminie uczestnik zobowiązany jest niezwłoczne zawiadomić o tym fakcie MZPK  telefonicznie lub pocztą elektroniczną edu@parkiotwock.pl
 15. Uczestnicy zajęć kameralnych (w budynkach) zobowiązani są do zmiany obuwia.
 16. Za szkody wynikłe z winy uczestników zajęć takie jak zniszczenie eksponatów, sprzętu laboratoryjnego, audiowizualnego, rowerów i innych będących wyposażeniem OE odpowiada opiekun grupy lub sami uczestnicy (dotyczy osób dorosłych).
 17. W przypadku zachowania uczestników utrudniającego lub uniemożliwiającego prowadzenie zajęć lub całkowitego braku zaangażowania z ich strony prowadzący ma prawo do ich przerwania i odstąpienia od dalszego prowadzenia.
 18. Baza „Torfy”:
  a. Jest miejscem edukacji, a nie rekreacji.
  b. Ogniska mogą być organizowane jedynie po zakończeniu zajęć edukacyjnych. Chęć skorzystania z tej atrakcji należy zaznaczyć przy zgłaszaniu zajęć. MZPK nie zapewnia uczestnikom zajęć napojów i wyżywienia. MZPK zastrzega sobie odmowę organizacji ogniska podczas wystąpienia zagrożenia pożarowego lub braku zgody Nadleśnictwa Celestynów.
  c. Ekspozycja w Bazie „Torfy” jest udostępniana grupom niezorganizowanym i turystom indywidualnym w obecności pracownika MZPK w drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. 900 – 1500.
 19. O konkursach, wystawach, realizowanych programach edukacyjnych, szkoleniach, spotkaniach, rajdach, festynach i innych imprezach o charakterze edukacyjnym MZPK będzie informował na bieżšco na swojej stronie internetowej www.parkiotwock.pl
 20. Istnieje możliwość przeprowadzenia prelekcji lub prezentacji w OE lub poza nim (szkoły, domy kultury itp.). Temat i termin do uzgodnienia z pracownikami MZPK
 21. Istnieje możliwość wypożyczenia wystaw z zasobów OE do szkół i innych placówek. Chęć wypożyczenia należy zgłosić pisemnie na adres MZPKz podaniem celu, miejsca, terminu, osoby odpowiedzialnej materialnie za wypożyczone elementy.
 22. O przekazanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych przez OE zainteresowane podmioty winny zgłaszać się pisemnie. Prośby o ich przekazanie będą realizowane w zależności od posiadanych zasobów.

V. Inne postanowienia.

 1. MZPK współpracuje z podmiotami administrującymi terenami leżącymi w granicach Parków i ich otulin – Lasami Państwowymi i jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Warunki współpracy mogą być określone w stosownych porozumieniach.
 2. MZPK współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi, w szczególności wyższymi uczelniami. Warunki współpracy mogą być określone w stosownych porozumieniach.
 3. MZPK jest otwarty na współpracę z podmiotami zainteresowanymi edukacją ekologiczną.
 4. MZPK podejmie współpracę zależnie od możliwości kadrowych i finansowych.
 5. Szczególnie chętnie podejmiemy się współpracy, w wyniku której otrzymamy nieodpłatnie materiały, eksponaty, książki, płyty, programy, pomoc fizyczną (wolontariat), informacje (wyniki badań i obserwacji przyrodniczych lub innych związanych z działalnością MZPK).
 6. Osoby korzystające z zasobów OE przy pisaniu różnego rodzaju prac zobowiązane są do nieodpłatnego przekazania 1 egzemplarza MZPK.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski