05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Plan ochrony KPK

Plan Ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dn. 17 grudnia 2019 r. podjął uchwały o planach ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego.

Natomiast w dniu 23 grudnia uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i po 14 dniach od publikacji w całości weszły w życie. Z ww. uchwałami można zapoznać się w zakładce Przepisy prawne oraz na BIPie w zakładce Rozporządzenia.

Kategorie
Plan ochrony KPK

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PLANU OCHRONY KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – SPOTKANIE IV

Dnia 20.05.2019 r. w siedzibie Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Pionkach odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK, przedstawiciele i eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Radomiu, urzędów gmin i miast oraz nadleśnictw leżących w obrębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a także  Pionkowskie Towarzystwo Rowerowe Pionki.

Eksperci przedstawili wyniki swoich prac w postaci projektu uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

Plany ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

RPO kolor.jpg

 

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/20.05.2019{/gallery}  

 

Kategorie
Plan ochrony KPK

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego – uwzględniający zakres planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB 140013 i Puszcz Kozienicka PLH 140035.

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu planu ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersja elektroniczna zamieszczona jest na stronie www.parkiotwock.pl w dziale aktualności.

Wnioski i uwagi do planów można składać od  08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie na adres: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, mailowo na adres: sekretariat@parkiotwock.pllub poprzez geoportal znajdujący się na stronie 

http://geoportal.parkiotwock.pl/Kozienicki

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor MZPK

 

RPO kolor.jpg

 

W załącznikach do pobrania:

1.  Projekt planu ochrony dla KPK 

2.  Mapy uwarunkowań i działań ochronnych stanowiące element Planu ochrony

 

Kategorie
Plan ochrony KPK

Konsultacje społeczne w sprawie Planu Ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego – warsztaty turystyczne

Dnia 09.04.2018 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyły się warsztaty turystyczne w ramach sporządzania planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK,  eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w tym: Starostwa Powiatowego w Radomiu, przedstawiciele  urzędów gmin i miast oraz nadleśnictw leżących w obrębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, PTTK oddział Radom, a także  Pionkowskie Towarzystwo Rowerowe.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacją „Kierunki oraz problemy rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji na obszarze Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny” przedstawioną przez Pana Mariusza Gunia. Następnie zostały utworzone grupy warsztatowe, które rozwiązywały zadania związane z problemami turystycznymi Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

 

Poniżej dołączono prezentację przedstawioną na spotkaniu.  

Plan ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

{gallery}parki/kozienicki-park-krajobrazowy/Plan ochrony{/gallery}

Logo mazowsze ue rpo.png

Kategorie
Plan ochrony KPK

Konsultacje społeczne w sprawie Planu Ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego – warsztaty turystyczne.

Dnia 09.04.2018 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyły się warsztaty turystyczne w ramach sporządzania planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK,  eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w tym: Starostwa Powiatowego w Radomiu, przedstawiciele  urzędów gmin i miast oraz nadleśnictw leżących w obrębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, PTTK oddział Radom, a także  Pionkowskie Towarzystwo Rowerowe.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z prezentacją „Kierunki oraz problemy rozwoju turystyki, rekreacji i edukacji na obszarze Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny” przedstawioną przez Pana Mariusza Gunia. Następnie zostały utworzone grupy warsztatowe, które rozwiązywały zadania związane z problemami turystycznymi Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

 

Poniżej dołączono prezentację przedstawioną na spotkaniu.

  09.04.2018 Warsztat_prezentacja_KPK.pptx 

Plan ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

RPO kolor.jpg  index.html 

 

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/10.04.2018{/gallery}

Kategorie
Plan ochrony KPK

Konsultacje społeczne w sprawie planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego – spotkanie drugie

Dnia 14.11.2017 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyło się drugie spotkanie interesariuszy w ramach sporządzania planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Plan ochrony, na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, opracowuje Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy MZPK, przedstawiciele i eksperci Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Radomiu, Kozienicach i Zwoleniu,  urzędów gmin i miast oraz nadleśnictw leżących w obrębie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego,  PTTK oddziału Radom i Kozienice, a także  organizacjei stowarzyszenia działające na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Wszyscy obecni mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażenia ewentualnych wątpliwości.

Kolejne warsztaty dla interesariuszy planowane są zimą 2017/2018.

Poniżej dołączono prezentacje przedstawione na spotkaniu.

Plan ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego sporządzany jest w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

RPO kolor.jpg

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/14.11.2017{/gallery}

 

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

 
Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. 
 
W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.
 

Formą ochrony biernej jest rezerwat ścisły czy objęcie pewnych  ekosystemów różnymi  zakazami. Brak ingerencji człowieka daje możliwości roślinom, grzybom i zwierzętom samodzielnego egzystowania. W Nadbużańskim Parku Krajobrazowym jest takich 14 rezerwatów oraz strefy ochrony gniazd (bociana czarnego i ptaków drapieżnych). W młodnikach latem obowiązuje zakaz pozyskiwania drewna ze względu na okres wylęgu krogulców.

czarci krg l. ceranw st. boc. czarny

 Strefa ochrony  gniazda bociana czarnego 

lilia

W rezerwatach można spotkać lilię złotogłów

rybitwy

Ochrona ścisła na narwiańskiej wyspie umożliwia gniazdowanie w spokoju 2 gatunków rybitwy (rzecznej i czarnej), mewy śmieszki i nurogęsi

Są jednak przypadki, gdy chronione rośliny w takich miejscach nie mogą porazić sobie z konkurencją innych drzew. Wówczas wtórnie giną lub z takich rezerwatów uciekają. W tej sytuacji  człowiek znów rusza z pomocą przyrodzie i  nazywamy to ochroną czynną. Na terenie NPK występuje kilka takich metod pomocy.

Na terenie Nadleśnictwa Sokołów w rezerwacie Sterdyń poprzez wycinanie drzew zasłaniających światło pracownicy Nadleśnictwa i RDOŚ pomagali roślinie o nazwie parzydło leśne. W rezerwacie Biele w ten sam sposób odsłonięto stanowiska pełnika europejskiego.

Wieszanie budek (schronów) dla nietoperzy przez pracowników NPK na terenie Nadleśnictwa Łochów i Sokołów umożliwi zwiększenie liczebności różnych gatunków tych ssaków. Monitoring pozwoli zdobyć informację na temat zróżnicownia ich gatunków na tym terenie. 

Nadleśnictwo Łochów prowadzi program czynnej ochrony kuropatwy poprzez jej reintrodukcję czyli ponowne wypuszczanie do środowiska.

Planowane jest także przez NPK odtworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla storczyka kukawki i zarazy błękitnej poprzez usunięcie drzew i krzewów wokół ich stanowisk.

parzydo

 Parzydło leśne w rezerwacie Sterdyń 

pe1

 Odsłonięcie światła poprzez wycięcie drzew

penik eur

Pełnik europejski w rezerwacie Biele 

kuropatwa

 Reintrodukacja kuropatwy w Nadleśnictwie Łochów

parz1

Ochrona czynna pełnika europejskiego

storczyki

Ochrona czynna storczyków poprzez usuwanie drzewek i krzewów wokół ich stanowisk

nietop

Wieszanie schronów dla nietoperzy zwiększy ich liczebność

 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadleśnictwa Sokołów

 

Nietoperze są jedną z najbardziej zagrożonych grup ssaków. Rozwój cywilizacji i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku – chemizacja, zmniejszanie się bazy pokarmowej, a przede wszystkim ubywanie naturalnych schronień sprawiły, że liczebność populacji wielu gatunków poważnie zmalała, a wiele z nich stoi na krawędzi wymarcia.

Aż 6 z nich zostało umieszczonych w polskiej „Czerwonej Księdze Zwierząt” – spisie gatunków zagrożonych wyginięciem. Jednym z poważniejszych zagrożeń dla egzystencji nietoperzy jest ubywanie naturalnych kryjówek: starych domów z piwnicami i strychami. Nowoczesne budownictwo nie zawsze zapewnia tym ssakom możliwość schronienia. Starych, dziuplastych drzew jest coraz mniej. Rozległe, młode monokultury sosnowe nie dają im praktycznie żadnych możliwości osiedlania się.

Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego przypuszczalnie występuje 16 gatunków nietoperzy z 25 gatunków występujących na terenie Polski, i które objęte są ścisłą ochroną gatunkową. W związku z tym Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych postanowił zakupić 100 sztuk specjalnych schronów (budek, skrzynek) dla nietoperzy, w celu zwiększenia ich liczebności oraz dalszego monitorowania.

Krótka historia

Od przełomu lat 2003/2004 kiedy to zawieszono pierwsze budki, na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i obszarze Natura 2000, przeprowadzono badania dotyczące zasiedlenia, stanu populacji i liczby gatunków zajmujących schrony, rozwieszonych w lasach w granicach Parku. Wszystkie prace związane z kontrolą i odławianiem (w specjalne sieci chiropterologiczne) koordynowane były przez dr hab. prof. Grzegorza Lesińskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Schrony rozwieszano na terenach leśnych, w większości borach sosnowych, których średni wiek wynosił około 60 lat. Akcja ta  umozliwiała zasiedlenie przez te ssaki młodych i ubogich w dziuple drzewostanów. Przykładowy wskaźnik zasiedlania skrzynek w MPK po siedmiu latach (od ich rozwieszenia) osiągnął wynik od 29 % do 73% w 2011 r., gdy w roku 2005 podczas pierwszych badań wynosił zaledwie od 10 % do 12 %. Podobnie jak stopień zasiedlenia skrzynek, wzrosła liczba nietoperzy, osiągając poziom 239 osobników w okresie letnim 2011 roku. Dla porównania w podobnym okresie w 2005 roku była to liczba zaledwie 17 osobników na powierzchni próbnej z 70 budkami.

 

Plany na przyszłość

Stosowanie skrzynek dla nietoperzy w MPK okazało się wyjątkowo efektywnym sposobem na przywabienie nietoperzy do ubogich w dziuple młodszych drzewostanów. Planowa akcja rozwieszania w NPK, oparta jest na wzorcowych powierzchniach z terenu MPK. Stan ich zasiedlenia będziemy mogli zbadać  dopiero po kilku latach. Jest to również sposób na poznanie różnorodności ich gatunków. Mamy nadzieję, że zakup i rozwieszenie kolejnych 100 sztuk schronów spowoduje wzrost liczebności tych ssaków, których na dzień dzisiejszy szacuje się w NPK na 16 gatunków.

Schrony rozwieszono na terenie Nadleśnictwa Sokołów w leśnictwie Ceranów na granicy oddziałów 28/29 oraz 12/13.

 p6194646

 

 

niet1 kopiowanie

 

 

niet2 kopiowanie

 

niet3 kopiowanie

 

Swój udział w tym programie poprzez udostępnienie miejsca, wyznaczenie drzew (transektów), nadzór terenowy i pomoc finansową zadeklarowało Nadleśnictwo Sokołów.

 

 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 8 000,00 zł

 

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski