05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.
 
 

 

 

Obszary Natura 2000 znajdujące się w granicach
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego

 

  1. Dolina Dolnego Bugu                       PLB140001
  2. Dolina Dolnej Narwi                          PLB140014
  3. Dolina Liwca                                      PLB140002
  4. Puszcza Biała                                      PLB140007
  5. Ostoja Nadbużańska                         PLH140011
  6. Dąbrowy Ceranowskie                      PLH 140024

 

 

Natura 2000 jest to europejski system obszarów objętych ochroną przyrody, połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzących razem spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną. Program ten obejmuje ochronę dziedzictwa przyrodniczego Europy oraz realizację idei zrównoważonego rozwoju. Daje szansę zachowania cennych, a często zagrożonych siedlisk, zapewnienia dogodnych warunków bytowania florze i faunie, a także integracji ochrony przyrody z działalnością człowieka.

Działanie ,,Europejskiej Sieci Ekologicznej” opiera się na tradycyjnych metodach ochrony: ochrona obszarowa i gatunkowa. Jej podstawę prawną stanowią dwa akty prawne: Dyrektywa Ptasia (1979) i Dyrektywa Siedliskowa (1992). Celem Dyrektywy Ptasiej jest ochrona i zachowanie populacji ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim na obszarze Europy, a także gatunków związanych ze środowiskiem morskim i czasowo z kontynentem europejskim. Dyrektywa zawiera listę gatunków ptaków rzadkich i zagrożonych wyginięciem z powodu zmian zachodzących w ich siedliskach, które muszą być chronione, by umożliwić zagrożonym gatunkom przetrwanie i rozród. W Polsce występuje 267 gatunków ptaków z Dyrektywy Ptasiej i dla nich są tworzone Obszary Specjalnej Ochrony (OSO, na których zapewni się ochronę tych gatunków i ich siedlisk).

Dyrektywa Siedliskowa ma na celu ochronę różnorodności biologicznej na terenie krajów unijnych, poprzez ochronę naturalnych siedlisk przyrodniczych, zagrożonych lub reprezentatywnych dla wyróżnionych regionów biogeograficznych oraz zachowanie siedlisk roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku. Dla nich wytypowano Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO), gdzie stosowane są konieczne działania ochronne w celu zachowania siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków, dla których obiekt został wyznaczony. Siedliska przyrodnicze są to obszary lądowe lub wodne, naturalne lub półnaturalne, wyodrębnione na podstawie cech geograficznych, abiotycznych i biotycznych środowiska. W Polsce występuje ich 76 i odpowiadają one różnym zbiorowiskom roślinnym.

Sieć Natura 2000 oprócz celów przyrodniczych zajmuje się również zadaniami związanymi z rozwojem rolnictwa i polityką regionalną obszarów wiejskich.


 

 

Liwiec

 

Liwiec jest wyjątkowo cenną przyrodniczo nizinną rzeką, która na zdecydowanej większości przepływu zachowała swój naturalny, pierwotny charakter. Walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny rzeki zostały dostrzeżone i docenione poprzez objęcie jej ochroną obszarową.

Na całej długości rzeki wyznaczono 2 obszary Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk – Ostoja Nadliwiecka (PLH140032) oraz obszar specjalnej ochrony ptaków – Dolina Liwca (PLB140002).

Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem Bugu. Swój początek bierze we wsi Rogowiec zlokalizowanej niedaleko Międzyrzecza Podlaskiego. Uchodzi do Bugu w okolicach miejscowości Kamieńczyk. Całkowita długość rzeki jest równa 126,2 km, a jej zlewnia liczy 2 779 km2.

Liwiec wchodzi w obszar otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (NPK) na wysokości miejscowości Ruda. Ujściowy odcinek rzeki znajduje się poza granicami otuliny Parku. W otulinie NPK znajduje się fragment rzeki liczący około 22 km długości, a wspólna część  to tylko 0,1 % powierzchni NPK.

Jest to typowa rzeka nizinna o zróżnicowanym brzegu. Występują liczne, silne  meandry, wyspy, wysokie skarpy i płaskie mielizny.  Cechą charakterystyczną są duże sezonowe wahania poziomu wody, które mogą sięgać nawet       do 3,4 m. Latem rzeka płynie powoli, tworzy malowniczy krajobraz na całej długości swojego przepływu. Jest ostoją cennych, często rzadkich gatunków kręgowców i bezkręgowców. Dzięki temu przyciąga wielu turystów, którzy bardzo chętnie korzystają ze wszelkich uroków rzeki. Liwiec jest doskonałym miejscem zarówno do biernego jak i aktywnego wypoczynku. Płytka woda, piaszczyste dno i niezbyt wartki nurt tworzą idealne warunki zwłaszcza dla najmłodszych plażowiczów. Coraz więcej turystów poznaje rzekę płynąc kajakami.

liw 005

 liw

nur 1 kopiowanie

liwiec

Opracowała: M. Kielan, fot. M. Dolota, M. Kielan, A.Bala

 


 

Dolina Dolnej Narwi

 

       Obszar leży na Nizinie Północnomazowieckiej pomiędzy Łomżą,  a Pułtuskiem na długości 140 km. Szerokość doliny wynosi 80-100 m. Występują tu wypłycenia, łachy i starorzecza. Zbiorowiska roślinne to głównie zadrzewienia wierzbowe i olszowe z niewielkim udziałem borów sosnowych. Obszary leśne przeplatają się z pastwiskami. Występuje tu co najmniej 35 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 19 gatunków z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). W okresie lęgowym stanowi bardzo ważną ostoję ptaków wodno-błotnych, co najmniej 1% populacji krajowej. 

Wspólna część to 7,3 % terenu NPK rozciągająca się między Pułtuskiem, a północną jego granicą w okolicach Gnojna. 

 

 

narew

narew2

 


 

Puszcza Biała

 

 Obszar stanowi jeden z największych kompleksów leśnych na Mazowszu, usytuowany między Bugiem, a Narwią. Teren zdominowany przez suche siedliska porośnięte dorodnymi sosnami. Niektóre z nich zachowane w niezmienionej formie.

 

Planowane włączenie w granice NPK Puszczy Białej na dzień dzisiejszy nie doszło do skutku. Wspólny fragment terenu to zaledwie 0,3 % NPK w Nadleśnictwie Pułtusk w gminie Pułtusk.

p. biaa

puszcza biaa

Granica NPK i Puszczy Białej-Nadleśnictwa Pułtusk

 


 

n2 dbrowy

Świetliste dąbrowy

 

Dąbrowy Ceranowskie

 

Obszar stanowi fragment rozległego kompleksu leśnego porastającego wydmy na tarasie nadzalewowym rzeki Bug. Rzeźba terenu jest lekko pofałdowana, a różnica jego poziomów dochodzi do 3 m. Dominują tu gleby autogeniczne wytworzone z piasków gliniastych pochodzenia wodnolodowcowego zaliczane do typów gleb brunatnych kwaśnych, płowych oraz rdzawych. Obszar ten stanowi jeden z najcenniejszych na terenie Niziny południowo-podlaskiej kompleksów dąbrowy świetlistej (Potentilio albe-quercetum). W 2011 roku wszedł w skład obszarów Natura 2000 ( PLH 140024) na powierzchni 161,80 ha na terenie Nadleśnictwa Sokołów. W 2005 roku na jego części utworzono rezerwat przyrody Podjabłońskie (38,50 ha).


Cześć obszaru Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego została wytypowana do sieci NATURA 2000, co nadało mu europejską rangę wśród obszarów chronionych. Na terenie Parku i jego otuliny wytyczono Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) o nazwie „Dolina Dolnego Bugu” oraz „Dolina Liwca”. Na terenach tych stwierdzono występowanie gatunków ptaków, wymienionych w załączniku I tzw. Dyrektywy Ptasiej. Utworzono także Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO), tzw. „Ostoję Nadbużańską”. Został on wyznaczony na podstawie Dyrektywy „Siedliskowej” dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załączniku II Dyrektywy „Siedliskowej”.

Dolina Dolnego Bugu  (PLB140001) obejmuje obszar 260 km rzeki i powierzchnię 74 309,90 ha. Połowa długości 120 km pokrywa się  z terenem (16,5 %) NPK. Rozciąga się od rzeki Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Wiekszość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Koryto Bugu jest w wiekszości niezmienione przez człowieka. Pozostały tu liczne piaszczyste wydmy. W mniejszym stopniu porośnięte wierzbowymi i topolowynmi łęgami nadrzecznymi. Występują tu 22 gatunki ptaków z zał. I DP i 6  z PCK. Bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych. Nieliczne  w Polsce stanowisko gadożera i kulona. W okresie lęgowym zasiedla go 1 % populacji krajowej: bączek, bocian czarny, brodziewc piskliwy, cyranka, czajka, czapla siwa, krawodziób, kszyk, kulik wielki, płaskonos, podóżniczek, rybitwa (rzeczna, czarna, białoczelna), rycyk, sieweczka (rzeczna, obrożna), zimorodek, kania czarna, derkacz, wodnik i samotnik. Zagrożeniem jest ochrona przeciwpowodziowa wymagająca udrożnienia koryta i swobodny spływ wód i kry.

Ostoja Nadbużańska (PLH140011) pokrywa się z Doliną Dolnego Bugu. Zajmuje obszar 46 036,70 ha i cechuje się występowaniem nadrzecznych lasów o naturalnym charakterze i wilgotnych zbiorowisk łąkowych. Jest to jeden z najważniejszych obszarów ochrony ichtiofauny w Polsce. Obejmuje 10 gatunków ryb z zał. II DR 92/43/EWG. Występują tu też stanowiska rzadkich gatunków roślin i bogata fauna bezkręgowców (pająków). Wspólny obszar  to 18,8 % NPK. W granicach obszaru znalazły się rezerwaty Przekop, Dębniak i Kaliniak.

 

krajobraz

 

obraz1

kraj.4 kopiowanie

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski