05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
161
DSC02531
IMG_7286
IMG_9346
jes 4
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Pieprznik jadalny Cantharellus cibarius
SLIDER1
default
20201029_115707
NPK8
gilslider
jes3
Obraz3
PA078260
pustuka1
20181011_172139
20181011_172409
20191012_111137
previous arrow
next arrow
Kategorie
Rośliny NPK

Siedliska przyrodnicze

Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 26 siedlisk przyrodniczych chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029). Te same zbiorowiska, poza szuwarami wielkoturzycowymi, olsem i łozowiskami przewidziane są do ochrony w ramach Dyrektywy Siedliskowej.

 

łęg olszowy
jeziorko dystroficzne
grąd wilgotny
starorzecze w dolinie Narwi
świerczyna borealna
L.p. Nazwa siedlisk Zbiorowiska roślinne występujące na siedliskach przyrodniczych Oznaczenia kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej Prawna ochrona w Polsce
1. Starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne Zbiorowiska ze związków Potamion i Nympheion:  Potametum pectinati, P. acutifolii, P. lucentis, P. natantis, Polygonetum natantis, Hydrocharitetum morsus-ranae, Myriophylletum spicati, Nupharo-Nymphaetum albae, Ranunculetum circinati, Elodeetum canadensis, Ceratophylletum demersi, Hippuridetum submersae 3150 +
2. Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne Sparganietum minimi 3160 +
3. Nizinne rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculetum fluitantis 3260 +
4. Zalewane muliste brzegi rzek Polygono-Bidentetum, Rumicetum maritimi, Xanthio riparii-Chenopodietum, Chenopodietum glauco-rubri 3270 +
5. Suche wrzosowiska Arctostaphylo-Callunetum, Calluno-Nardetum strictae, Calluno-Genistetum 4030 +
6. Suche, śródlądowe murawy napiaskowe Spergulo vernalis-Corynephoretum, Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati, Sclerantho-Herniarietum glabrae, Sileno conicae-Cerastietum semidecandri, Diantho-Armerietum elongate, Corynephoro-Silenetum tataricae, Sileno otitis-Festucetum, Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae, Koelerio-Astragaletum arenarii, Festuco-Elymetum arenarii, Cerastio-Androsacetum septentrionalis, Kochietum arenariae 6120 +
7. Murawy bliźniaczkowe Nardo-Juncetum squarrosi, Polygalo-Nardetum 6230 +
8. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinietum caeruleae, Junco-Molinietum 6410 +
9. Niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe Chaerophylletum bulbosi, Anthriscetum sylvestris, Alliario-Chaerophylletum temuli, Cuscuto-Calystegietum sepium, Senecionetum fluviatitis, Calystegio-Eupatorietum 6430 +
10. Łąki selernicowe Violo-Cnidietum dubii 6440 +
11. Niżowe łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatheretum elatioris, zb. Poa pratensis-Festuca rubra 6510 +
12. Podmokłe łąki eutroficzne i kalcyfilne Cirsietum rivularis, Angelico-Cirsietum oleracei, Scirpetum silvatici, zb. Deschampsia caespitosa, Polygono bistortae-Trollietum europaei 7230 +
13. Torfowiska wysokie Sphagnetum magellanici 7110 +
14. Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 7120 +
15. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska Caricetum lasiocarpae, C. rostratae, C. appropinquatae, Caricetum elatae. 7140 +
16. Obniżenia dolinkowe i pła mszarne Sphagnetum magellanici (postać lokalna zbiorowiska) 7150 +
17. Torfowiska alkaliczne Valeriano-Caricetum flavae 7230 +
18. Szuwary wielkoturzycowe Caricetum ripariae, C. appropinquatae, C. vulpinae, Cicuto-Caricetum pseudocyperi, Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis, +
19. Grąd subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli 9170 +
20. Bór i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum, Betula pubescens-Thelypteris palustris, Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis 91D0 +
21. Nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe i zarośla wierzbowe Populetum albae, Salicetum albo fragilis, Salicetum triandro-viminalis, 91E0 +
22. Lasy łęgowe jesionowe-olszowo Fraxino-Alnetum 91E0 +
23. Lasy łęgowe wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum minoris 91F0 +
24. Świetlista dąbrowa subkontynentalna Potentillo albae-Quercetum 91I0 +
25. Olsy i łozowiska Ribo nigri-Alnetum, Sphagno squarrosi-Alnetum, Salicetum pentandro-cinerea, Zb. Quercus robur-Carex elongata +
26. Śródlądowy bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum 91T0 +

 

 

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

Biele

Rezerwat florystyczny utworzony w 1989 roku na powierzchni 27,90 ha na terenie Nadleśnictwa Sokołów (oddział 15) w gminie Ceranów w celu ochrony pełnika europejskiego. Ponadto występują tu inne chronione i rzadkie rośliny: wawrzynek wilczełyko, bezzieleniowy storczyk gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny,  kopytnik, bodziszek leśny, kozłek całolistny, jaskier kaszubski i rutewka wąskolistna.

W dniu 15.12.2011 roku przeprowadzono ochroną czynną pełnika. Polegała ona na wycięciu drzew zasłaniających światło wpadające  do runa leśnego. Zabieg ten wykonała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie i Nadleśnictwo Sokołów.  Jest to przykład pozytywnej, czynnej (pomaganie) ingerencji człowieka w  ochronę przyrody.

Kategorie
Aktualności NPK

Akcja ratowania płazów w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym na antenie TVP3 Warszawa

Rozstawienie płotków dla płazów w ramach akcji pn. „Pomagamy płazom w trakcie wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych” prowadzonej od 2011 r. przez Nadbużański Park Krajobrazowy w miejscowości Miednik gm. Stoczek, wzbudziło zainteresowanie telewizji regionalnej TVP3 Warszawa. W dniu 25 marca 2022 r. został nakręcony materiał filmowy z miejsca prowadzenia działań ochronnych na rzecz płazów. Ukazał się on w programie Kurier Mazowiecki w dniu 27 marca 2022 r. Następnie w dniu 30 marca 2022 r. pracownik Parku p. Marcin Wiśniewski specjalista ds. edukacji ekologicznej, wystąpił gościnnie w programie na żywo „Warszawski Dzień”, gdzie opowiadał szczegółowo o akcji przenoszenia płazów oraz o walorach przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Poniżej zostały umieszczone materiały wyemitowane w telewizji TVP3 Warszawa.

Kurier Mazowiecki na kanale TVP3 Warszawa, fragment materiału z dnia 27.03.2022 r. Cały program do obejrzenia w tym miejscu .

 

 

Warszawski Dzień na kanale TVP3 Warszawa, fragment materiału z dnia 30.03.2022 r. Cały program do obejrzenia w tym miejscu.

Kategorie
Aktualności NPK

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii planuje przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego w terminie 1-13 kwietnia 2022 r.

Kategorie
Aktualności NPK

Wyniki Konkursu Plastycznego pn. „Nadbużańska Eko-Sowa”

Nadbużański Park Krajobrazowy ogłasza wyniki konkursu plastycznego pn. „Nadbużańska Eko-Sowa”. Konkurs został zorganizowany w dwóch kategoriach wiekowych klasy I-III i klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Do siedziby Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego wpłynęło 181 prac z 8 szkół podstawowych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane prace a zwycięzcom gratulujemy!
Nasze podziękowania kierujemy również do nauczycieli i rodziców, którzy swoją postawą i działaniem motywują uczniów do udziału w naszych konkursach.
W filmie prezentujemy wszystkie nadesłane prace.

Kategoria wiekowa klasy I – III
1. Milena Łuniewska – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nurze.
2. Natalia Zawistowska – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nurze.
3. Kacper Bala – Szkoła Podstawowa Nr1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie.
Wyróżnienie:
– Kacper Rybałtowski – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nurze.
– Amelia Laura Czarnocka – Zespół Szkół w Przesmykach.

Kategoria wiekowa klasy IV – VIII
1. Zuzanna Nowak – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie.
2. Maria Koroś – Szkoła Podstawowa Nr.2 im. Janusza Korczaka w Łochowie.
3. Nikola Sarnowska – Zespół Szkół w Przesmykach.
Wyróżnienie:
– Bartosz Małecki – Szkoła Podstawowa Nr.2 im. Janusza Korczaka w Łochowie.
– Filip Ilczuk – Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem.

 

 

Kategorie
Aktualności NPK

Pierwsze oznaki wiosny w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Na półkuli północnej równonoc wiosenna (marcowa) to moment, w którym Ziemia przekracza szczególny punkt na swojej orbicie jest noc z 20 na 21 marca (1 dzień wiosny). Promienie słoneczne padają prostopadle na równik i od tej pory przez pół roku półkula północna będzie bardziej oświetlona przez słońce niż południowa. Równonoc marcowa była w historii ludzkości ważnym wydarzeniem astronomicznym, gdyż w wielu państwach starożytnych (do czasu reformy kalendarza rzymskiego w 45 roku p.n.e) była początkiem roku (miesiąca Martius).

Kategorie
Aktualności MZPK Aktualności NPK

Sezon pomocy płazom w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym rozpoczęty

Zbliża się równonoc wiosenna (dzień i noc trwają po 12 godzin), a punktem kulminacyjnym jest noc z 20 na 21 marca (1 dzień wiosny). W zależności od pogody w tym czasie przyroda budzi się do życia z zimowego snu.
Jednym z jej przejawów są wiosenne wędrówki płazów. Ropuchy i żaby rozpoczynają wędrówkę godową. Ze swoich stałych miejsc zimowania przemieszczają się do zbiorników wodnych, aby tam złożyć skrzek. Szczególnie lubią wędrować po opadach deszczu.
Zespół ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (NPK) już po raz 11 rozpoczął w dniu 17 marca 2022 roku akcję „Pomagamy płazom w trakcie wiosennych wędrówek”.
Począwszy od 2011 roku pracownicy Zespołu ds. NPK na wybranych trasach stawiają płotki, zwane „żabiankami”, które umożliwiają wyłapywanie i przenoszenie płazów przez drogę w bezpieczne miejsce. Zwierzęta próbujące przejść przez jednię zatrzymują się na płotkach, wzdłuż których wkopane zostają w ziemię pojemniki (wiaderka).
Pracownicy Zespołu ds. NPK trzy razy dziennie monitorują te pojemniki i przenoszą płazy na drugą stronę jezdni. Ułatwia to im migrację podczas wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych i zmniejsza śmiertelność ze strony przejeżdżających drogą samochodów.
Takim stałym punktem monitoringu jest droga powiatowa w miejscowości Miednik. Ostatnio w tym miejscu zamieszkały także bobry europejskie, które zbudowały tamę i zatrzymały spływającą wodę z pobliskich łąk i pól.
Dzięki takiej akcji od kilku lat ratujemy setki tych pożytecznych zwierząt.

Kategorie
Aktualności MZPK Aktualności NPK

„Noc Sów 2022 w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym” – wyniki losowania

Komisja powołana przez Organizatora rozlosowała wśród uczestników wydarzenia edukacyjno-przyrodniczego „Noc Sów 2022 w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym” trzy nagrody główne książkowe. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczniów, z pięciu szkół podstawowych.

Kategorie
Aktualności MZPK Aktualności NPK

Konkurs poetycki „Przyrodnicze inspiracje z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym w tle”

Nadbużański Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w konkursie poetyckim „ Przyrodnicze inspiracje z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym w tle”  tytuł tegorocznej edycji brzmi: „Ocalić od zapomnienia”

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski