05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: ludwikryncarz@wp.pl

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

DSC07783
IMG_20170714_131236-EFFECTS
DSC01103aa
Otwarte krajobrazy Bagno Całowanie
20200811_120135
20200811_121154
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
7mWP7egh__gXUkZkBPvLJj8E6FYU4uDVvvSjkxGSVYPFhIvEwQ2ylkB6y4AHJ_nL_7y28oJ9WW_5YdG8y5gMLZ5ZJZnyQciyoTGps46z8rOSHqAeJynqY9LAYF_M26dyU35bjCVHdMg=w1255-h943-no
Image901
SONY DSC
zając BPK
zimorodek2
DSC_0521
DSC_2520
IMG_20160715_120942
DSC04969
SONY DSC
motyl
Makolągwa (samiec)
Dzięcioł duży (młody osobnik)
Pliszka żółta (samiec)
Tracz nurogęś - Mergus merganser - samica z młodymi
Pliszka siwa (samiec)
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności ChPK Aktualności MZPK Filmy ChPK

Nie kruk i nie wrona… a więc co to za ptak?

Chojnowski Park Krajobrazowy zaprasza do obejrzenia naszego nowego filmiku edukacyjnego, z którego nauczycie się Państwo rozpoznawania ptaków krukowatych.

Nie wszystkie czarne ptaki to… kruki!

Nie wszystkie krukowate są… pospolite!

Krukowate spełniają wiele… ważnych funkcji w ekosystemie miejskim!

Aby dowiedzieć się więcej o ptakach krukowatych, ich biologii i ekologii, zapraszamy na film!

Krukowate Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

 

Kategorie
O parku ChPK

Park krajobrazowy – pytania i odpowiedzi

Czy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego obowiązują jakieś zakazy?

Zgodnie z rozporządzeniem Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w Parku zakazuje się:

 1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.1);
 2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
 3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
  wodnych;
 4. pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
  przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą
  urządzeń wodnych;
 6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
 7. budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce
  wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
 8. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
 9. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
 10. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
 11. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
 12. organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
 13. używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Na terenie Parku obowiązuje również plan ochrony w którym wyznaczone są strefy stanowiące obszary realizacji działań ochronnych.

Czy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego mogę zbierać grzyby?

Tak. W zakresie zbierania grzybów w parku krajobrazowym obowiązują takie same przepisy jak i poza nim. Grzybów nie możemy zbierać jedynie na terenie rezerwatów przyrody oraz na innych terenach, gdzie wstęp jest zakazany.

Czy do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego mogę wejść z psem?

Tak. Na terenach publicznych można przebywać z psem. Jeśli wchodzimy z psem do lasu psa należy trzymać na smyczy. Zgodnie z art. 30 ustawy o lasach na ich terenie zabrania się puszczania psów luzem. Przepis ten istnieje dla zapewnienia bezpieczeństwa psu oraz zwierzynie leśnej. Należy mieć na względzie że nawet najbardziej ułożony pies może dać się ponieść instynktom lub strachowi.

Czemu w parku krajobrazowym na terenach leśnych wycinane są drzewa?

Park krajobrazowy jest formą ochrony przyrody gdzie zgodnie z art. 16 ustawy o ochronie przyrody grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. Oznacza to, że na terenach leśnych powinna być prowadzona zrównoważona gospodarka leśna na podstawie planów urządzenia lasu.

Skąd mam wiedzieć czy moja działka znajduje się w granicach Chojnowskiego Parku Krajobrazowego?

Granice Parku zostały opisane w rozporządzeniu Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Ich wizualizację można obejrzeć na geoportalu Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Są tam również oznaczone strefy stanowiące obszary realizacji działań ochronnych ujęte w planie ochrony Chojnowskiego Parku.

Mieszkam w otulinie Chojnowskiego Parku. Czy mogę jakoś zadbać o jego przyrodę?

Jeśli chcemy aby przyroda w naszym otoczeniu miała się jak najlepiej możemy zrobić wiele rzeczy aby jej pomóc.

 1. Na terenie swojej działki możesz zrobić dziki zakątek lub łąkę kwietną aby zwabić do ogrodu motyle i inne zapylacze.
 2. Posadź w ogrodzie krzewy których owoce będą przysmakiem ptaków. Będzie to dla nich szczególna pomoc w okresie zimy.
 3. Jeśli możesz zminimalizuj oświetlenie ogrodu w nocy.
 4. Stawiając ogrodzenie pomyśl o drobnych zwierzętach. Zrób dla nich odpowiednia przejścia w podmurówce.
 5. Zostaw strefę bezpieczeństwa dla pająków np. w garażu. Są bardzo pożyteczne!
 6. Pozwól drzewom rosnąć na działce. Są one potrzebne ptakom ale też Tobie dadzą cień i przyjemny mikroklimat.
 7. Powieś budki dla ptaków, ale pamiętaj aby najpierw sprawdzić jaka budka będzie się najlepiej sprawdzać w Twoim ogrodzie, na jakiej wysokości ją powiesić i kiedy czyścić.
Kategorie
Rezerwaty przyrody ChPK

Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. jest zbiorem obszarów obejmujących „zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym – ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi”.

Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki – fauna, flora lub obiekty przyrody nieożywionej.

Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.

Kategorie
Parki Narodowe ChPK

Parki Narodowe

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Kategorie
Parki Narodowe ChPK

Kampinoski Park Narodowy

Na północ od Chojnowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się Kampinoski Park Narodowy. Wraz z nim oraz Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, te trzy formy ochrony przyrody tworzą zielony pierścień dookoła Warszawy. Kampinoski Park Narodowy powstał w 1959 roku i jest jedynym parkiem narodowym na Mazowszu. Park leży na północny-zachód od Warszawy, między rzekami Wisłą i Bzurą i obejmuje w swych granicach większość pozostałości Puszczy Kampinoskiej. Park ma ponad 38,5 tysiąca hektarów, a 12% powierzchni zajmują obszary ochrony ścisłej. Poza lasami, ważnymi siedliskami puszczy są dwa równoleżnikowo ułożone pasy wydmowe i leżące między nimi bagienne zagłębienia.

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwycajna (70% powierzchni), a także olcha czarna (12,5%), dęby szypułkowy i bezszypułkowy (10%) oraz brzozy brodawkowata i omszona (6,5%). W Puszczy zidentyfikowano ponad 50 zbiorowisk roślinnych, odnotowano około 1400 gatunków roślin naczyniowych, 115 gatunków mszaków i 146 gatunków porostów. Kampinos zamieszkuje 8 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 215 gatunków ptaków oraz 50 gatunków ssaków. Do rzadszych zwierząt zamieszkujących Puszczę należą łosie i rysie (oba gatunki reintrodukowano po ich lokalnej eksterminacji); od niedawna do Kampinosu zachodzą również wilki. Spośród ptaków warto wymienić bociany czarne, derkacze, żurawie, bieliki i orlika krzykliwego. Kampinoski Park Narodowy jest również interesującym terenem pod względem historyczno-kulturalnym. Podczas II Wojny Światowej w Puszczy chronili się żołnierze Armii Krajowej, a w 1944 roku powstał tu na terenie kilku wsi obóz warowny. Pozostałościami po okresach wojen są cmentarze i mogiły, a także cmentarz ofiar masowych egzekucji w Palmirach. W 2000 roku Kampinoski Park Narodowy wraz ze swoją strefą ochronną został uznany za Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO. Oprócz tradycyjnej infrastruktury edukacyjno-turystycznej, Park posiada Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach.

Kategorie
OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW - ChPK

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. 

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony
Kategorie
OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN, ZWIERZĄT I GRZYBÓW - ChPK

Ochrona gatunkowa zwierząt w Chojnowskim PK

Na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w regularnie prowadzona jest ewidencja chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów, a także prowadzone są działania z zakresu czynnej ochrony gatunków objętych ścisłą ochroną.

Od 2002 roku na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego prowadzona jest „Akcja Żaba”, w ramach której dzieci i młodzież z lokalnych szkół pomagają płazom przetrwać wiosenne wędrówki do zbiorników wodnych. Płazy są odławiane do pojemników i przenoszone na drugą stronę ruchliwych dróg.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji zbiorników wodnych na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono w 2014 dziesięć lokalizacji, gdzie wzniesiono zimowiska dla płazów, które pomagają miejscowej populacji przetrwać zimę. W 2015 r. przy szczególnie bogato zasiedlonym przez kumaka nizinnego i traszkę grzebieniastą zbiorniku zbudowano kolejne zimowisko. Od 2016 r. pracownicy Chojnowskiego Parku Krajobrazowego prowadzą zajęcia terenowe ze studentami SGGW na temat czynnej ochrony płazów, które obejmują informacje na temat budowy i konserwacji zimowisk.

W 2006 r. na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego powieszono 100 letnich schronień dla nietoperzy. W 2013 r. zinwentaryzowano poprzednie schronienia oraz zawieszono 100 kolejnych. Letnie schronienia rozwieszone są na terenach leśnych borów sosnowych łącznie na czterech powierzchniach oraz kontrolowane co roku pod względem zasiedlenia.

Kategorie
Użytki ekologiczne ChPK

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski