05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow
Kategorie
Aktualności NPK

Młyny wodne w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym

Przemierzając Nadbużański Park Krajobrazowy możemy natknąć się na dawne młyny wodne. Położone nad dopływami Bugu, dawniej tętniły życiem. Były miejscem ciężkiej pracy, a zarazem stanowiły ośrodki spotkań okolicznej ludności. Rytm ich pracy wyznaczały nadbużańskie wschody i zachody słońca. Mimo, że czas swojej świetności mają już za sobą, nadal zachwycają nas miejscem swojego położenia i majestatycznością.

Kategorie
Aktualności BPK Aktualności MZPK

Rekonesans trasy Ultra Pazur 5.0 w BPK

W niedzielę 3.04.2022r. odbył się rekonesans nowej trasy biegowej na długości 22 km w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym. Jak zawsze frekwencja i wspaniały nastrój dopisały. Zapisy na zawody 14 maja trwają, serdecznie zapraszamy. Link do zapisów :
https://zapisy.inessport.pl/#gr107.

Chętni będą mogli zmierzyć się na trzech dystansach.
11 km+ dla szybkich trialowców lub tych co chcą rozpocząć przygodę z biegami trial
półmaraton 21 km+ gdzie już poczujecie przedsmak biegania ultra
maraton 42 km+ zdrowe, mega ciekawe technicznie bieganie ultra

Organizowany jest również bieg dla dzieci: Ultra Pazurek 100 m – dziewczęta i chłopcy do 7 lat (rocznik 2015 i młodsze) oraz Ultra Pazurek 300m – dziewczęta i chłopcy od 8 do 12 lat (roczniki 2010-2014). Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego , a dla uczestników Ultra Pazurka Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych przygotował niespodzianki.

Kategorie
Rośliny NPK

Grzyby i porosty

Na terenie NPK stwierdzono 195 gatunków grzybów reprezentujących 45 rodzin i 103 rodzaje . Grupę workowców (Ascomycota) reprezentuje 20 rodzin, a grupę podstawczaków (Basidiomycetes) 25 rodzin. W niektórych przypadkach podano jedynie nazwę rodzajową.

Na terenie Parku stwierdzono występowanie 40 gatunków podlegających ochronie prawnej, w tym 34 objętych ochroną ścisłą i 6 ochroną częściową  W grupie gatunków zagrożonych (wg Zarzyckiego i in. 1992) znajduje się 41 taksonów, natomiast 2 gatunki zaliczono do rzadkich dla Podlasia i Mazowsza.

Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki grzybów i porostów NPK

Grupa gatunków Gatunki chronione* Gatunki zagrożone**

(Zarzycki i in. 1992)

Gatunki rzadkie regionalnie Liczba gatunków ogółem
ochrona ścisła ochrona częściowa suma
Grzyby 9 9 15 2 195
Porosty 25 6 31 26 116
Ogółem 34 6 40 41 2 311

 

 

Kategorie
Rośliny NPK

Siedliska przyrodnicze

Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 26 siedlisk przyrodniczych chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029). Te same zbiorowiska, poza szuwarami wielkoturzycowymi, olsem i łozowiskami przewidziane są do ochrony w ramach Dyrektywy Siedliskowej.

 

łęg olszowy
jeziorko dystroficzne
grąd wilgotny
starorzecze w dolinie Narwi
świerczyna borealna
L.p. Nazwa siedlisk Zbiorowiska roślinne występujące na siedliskach przyrodniczych Oznaczenia kodowe w ramach Dyrektywy Siedliskowej Prawna ochrona w Polsce
1. Starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne Zbiorowiska ze związków Potamion i Nympheion:  Potametum pectinati, P. acutifolii, P. lucentis, P. natantis, Polygonetum natantis, Hydrocharitetum morsus-ranae, Myriophylletum spicati, Nupharo-Nymphaetum albae, Ranunculetum circinati, Elodeetum canadensis, Ceratophylletum demersi, Hippuridetum submersae 3150 +
2. Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne Sparganietum minimi 3160 +
3. Nizinne rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculetum fluitantis 3260 +
4. Zalewane muliste brzegi rzek Polygono-Bidentetum, Rumicetum maritimi, Xanthio riparii-Chenopodietum, Chenopodietum glauco-rubri 3270 +
5. Suche wrzosowiska Arctostaphylo-Callunetum, Calluno-Nardetum strictae, Calluno-Genistetum 4030 +
6. Suche, śródlądowe murawy napiaskowe Spergulo vernalis-Corynephoretum, Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati, Sclerantho-Herniarietum glabrae, Sileno conicae-Cerastietum semidecandri, Diantho-Armerietum elongate, Corynephoro-Silenetum tataricae, Sileno otitis-Festucetum, Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae, Koelerio-Astragaletum arenarii, Festuco-Elymetum arenarii, Cerastio-Androsacetum septentrionalis, Kochietum arenariae 6120 +
7. Murawy bliźniaczkowe Nardo-Juncetum squarrosi, Polygalo-Nardetum 6230 +
8. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinietum caeruleae, Junco-Molinietum 6410 +
9. Niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe Chaerophylletum bulbosi, Anthriscetum sylvestris, Alliario-Chaerophylletum temuli, Cuscuto-Calystegietum sepium, Senecionetum fluviatitis, Calystegio-Eupatorietum 6430 +
10. Łąki selernicowe Violo-Cnidietum dubii 6440 +
11. Niżowe łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatheretum elatioris, zb. Poa pratensis-Festuca rubra 6510 +
12. Podmokłe łąki eutroficzne i kalcyfilne Cirsietum rivularis, Angelico-Cirsietum oleracei, Scirpetum silvatici, zb. Deschampsia caespitosa, Polygono bistortae-Trollietum europaei 7230 +
13. Torfowiska wysokie Sphagnetum magellanici 7110 +
14. Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 7120 +
15. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska Caricetum lasiocarpae, C. rostratae, C. appropinquatae, Caricetum elatae. 7140 +
16. Obniżenia dolinkowe i pła mszarne Sphagnetum magellanici (postać lokalna zbiorowiska) 7150 +
17. Torfowiska alkaliczne Valeriano-Caricetum flavae 7230 +
18. Szuwary wielkoturzycowe Caricetum ripariae, C. appropinquatae, C. vulpinae, Cicuto-Caricetum pseudocyperi, Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis, +
19. Grąd subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli 9170 +
20. Bór i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum, Betula pubescens-Thelypteris palustris, Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis 91D0 +
21. Nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe i zarośla wierzbowe Populetum albae, Salicetum albo fragilis, Salicetum triandro-viminalis, 91E0 +
22. Lasy łęgowe jesionowe-olszowo Fraxino-Alnetum 91E0 +
23. Lasy łęgowe wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum minoris 91F0 +
24. Świetlista dąbrowa subkontynentalna Potentillo albae-Quercetum 91I0 +
25. Olsy i łozowiska Ribo nigri-Alnetum, Sphagno squarrosi-Alnetum, Salicetum pentandro-cinerea, Zb. Quercus robur-Carex elongata +
26. Śródlądowy bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum 91T0 +

 

 

 

Kategorie
Rezerwaty przyrody NPK

Biele

Rezerwat florystyczny utworzony w 1989 roku na powierzchni 27,90 ha na terenie Nadleśnictwa Sokołów (oddział 15) w gminie Ceranów w celu ochrony pełnika europejskiego. Ponadto występują tu inne chronione i rzadkie rośliny: wawrzynek wilczełyko, bezzieleniowy storczyk gnieźnik leśny, kruszczyk szerokolistny,  kopytnik, bodziszek leśny, kozłek całolistny, jaskier kaszubski i rutewka wąskolistna.

W dniu 15.12.2011 roku przeprowadzono ochroną czynną pełnika. Polegała ona na wycięciu drzew zasłaniających światło wpadające  do runa leśnego. Zabieg ten wykonała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie i Nadleśnictwo Sokołów.  Jest to przykład pozytywnej, czynnej (poprzez pomaganie) ingerencji człowieka w  ochronę przyrody.

Kategorie
Aktualności NPK

Akcja ratowania płazów w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym na antenie TVP3 Warszawa

Rozstawienie płotków dla płazów w ramach akcji pn. „Pomagamy płazom w trakcie wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych” prowadzonej od 2011 r. przez Nadbużański Park Krajobrazowy w miejscowości Miednik gm. Stoczek, wzbudziło zainteresowanie telewizji regionalnej TVP3 Warszawa. W dniu 25 marca 2022 r. został nakręcony materiał filmowy z miejsca prowadzenia działań ochronnych na rzecz płazów. Ukazał się on w programie Kurier Mazowiecki w dniu 27 marca 2022 r. Następnie w dniu 30 marca 2022 r. pracownik Parku p. Marcin Wiśniewski specjalista ds. edukacji ekologicznej, wystąpił gościnnie w programie na żywo „Warszawski Dzień”, gdzie opowiadał szczegółowo o akcji przenoszenia płazów oraz o walorach przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Poniżej zostały umieszczone materiały wyemitowane w telewizji TVP3 Warszawa.

Kurier Mazowiecki na kanale TVP3 Warszawa, fragment materiału z dnia 27.03.2022 r. Cały program do obejrzenia w tym miejscu .

 

 

Warszawski Dzień na kanale TVP3 Warszawa, fragment materiału z dnia 30.03.2022 r. Cały program do obejrzenia w tym miejscu.

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski