05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

09-411 Biała, Siecień 134 tel. 24 231 12 73 e-mail: p.pietrzak@parkiotwock.pl

05-500 Piaseczno, ul. Instytutowa 10, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00 e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41 e-mail: kozienickipark@parkiotwock.pl

05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11 tel./faks 22 779 26 94 e-mail: sekretariat@parkiotwock.pl

07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71 e-mail: npk@parkiotwock.pl

_U9X1058a_ZURAW_KPK,fot.ARTUR_TABOR
śnieżyczka
DSC02543
DSC06056
wawrzynek
przylaszczki
jaszczurka zwinka
DSCN9515
DSCN8218
DSC00098
DSC_0345
bazie
barwinek
P4219319
mazurek Passer montanus
DSCN4883
DSC_0017
previous arrow
next arrow

Interdyscyplinarne warsztaty edukacyjne

26 maja odbyły się interdyscyplinarne warsztaty „Rola edukacji przyrodniczej w programie czynnej ochrony przyrody  w Mazowieckim Parku Krajobrazowym”.

Ideą przyświecającą przedsięwzięciu była współpraca Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Sekcji Edukacji Leśnej i Komunikacji Społecznej Koła Naukowego Leśników Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy uczestnictwie uczniów Gimnazjum nr 2 w Otwocku. Przygotowane warsztaty miały na celu przedstawienie uczniom i studentom działalności Mazowieckiego Parku z zakresu prowadzonych programów czynnej ochrony zwierząt oraz zapoznanie studentów z różnymi formami i metodami prowadzenia edukacji leśnej.

{gallery}aktualnosci/mazowiecki-park/IMprezy/warsztaty interdyscyplinarne{/gallery}

Spotkania nad Świdrem

W tym roku 2 czerwca po raz kolejny Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych objął honorowym patronatem warsztaty ekologiczne „Spotkania nad Świdrem” organizowane przez Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.

Spośród wszystkich zaproszonych szkół gimnazjalnych z powiatu otwockiego do XVIII edycji przystąpiło około 160 uczniów i 23 nauczycieli z 7 szkół: Gimnazjum w Celestynowie, Gimnazjum nr 1 w Otwocku, Gimnazjum nr 2 w Otwocku, Gimnazjum nr 4 w Otwocku, Gimnazjum im. Świętego Tomasza z Akwinu w Józefowie, Gimnazjum „Strumienie” w Józefowie oraz Gimnazjum nr 1 w Józefowie.

Cykliczne warsztaty mają za zadanie zgłębienie tajemnic Rezerwatu Świder poprzez pracę 8 grup badawczych: geofizycznej, odkrywki glebowej, zwiadu przyrodniczego, „Globe”, dendrologicznej, chemicznej, hydrozoologicznej, botanicznej oraz malarskiej. Uczniowie prowadzili badania oraz opracowywali wyniki pod nadzorem nauczycieli oraz pracowników zaproszonych do współpracy instytucji m.in. Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Na koniec warsztatów każda grupa przedstawiła podsumowanie swoich trzygodzinnych prac. Nastąpiło również rozstrzygnięcie Konkursu Powiatowego „Bioróżnorodność Rezerwatu Świder” i rozdanie nagród laureatom.

Aktywny udział młodzieży w warsztatach plenerowych ma na celu rozwijanie ich zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie proekologicznych postaw, nabywanie umiejętności gromadzenia i interpretowania wiedzy oraz pojmowania zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych chętnie wsparł nauczycieli zaangażowanych w prowadzenie tego przedsięwzięcia.

{gallery}aktualnosci/mazowiecki-park/IMprezy/spotkania nad swidrem{/gallery}

Dzień Dziecka w Mazowieckim Parku Krajobrazowym

Dnia 1 czerwca 2017 roku na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego odbyły się obchody Dnia Dziecka. Bazę „Torfy” odwiedziło około 50 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kołbieli. Czas spędzony na świeżym powietrzu wypełniły gry i zabawy ruchowe. Zorganizowano grę terenową, w której zwycięskiej drużynie przypadły drobne nagrody.

Dzieci zostały podzielone na zespoły 4-6 osobowe. Drużyny pracowały w terenie oraz na terenie Ośrodka edukacyjnego „Baza Torfy”. Grupy „terenowe” rozwiązywały zadania przygotowane na ścieżce edukacyjnej „Łabędzim szlakiem”, gdzie należało wykazać się spostrzegawczością w biegu przez las oraz umiejętnością rozwiązywania rebusów słownych. Do pokonania była również sztafeta i zadanie polegające na pomierzeniu pierśnicy drzewa określonego gatunku.  

Grupy na terenie Muzeum rozwiązywały zadania, w których musiały się wykazać znajomością m in. kierunków świata, gatunków zwierząt leśnych (ptaków i ssaków), umiejętnością rozpoznawania odgłosów i śladów zwierząt. Oprócz zadań zręcznościowych zespoły rozwiązywały również zagadki pamięciowe, rebusy i zadania aktywizujące zdolności plastyczne. 

 

Dzieci wykazały się bardzo dużą wiedzą przyrodniczą.

{gallery}aktualnosci/mazowiecki-park/IMprezy/Dzien dziecka{/gallery}

Konsultacje społeczne w sprawie Planu Ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego – spotkanie pierwsze.

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, działając na zlecenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych przystąpiła do opracowywania  planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Obowiązek przygotowania Planu ochrony wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880), a jego zakres i sposób opracowania określają art. 20 ust. 4 Ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 Nr 94 poz. 794). Organem sporządzającym Plany ochrony dla w.w. parków krajobrazowych  jest Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a wykonawcą jest Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Na ich przygotowanie przewidziano czas do maja 2019 r. Zatwierdzenie Planu ochrony następuje w drodze uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1a Ustawy o ochronie przyrody, sporządzający projekt planu ochrony, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym procesie, na zasadach i w trybie określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227). Wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane realizacją Planu ochrony będą mogły zapoznawać się z wynikami prac na stronie internetowej http://nfos.org.pl/, a także składać uwagi, wnioski oraz zapytania, które należy kierować za pośrednictwem Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@parkiotwock.pl

W związku z powyższym dnia 29.05.2017 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyło się pierwsze spotkanie interesariuszy Planu ochrony, na które zostali zaproszeni przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Radomiu i Kozienicach,  urzędów gmin i miast oraz nadleśnictw leżących na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oddział w Radomiu, Inspektorat Ochrony Środowiska, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu , Kozienicach i Zwoleniu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska , Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego,  PTTK oddział Radom i Kozienice,  a także  organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z:

  •   Podstawą prawną funkcjonowania Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz sporządzania Planu ochrony dla KPK
  •   Istotą Planu ochrony i jego powiązaniami z innymi dokumentami strategicznymi
  •   Zakresem dokumentacji Planu ochrony
  •   Założeniami realizacyjnymi i haromonogram prac
  •  Formą uspołecznienia prac nad Planem Ochrony
  • Zespołem autorski  – wykonawcą Planu
  •   Informacją o aktualnej działalności Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz o innych działaniach prowadzonych przez MPZK.

Na zakończenie spotkania podjęto dyskusję związaną z tworzeniem Planu Ochrony  oraz zaproszono uczestników  na kolejne spotkanie, które odbędzie się na jesień. 

Poniżej dołączono prezentację na temat zakresu sporządzania Planu Ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego prezentowaną przez Pana A. Weigle Wiceprezesa Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

  prezentacja.ppt   

Sporządzenie Planu Ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego zostało dofinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Podstawowe zestawienie poziom z EFRR kolor.jpg

 

 

{gallery}aktualnosci/kozienicki-park/03.06.2017{/gallery} 

logo-ue.png

logo-bip-2.png

Treść | Menu | Przyciski