logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Ośrodek edukacyjno - muzealny -"Izba Dydaktyczna" w Augustowie

Ośrodek edukacyjno - muzealny - "Izba Dydaktyczna" w Augustowie została utworzona w 1993 r. Zlokalizowana jest w centrum Puszczy Kozienickiej, przy trasie Radom – Kozienice w wiosce Augustów i mieści się w starej, pochodzącej z 1905 roku leśniczówce.

W budynku  Ośrodka znajduje się pracownia przyrodnicza oraz pomieszczenia wystawiennicze, w których prezentowane są: 
                                                                                                 
Leśnictwo (sylwetki leśników związanych z Puszczą Kozienicką, dokumenty, mapy, zdjęcia, dawne narzędzia leśne oraz pamiątki historyczne).
Historia osadnictwa, etnografia i kultura (dawne sposoby wykorzystania lasu, bartnictwo, łowiectwo, obecne sposoby zagospodarowania lasu i gospodarki leśnej).
Flora i fauna Puszczy Kozienickiej (eksponaty dermoplastyczne ptaków i ssaków  występujących na tym terenie, w zainscenizowanych, charakterystycznych dla siebie ekosystemach oraz dziuple,  gniazda, gałęzie drzew i krzewów ze śladami żerowania różnych gatunków zwierząt itp.).
Nastroju tych pomieszczeń dopełnia odpowiednie oświetlenie oraz odgłosy przyrody odtwarzane z nośników audio.
Funkcje Ośrodka realizowane są poprzez:
Gromadzenie eksponatów przyrodniczych, historycznych i kulturowych związanych z Puszczą Kozienicką;
Utrzymanie stałych i okresowych ekspozycji prezentujących walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Puszczy;
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla grup zorganizowanych i osobom indywidualnym, udostępnienie informacji z zakresu ekologii i wiedzy o Parku Krajobrazowym.
Na zewnątrz Ośrodka znajduje się ekspozycja terenowa. W jej skład wchodzą następujące elementy:
Zbiorniki pokazowe, w których hodowane są żółwie błotne, czerwonolice oraz ryby różanki;
Dawne maszyny i urządzenia do prac leśnych;
 
Stacjonarne zajęcia edukacyjne w Ośrdoku edukacyjno - muzealnym - "Izbie Dydaktycznej" w Augustowie trwają od kwietnia do października dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. Prosimy aby grupy nie liczyły więcej niż 30 osób. Szczegółowe informacje oraz zapisy:
 
e-mail:        tel/fax 48 612 34 41
 
Ośrodek edukacyjno - muzealny - "Izba Dydaktyczna"  w Augustowie

2.jpg

3.jpg

 

Wystawa faunistyczna

12.jpg

13.jpg

17.jpg

19.jpg

 

Wystawa prezentująca historię leśnictwa, stare narzędzia leśne, mapy drzewostanowe, dokumenty

14.jpg

16.jpg

 

Wystawa prezentująca historię osadnictwa, etnografię, kulturę

15.jpg

 

Ekspozycja terenowa
 Tablice dydaktyczne

7.jpg

18.jpg


Dawne maszyny i urządzenia do prac leśnych

6.jpg


Wiata

1.jpg


Zbiorniki pokazowe, w których hodowane są: żółwie błotne

11.jpg

8.jpg

 

ryby różanki

20.jpg