logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Flora

Stan poznania poszczególnych grup roślin w Puszczy Kozienickiej jest zróżnicowany. Obszerne dane dotyczące porostów pochodzą z badań wielu autorów, zdaniem badaczy florę porostów Puszczy należy uznać za dość bogatą. Tworzą ją 233 gatunki należące do 76 rodzajów, wśród których najbogatszym jest rodzaj Cladonia reprezentowany przez 29 gatunków. Pod względem obiektów najpełniej poznanym jest flora porostów rezerwatu Zagożdżon.


Liczba gatunków mszaków występujących w Parku jest nieznana. Wyrywkowe dane świadczą, że w Puszczy - w tym głównie w rezerwatach przyrody występuje ok. 95 gatunków mszaków. Jedynym obiektem opracowanym pod względem flory mszaków jest rezerwat Okólny Ług gdzie m.in. rośnie wiele torfowców.
Informacje o roślinach naczyniowych Puszczy pochodzą z lat 1956-1997, przy czym najwięcej ich jest z okresu 1960-1972 oraz z badań fitosocjologicznych w lasach. Szacunkowa liczba gatunków roślin naczyniowych na terenach leśnych wynosi ok. 630 gatunków. Gatunków chronionych rośnie w Puszczy 67, a gatunków wpisanych do „Czerwonej księgi roślin polskich” jest 9.

Na podstawie wyników ostatnio prowadzonych badań należy sądzić, iż flora naczyniowa Puszczy Kozienickiej jest urozmaicona pod wieloma względami, bowiem występują wśród niej m.in. gatunki górskie i podgórskie oraz typowe dla klimatu subatlantyckiego i subborealnego.

Bogatą florę dendroflorę Puszczy tworzy nie mniej niż 35 gatunków drzew oraz 33 gatunki krzewów.

Orientacyjne liczby gatunków głównych grup roślin stwierdzonych w Puszczy Kozienickiej:

Grupa roślin

Liczba gatunków

 

występujących

w Polsce

podawanych

z Puszczy Kozienickiej

w tym:

chronionych

wpisanych do czerwonej księgi

Porosty

ok. 1600

233

40

144

Mszaki

ok. 650

95

33

 

Naczyniowe

ok.2500

630*

67*

9*


* - głównie na terenach leśnych.