loga-ue-2017-11.jpg

„OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI W MAZOWIECKICH PARKACH KRAJOBRAZOWYCH”

 

Podstawowe zestawienie poziom z EFRR kolor.jpg

 

„OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI W MAZOWIECKICH PARKACH KRAJOBRAZOWYCH”

Beneficjent: 

Samorząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Podmiot realizujący projekt:
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
ul. Sułkowskiego 11
05-400 Otwock

Całkowita wartość projektu: 3 115 966,98 pln

Wartość dofinansowania z UE: 2 492 773,58 pln

Celem projektu jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację poniżej przedstawionych zadań dotyczących ochrony gatunków i ich siedlisk:

1.    Czynna ochrona raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: różanki i strzebli błotnej.

Zadanie zakłada prowadzeniu wylęgu i podchowu raków błotnych, raków szlachetnych, różanki oraz strzebli błotnej w wylęgarni w celu restytucji tych rzadkich i chronionych gatunków w wytypowanych wodach na terenie mazowieckich parków krajobrazowych.

2.    Czynna ochrona rzadkich, chronionych gatunków flory w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym.

Zadanie polega na ochronie in situ (tj. w miejscu występowania) i ex situ (w formie banku genów i uprawy zachowawczej) najsilniej zagrożonych gatunków roślin naczyniowych wpisanych do najnowszej edycji Polskiej czerwonej księgi roślin lub Czerwonej listy roślin naczyniowych w Polsce.

3.    Czynna ochrona wilgotnych siedlisk na obszarze Natura 2000 Bagno Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

Zadanie ma na celu poprawie stanu wilgotnych siedlisk na obszarze obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym poprzez wykaszanie, odkrzaczanie, pielęgnację siedlisk leśnych oraz wprowadzaniu brzozy niskiej. Betula humilis.

4.    Wykonanie modernizacji ścieżki przyrodniczej "13 błota stóp" na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

Zadanie polega na remoncie i wymianie zużytych elementów ścieżki na Bagnie Całowanie oraz wydaniu przewodnika po ścieżce.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowickiego na lata 2014-2020 – Priorytet 5, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności.

logo-ue.png

logo-bip-2.png