loga-ue-2017-11.jpg

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego - uwzględniający zakres planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kozienicka PLB 140013 i Puszcz Kozienicka PLH 140035.

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do projektu planu ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersja elektroniczna zamieszczona jest na stronie www.parkiotwock.pl w dziale aktualności.

Wnioski i uwagi do planów można składać od  08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. włącznie na adres: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock, mailowo na adres: lub poprzez geoportal znajdujący się na stronie 

http://geoportal.parkiotwock.pl/Kozienicki

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor MZPK

 

RPO kolor.jpg

 

W załącznikach do pobrania:

1.  Projekt planu ochrony dla KPK 

2.  Mapy uwarunkowań i działań ochronnych stanowiące element Planu ochrony

 

logo-ue.png

logo-bip-2.png