loga-ue-2017-11.jpg

Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych

W ramach zadania "Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych" prowadzona jest czynna ochrona raka szlachetnego, raka błotnego oraz strzebli błotnej i różanki. Zadanie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Pierwszym etapem projektu było wybudowanie wylęgarni ryb i raków, która powstała przy ośrodku edukacyjnym Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie. Znajduje się tu specjalistyczne laboratorium wyposażone w podłużne baseny hodowlane, zasilane wodą pochodzącą z obiegu recyrkulacyjnego. Woda po wyjściu z basenów przepompowywana jest do filtrów biologiczno-fizycznych, gdzie neutralizowane są metabolity oraz zanieczyszczenia mechaniczne. Następnie woda przechodzi do komory natlenowującej i powraca do basenów hodowlanych. Wylęgarnia pracuje od wiosny do jesieni, w czasie naturalnej aktywności hodowanych gatunków zmiennocieplnych, ponieważ  osobniki wykorzystywane do rozrodu pozyskiwane są ze środowiska naturalnego.   

Dorosłe osobniki po odbytym rozrodzie są wypuszczane do macierzystych zbiorników i cieków wodnych. Spośród wyhodowanych młodych osobników część zasila macierzyste populacje, a część trafia do wytypowanych wcześniej zbiorników i cieków wodnych na  terenach mazowieckich parków krajobrazowych. Typowanie miejsc przydatnych do wprowadzenia młodych osobników odbywa się na podstawie analizy parametrów fizykochemicznych wody oraz obserwacji wodnych organizmów wskaźnikowych.

W latach 2017 - 2018 w ramach projektu podjęto szereg działań związanych z ochroną rzadkich na terenie Mazowsza gatunków zwierząt wodnych.

W ramach czynnej ochrony strzebli błotnej:

 • przeprowadzono inwentaryzację 24 zbiorników wodnych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym mającą na celu wytypowanie miejsc przydatnych do zasiedlenia wyhodowanymi osobnikami.
 • w warunkach kontrolowanych wyhodowano 2240 szt. młodych osobników strzebli błotnej, które wykorzystano do zarybienia 6 zbiorników wodnych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
 • w ramach monitoringu populacji strzebli błotnej przeprowadzono odłowy kontrolne w 9. torfiankach.

W ramach czynnej ochrony różanki, raka błotnego i szlachetnego:  

 • przeprowadzono inwentaryzację 23. zbiorników i 10. cieków wodnych zlokalizowanych na terenach Parków Krajobrazowych: Kozienickiego, Mazowieckiego i Nadbużańskiego, mającą na celu wytypowanie miejsc przydatnych do zasiedlenia wyhodowanymi osobnikami.
 • w warunkach kontrolowanych wyhodowano 1881 szt. młodych osobników różanki, które wykorzystano do zarybienia 4. zbiorników wodnych w Kozienickim i Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
 • wyhodowano 687 młodych osobników raka błotnego, które wsiedlono do zbiornika wodnego w Kozienickim Parku Krajobrazowym.
 • wyhodowano 6462 młodych osobników raka szlachetnego, które wsiedlono do 3. cieków wodnych na terenie Kozienickiego i Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
 • W ramach monitoringu istniejących populacji prowadzono odłowy kontrolne na dwóch stanowiskach różanki w Kozienickim Parku Krajobrazowym oraz na trzech stanowiskach raka szlachetnego w Kozienickim i Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

 

 • 01_Wylegarnia ryb i raków w Augustowie
 • 02_Zaszczepianie złoża filtrujacego aktywnymi kulturami bakterii
 • 03_Przygotowywanie zbiorników do hodowli raków
 • 04_Samica raka szlachetnego z jajami przytwierdzonymi do odwłoka
 • 05_Dorosłe raki błotne przed wypuszczeniem
 • 06_Wypuszczanie dorosłych samic raka szlachetnego użytych do wylęgu
 • 07_Małe raki szlachetne odłowione z basenów hodowlanych - liczenie i przygotowania do transportu
 • 08_Worki z młodymi rakami przed wypuszczeniem do cieku wodnego
 • 09_ Wypuszczanie wyhodowanych raków do cieku wodnego na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego
 • 10_Osobniki rodzicielskie strzebli błotnej uzyte do rozrodu
 • 11_Podchów strzebli błotnej w akwariach w osłonie płaszcza wodnego basenów przepływowych
 • 12_Młodociane osobniki strzebli błotnej przygotowane do wypuszczenia
 • 13_Różanki odłowione z basenów hodowlanych przeznaczone do zarybienia cieku wodnego w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym
 • 14_ Młode różanki przed wypuszczeniem do torfianki w Mazowieckim Parku Krajobrazowym
 • 15_Monitoring.Odłów kontrolny różanek - osobniki w narzędziu pułapkowym

logo-ue.png

logo-bip-2.png