07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Parki Narodowe - NPK

Parki narodowe

Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe.
 
Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Na obszarze województwa mazowieckiego znajduje się jeden park narodowy - Kampinoski Park Narodowy. Szczegółowe informacje na temat parku można znaleźć na stronie internetowej http://www.kampinoski-pn.gov.pl

Czytaj dalej...