07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadleśnictwa Sokołów

Nietoperze są jedną z najbardziej zagrożonych grup ssaków. Rozwój cywilizacji i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku - chemizacja, zmniejszanie się bazy pokarmowej, a przede wszystkim ubywanie naturalnych schronień sprawiły, że liczebność populacji wielu gatunków poważnie zmalała, a wiele z nich stoi na krawędzi wymarcia.

Aż 6 z nich zostało umieszczonych w polskiej "Czerwonej Księdze Zwierząt" - spisie gatunków zagrożonych wyginięciem. Jednym z poważniejszych zagrożeń dla egzystencji nietoperzy jest ubywanie naturalnych kryjówek: starych domów z piwnicami i strychami. Nowoczesne budownictwo nie zawsze zapewnia tym ssakom możliwość schronienia. Starych, dziuplastych drzew jest coraz mniej. Rozległe, młode monokultury sosnowe nie dają im praktycznie żadnych możliwości osiedlania się.
Na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego przypuszczalnie występuje 16 gatunków nietoperzy z 25 gatunków występujących na terenie Polski, i które objęte są ścisłą ochroną gatunkową. W związku z tym Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych postanowił zakupić 100 sztuk specjalnych schronów (budek, skrzynek) dla nietoperzy, w celu zwiększenia ich liczebności oraz dalszego monitorowania.
Krótka historia
Od przełomu lat 2003/2004 kiedy to zawieszono pierwsze budki, na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i obszarze Natura 2000, przeprowadzono badania dotyczące zasiedlenia, stanu populacji i liczby gatunków zajmujących schrony, rozwieszonych w lasach w granicach Parku. Wszystkie prace związane z kontrolą i odławianiem (w specjalne sieci chiropterologiczne) koordynowane były przez dr hab. prof. Grzegorza Lesińskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Schrony rozwieszano na terenach leśnych, w większości borach sosnowych, których średni wiek wynosił około 60 lat. Akcja ta  umożliwiała zasiedlenie przez te ssaki młodych i ubogich w dziuple drzewostanów. Przykładowy wskaźnik zasiedlania skrzynek w MPK po siedmiu latach (od ich rozwieszenia) osiągnął wynik od 29 % do 73% w 2011 r., gdy w roku 2005 podczas pierwszych badań wynosił zaledwie od 10 % do 12 %. Podobnie jak stopień zasiedlenia skrzynek, wzrosła liczba nietoperzy, osiągając poziom 239 osobników w okresie letnim 2011 roku. Dla porównania w podobnym okresie w 2005 roku była to liczba zaledwie 17 osobników na powierzchni próbnej z 70 budkami.
 
Plany na przyszłość
Stosowanie skrzynek dla nietoperzy w MPK okazało się wyjątkowo efektywnym sposobem na przywabienie nietoperzy do ubogich w dziuple młodszych drzewostanów. Planowa akcja rozwieszania w NPK, oparta jest na wzorcowych powierzchniach z terenu MPK. Stan ich zasiedlenia będziemy mogli zbadać  dopiero po kilku latach. Jest to również sposób na poznanie różnorodności ich gatunków. Mamy nadzieję, że zakup i rozwieszenie kolejnych 100 sztuk schronów spowoduje wzrost liczebności tych ssaków, których na dzień dzisiejszy szacuje się w NPK na 16 gatunków.
Schrony rozwieszono na terenie Nadleśnictwa Sokołów w leśnictwie Ceranów.

p6194646.jpg

 

niet2%20kopiowanie.jpg

niet1%20kopiowanie.jpg

Swój udział w tym programie poprzez udostępnienie miejsca, wyznaczenie drzew (transektów), nadzór terenowy i pomoc finansową zadeklarowało Nadleśnictwo Sokołów.

 

1.png

beznazwy.png
Czynna ochrona nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 8 000,00 zł