07-130 Łochów, Kaliska 93 tel./fax.(25) 644 13 71  n 

Obszary Natura 2000 - NPK

Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Obszary Natura 2000 znajdujące się w granicach
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

Dolina Dolnego Bugu                       PLB140001
Dolina Dolnej Narwi                          PLB140014
Dolina Liwca                                    PLB140002
Puszcza Biała                                    PLB140007
Ostoja Nadbużańska                         PLH140011
Dąbrowy Ceranowskie                      PLH 140024

Czytaj dalej...

Dolina Liwca i Ostoja Nadliwiecka

Liwiec jest wyjątkowo cenną przyrodniczo nizinną rzeką, która na zdecydowanej większości przepływu zachowała swój naturalny, pierwotny charakter. Walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny rzeki zostały dostrzeżone i docenione poprzez objęcie jej ochroną obszarową.
Na całej długości rzeki wyznaczono 2 obszary Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk - Ostoja Nadliwiecka (PLH140032) oraz obszar specjalnej ochrony ptaków - Dolina Liwca (PLB140002).

Czytaj dalej...

Dolina Dolnej Narwi

Obszar leży na Nizinie Północnomazowieckiej pomiędzy Łomżą,  a Pułtuskiem na długości 140 km. Szerokość doliny wynosi 80-100 m. Występują tu wypłycenia, łachy i starorzecza. Zbiorowiska roślinne to głównie zadrzewienia wierzbowe i olszowe z niewielkim udziałem borów sosnowych. Obszary leśne przeplatają się z pastwiskami. Występuje tu co najmniej 35 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 19 gatunków z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). W okresie lęgowym stanowi bardzo ważną ostoję ptaków wodno-błotnych, co najmniej 1% populacji krajowej.

Czytaj dalej...
  • 1
  • 2
  • Strona 1 z 2