05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Użytki ekologiczne - MPK

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Użytki ekologiczne w MPK

Na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego znajdują się 42 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 88,18 ha, w  tym na terenie:
 
  • miasto Otwock - 1 użytek (11,44 ha)
  • Celestynów - 2 użytki (37,14 ha)
  • Osieck - 40 użytków (39,60 ha)
Czytaj dalej...