05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Obszary Natura 2000 - MPK

Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Obszary Natura 2000 znajdujące się na terenach 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka

 

  1. Las Jana III Sobieskiego                   PLH140031 (01.2011 r.)
  2. Bagna Celestynowskie                      PLH140022 (01.2011 r.)
  3. Bagno Całowanie                              PLB140011 (2008 r.)
  4. Ostoja Bagno Całowanie                   PLH140001 (11.2007 r.)