logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Rezerwat przyrody „Jedlnia”

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 86,42 ha, utworzony w 1982 r., położony w gminie Jedlnia Letnisko, na terenie nadleśnictwa Radom, obręb Jedlnia.

Rezerwat zlokalizowany jest na pn. od wsi Jedlnia Letnisko, na północnym brzegu Zalewu Siczki. Szosa Radom – Kozienice przecina płn.- zach. część rezerwatu. Rezerwat obejmuje równinę morenową z fragmentem wału wydmowego, a deniwelacje na jego terenie sięgają15 m. Głównym przedmiotem ochrony jest bór mieszany pochodzenia naturalnego, z dorodnym 200-letnim drzewostanem sosnowym, nie spotykanym w innych częściach Puszczy Kozienickiej. Oprócz dominującej sosny, drzewostan tworzą tu dąb szypułkowy i bezszypułkowy, zaś w domieszce występują: brzoza, grab i jodła, a w podroście – m.in. sztucznie wprowadzony buk. Spośród rzadszych gatunków roślin w rezerwacie występują: bluszcz pospolity, gruszyczka mniejsza, gruszyczka jednostronna, lilia złotogłów, konwalia majowa, kokoryczka wonna, żankiel zwyczajny, przylaszczka pospolita, czworolist pospolity, kopytnik pospolity, miodunka wąskolistna i groszek wiosenny. Charakterystyczne jest występowanie dość licznych gatunków ciepło- i piaskolubnych, wśród których do rzadszych należą: pajęcznica gałęzista, goździk kartuzek, traganek szerokolistny, dziurawiec skąpolistny, rozchodnik wielki, sierpik barwierski, gorysz pagórkowy i turzyca pagórkowa.

  • 7
  • 7jpg