logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Obszary Natura 2000 - KPK

Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Podstawa prawna tworzenia obszarów Natura 2000 oraz określenie zasad i trybu powoływania obszarów zawarte są w:
1. Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa – tzw. Dyrektywie Ptasiej;
2. Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – tzw. Dyrektywie Siedliskowej. Nadrzędnym celem utworzenia sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska przyrodniczego państw Unii Europejskiej. W ramach realizacji ww. celu państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są przede wszystkim do:
- stworzenia obszarów ochrony;
- utrzymania siedlisk i gospodarowania zgodnie z potrzebami ekologicznymi naturalnych siedlisk w ramach stref ochronnych i poza nimi;
- przywracania i odtwarzania zniszczonych siedlisk;
- zagwarantowania spójności całej sieci (poprzez ochronę korytarzy ekologicznych łączących te obszary) oraz integralności poszczególnych obszarów.

 

Obszary Natura 2000 znajdujące się na terenach Kozienickiego Parku Krajobrazowego   

Ostoja Kozienicka PLB140013

Puszcza Kozienicka PLH 140035