chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

PLH140055 Łąki Soleckie

Łąki Soleckie znajdują się na terenie niegdyś zatorfionej doliny rzeki Małej. Niegdyś mokradło stałe, obszar został osuszony i teraz woda stoi na nim tylko podczas wiosennych roztopów. W związku ze zmianą stosunków wodnych, torfowe podłoże wysycha, podlega mineralizacji i przekształca się w gleby murszowe. W południowej części obszaru znajduje się kilka zbiorników potorfowych, całość stanowią łąki użytkowane ekstensywnie oraz turzycowiska (Phragmites communis), ziołorośla i zarośla wierzby szerokolistnej.

Na obszarze zidentyfikowano trzy siedliska chronione na podstawie Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG): ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (6120), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe  (6410)  oraz ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (6510). Obecne tu gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej to: traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina bombina, czerwończyk nieparek Lycaena dispar, modraszek nausitous Maculinea nausithous, modraszek telejus Maculinea teleius, poczwarówka zwężona Vertigo angustior i poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana.

Łąki Soleckie (PLH140055) to Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) oczekujący na zatwierdzenie jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO).

  • 3
  • 4
  • 5
  • Krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis

Fot. archiwum MZPK