chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

PLH140039 Stawy w Żabieńcu

Stawy w Żabieńcu są położone w dolinie rzeki Zielonej, której woda zasila te zbiorniki. Do obszaru zalicza się również okresowe rozlewiska między zbiornikami a nasypem kolejowym  oraz dwa małe śródleśne zbiorniki. Teren stawów należy do Instytutu Rybactwa Śródlądowego, a otaczające lasy podlegają Nadleśnictwu Chojnów. Obszar Natura 2000 położony jest w północnej części stawów. Południowa stanowi obszar rekreacyjny z możliwością rozpalenia ogniska, skorzystania z basenu oraz sportów wodnych.

Obszar Stawy w Żabieńcu (oznaczone europejskim kodem PLH140039) ma powierzchnię 105,28 hektarów. Na terenie Stawów w Żabieńcu występują dwa typy siedlisk chronionych Dyrektywą Siedliskową (92/43/EWG): ziołorośla górskie Adenostylion alliariae i ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium (6430) oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe (91E0). Występujące lokalnie gatunki chronione Załącznikiem II Dyrektywy Siedliskowej (dla których utworzenie obszaru naturowego jest obowiązkowe) to: kumak nizinny Bombina bombina, bóbr europejski Castor fiber, wydra europejska Lutra lutra, czerwończyk nieparek Lycaena dispar oraz traszka grzebieniasta Tritrurus cristatus. Stawy są ostoją ptaków wodno-błotnych. Obserwowano tu m.in. perkoza rdzawoszyjego, zausznika, bociana czarnego, kormorana, nurogęś i zimorodka.

Obszar  Natura 2000 Stawy w Żabieńcu został zatwierdzony w 2011 roku, jednak nadal pozostaje Obszarem o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) oczekującym na wyznaczenie jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO). Warto pamiętać, iż wobec OZW stosuje się wszystkie przepisy ochronne obowiązujące na terenach sieci Natura 2000.

  • 1
  • 2

Fot. archiwum MZPK