chojnowski park krajobrazowy

05-500 Piaseczno, ul. Główna 48, Żabieniec tel./ fax. 22 754 51 00  

Obszary Natura 2000 - ChPK

Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

PLH140055 Łąki Soleckie

Łąki Soleckie znajdują się na terenie niegdyś zatorfionej doliny rzeki Małej. Niegdyś mokradło stałe, obszar został osuszony i obecnie składa się z bardziej wilgotnych i bardziej przesuszonych płatów. W związku ze zmianą stosunków wodnych, torfowe podłoże wysycha, podlega mineralizacji i przekształca się w gleby murszowe. W południowej części obszaru znajduje się kilka zbiorników potorfowych, całość stanowią łąki użytkowane ekstensywnie oraz turzycowiska (Phragmites communis), ziołorośla i zarośla wierzby szerokolistnej.

Czytaj dalej...

PLH140039 Stawy w Żabieńcu

Obszar Natura 2000 Stawy w Żabieńcu są położone w dolinie rzeki Zielonej, której woda zasila te zbiorniki. Do obszaru zalicza się również okresowe rozlewiska między zbiornikami a nasypem kolejowym  oraz dwa małe śródleśne zbiorniki. Teren stawów należy do Instytutu Rybactwa Śródlądowego, a otaczające lasy podlegają Nadleśnictwu Chojnów. Obszar Natura 2000 położony jest w północnej części stawów. Południowa stanowi obszar rekreacyjny z możliwością rozpalenia ogniska, skorzystania z basenu oraz sportów wodnych.

Czytaj dalej...