09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Sikórz

  • rok utworzenia - 1980
  • powierzchnia - 136,32 ha
  • typ - krajobrazowy, florystyczny/mieszane K,Fl/M
  • gmina: Brudzeń Duży

Jest to rezerwat krajobrazowy, częściowy. Pod względem przyrodniczym jest to jeden z najciekawszych zakątków BPK, a jednocześnie jednym z najciekawszych obiektów na Mazowszu. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu przełomu Skrwy Prawej wraz z porastającym dolinę drzewostanem. Rzeka Skrwa, płynie środkiem tworząc liczne meandry, podcina tarasy skarp, tworzy rozlewiska. Zbocza skarp są zróżnicowane: łagodne, strome, czasami nawet w formie pionowych obrywów. Roślinność to głównie zbiorowiska lasów grądowych z pięknymi, wielopiętrowymi drzewostanami tworzonymi przez dąb szypułkowy, klon, lipę, sosnę, modrzew europejski, świerk pospolity. Piętro dolne tworzy głównie grab pospolity. W runie występuje szereg gatunków chronionych, jak śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko. Rozlewisko porasta las łęgowy z olszą czarną, jako gatunkiem lasotwórczym.

Na terenie rezerwatu znajduje się Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000
Obszar Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000 o numerze inwentarzowym PLH 140012 zajmuje 142,60 ha. W 95,8% Obszar położony jest na terenie rezerwatu. Obejmuje on 12 kilometrowy odcinek silnie meandrującej rzeki Skrwy Prawej. Drzewostany na siedliskach świeżych występują na glebach płowych zbrunatniałych i typowych lub brunatnych kwaśnych, są to drzewostany: dębowe z domieszką grabu, buka, lipy i innych drzew liściastych. Siedliska wilgotne obejmujące lasy mieszane wilgotne i lasy wilgotne wyróżniono na czarnych ziemiach i glebach gruntowo glejowych. Występujące tu drzewostany to drzewostany jesionowo-dębowe z domieszką wiązu szypułkowego, jaworu, klonu zwyczajnego, lipy, buka i olszy. W podszycie występują: głóg, bez czarny, i koralowy oraz kalina koralowa. Siedliska wilgotne lasu łęgowego zajmują niewielkie powierzchnie i występują na madach rzecznych głównie o uziarnieniu głębokich utworów pyłowo-piaszczystych. Na siedlisku tym opisano również drzewostany jesionowo-dębowe z domieszką wiązu szypułkowego, klonu zwyczajnego, klonu polnego, olszy i topoli. Łącznie 15,80% powierzchni obszaru obejmują lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, natomiast 42,80% grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny.

Rez. Sikórz 1.png

sikorz.jpg