09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Ochrona gatunkowa roślin zwierząt i grzybów

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. 
 
W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Ochrona flory i fauny na terenie BPK

Ochrona flory i fauny na terenie BPK jest prowadzona w sposób zarówno bierny jak i czynny. Bierna ochrona polega na stałym monitorowaniu parku, w szczególności rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, dzikich kąpielisk, reagowaniu na niekorzystne zjawiska jak: nielegalne pozyskiwanie żwiru lub drewna, zaśmiecanie terenu parku, kłusownictwo, szkodnictwo leśne, wjeżdżanie samochodami i qadami na teren parku, puszczanie luzem zwierząt domowych głównie psów itp.

Czytaj dalej...