09-411 Biała, Siecień 134  tel. 24 231 12 73 e-mail: 

Obszary Natura 2000 - BPK

Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 

Obszary Natura 2000 znajdujące się na terenach 
Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

Sikórz  PLH140012