05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Oferta edukacyjna Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

 
OFERTA EDUKACYJNA
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
im. Czesława Łaszka. 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku

proponuje Państwu następujące tematy zajęć dla dzieci i młodzieży:


1. Nasze Parki czyli Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

historia powstania, poznanie poszczególnych parków wchodzących w skład Zespołu, rezerwatów przyrody, charakterystyka walorów przyrodniczych i kulturowych krajobrazu.

2. Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka w pigułce

obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), najciekawsze miejsca, symbol parku, czynna ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, działalność edukacyjna i turystyczna, ośrodek rehabilitacji ptaków, walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

3. Formy ochrony przyrody w Polsce 

ochrona obszarów cennych przyrodniczo, omówienie występowania poszczególnych form ochrony przyrody w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, wycieczki piesze i rowerowe do rezerwatów i pomnikowych drzew.

4. Poznajemy torfowiska - Bagno Całowanie Obszar Natura 2000

 obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), typy torfowisk, wpływ rzeźby terenu i budowy geologicznej na występowanie torfowisk, Dyrektywa Ptasia w sprawie ochrony dzikich ptaków, rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt, rola torfowisk oraz ich znaczenie w kształtowaniu bilansu wodnego terenu, proces sukcesji,  zagrożenia i sposoby ochrony torfowisk, rozpoznawanie gatunków motyli za pomocą kluczy i atlasów.

5. Bioindykatory w lesie

obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), systematyka, charakterystyka, rola i środowisko życia porostów, formy plechy porostowej, określenie czystości powietrza na podstawie skali porostowej, inne rodzaje bioindykatorów.

6. Las jako ekosystem

obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), podstawowe gatunki drzew i krzewów lasotwórczych, struktura i funkcjonowanie lasu, charakterystyka i typy borów, ochrona przed zagrożeniami, znaczenie martwych drzew, mieszkańcy poszczególnych warstw lasu, zmiany zachodzące w ekosystemie lasu w ciągu czterech pór roku, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów przy pomocy kluczy i atlasów.

7. Przygotowanie roślin i zwierząt do zimy

obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), zmiany zachodzące w przyrodzie podczas zimy, sposoby przetrwania zimy przez rośliny i zwierzęta.

8. Ornitofauna MPK

obserwacje terenowe (piesze i rowerowe), różnorodność świata ptaków, ich zachowania i zwyczaje, ptaki lęgowe, zalatujące i osiadłe, anatomia i budowa, zasady dokarmiania ptaków zimą, rozpoznawanie głosów ptaków, czynna ochrona. Obserwacje przez lornetki.

9. Nietoperz 

nocny przyjaciel – biologia, tryb życia, gatunki występujące w Polsce i na terenie MPK, rola ssaków owadożernych, formy ochrony tych nietypowych ssaków, relacje człowiek-nietoperz.

10. Przyrodnicze laboratorium

przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów z wykorzystaniem teczki eko-badacza oraz zajęcia mikroskopowe.

11. Kirkut- śladami otwockich Żydów

 wycieczka piesza lub rowerowa, zapoznanie z symboliką i obrzędowością kultury hebrajskiej.

12. Umocnienia Przedmościa Warszawa

schron obserwacyjny i bojowy na Dąbrowieckiej Górze- wycieczka rowerowa, fortyfikacje Przedmościa Warszawy, „Czerwona Droga”, historyczne aspekty powstania fortyfikacji.

 

Nasze „zielone lekcje” mogą stanowić wartościowe i atrakcyjne uzupełnienie szkolnych lekcji przyrody, biologii, czy geografii, dostarczając wiedze  i rozbudzając zainteresowania przyrodnicze uczniów.

Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, uczelnie wyższe.

Istnieje także możliwość zrealizowania zajęć lekcyjnych i warsztatowych oraz prelekcji według tematów zaproponowanych przez Państwa.

 

Mazowiecki Park Krajobrazowy, dzięki dofinasowaniu w kwocie 20 000,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wzbogacił  ofertę edukacyjną o zajęcia z wykorzystaniem lornetek do obserwacji ornitologicznych, plansz przyrodniczych, przewodników i kluczy, jak również o możliwość przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów z wykorzystaniem teczki eko-badacza oraz zajęć mikroskopowych i warsztatów plastycznych.

 

W sprawie wycieczek prosimy dzwonić pod numer telefonu

 tel./fax (22) 779-26-94 wew.103. (edukacja)

 
e-mail: ,   

Na terenie Parku działa Ośrodek edukacyjny „Baza Torfy”,

gdzie odbywają się zajęcia ekologiczne dla grup zorganizowanych


Ponadto od kwietnia do października ośrodek otwarty jest

w niedzielę  od 11.00-17.00 i mogą go zwiedzać turyści indywidualni.


Zwiedzanie Muzeum oraz zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.


Serdecznie zapraszamy!