05-400 Otwock, ul.Sułkowskiego 11   tel./faks 22 779 26 94 e-mail:

Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz dziewiąty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, w ramach realizacji zadań własnych województwa. 

Regulamin konkursu oraz plakat dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat.