logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu w Kozienickim Parku Krajobrazowym

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu ustanowiony został z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Z uwagi na duże znaczenie wody dla kształtowania i funkcjonowania krajobrazów hasło tegorocznych obchodów brzmiało „Woda w krajobrazie”.

Pracownik Parku zorganizował dwa spacery krajobrazowe. Uczniowie oraz nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce – Letnisko spacerowali po ścieżce przyrodniczo – krajobrazowej „Krępiec” (dł. 3,5 km), która wytyczona została wzdłuż granicy oraz po części rezerwatu przyrody „Krępiec”. Na terenie rezerwatu ochronie podlega urozmaicony pod względem krajobrazowym fragment Puszczy Kozienickiej ze starymi drzewostanami. Wędrówka ścieżką rozpoczęła się obok niszy źródliskowej, na skraju głębokiego jaru. Trasa ścieżki prowadziła malowniczymi skarpami wzdłuż potoków Brzeźniczka i Krępiec, gdzie względna różnica wysokości terenu dochodzi do kilkunastu metrów. W kolejnym spacerze uczestniczyli uczniowie  i  nauczyciele  z  Publicznej  Szkoły Podstawowej  nr  4  w  Radomiu, którzy przemierzyli dwie trasy ścieżek „Dąbrowa  nad  Zagożdżonką” (dł.  5,1 km) oraz  „Królewskie Źródła” (dł. 3 km).  Trasa  ścieżki  „Dąbrowa  nad Zagożdżonką” biegnie  skrajem  wsi  Januszno,  a następnie  przez  malowniczy  kompleks  leśny przylegający  do  prawego  brzegu  doliny  rzeki Zagożdżonki. Podczas spaceru uczniowie poznali walory  przyrodnicze  rezerwatu  przyrody „Brzeźniczka”, który obejmuje fragment doliny rzeki Zagożdzonki, jej dopływu Brzeźniczki i niewielkiego strumienia Studziennik. Po  przejściu  ścieżki  uczniowie czarnym  szlakiem turystycznym udali się w  kierunku rezerwatu  przyrody  „Źródło  Królewskie”,  gdzie została  wyznaczona ścieżka  przyrodnicza „Królewskie  Źródła”.  Na  trasie uczestnicy  przeszli  pomostem  wzdłuż malowniczej  rzeki  Zagożdżonki  i  otaczających  ją podmokłych  lasów  z  obfitymi  źródliskami.  

W trakcie spacerów krajobrazowych uczniowie poznawali różnorodność występujących gatunków roślin i siedlisk oraz dowiedzieli się o miejscach pamięci i wydarzeniach historycznych, które zaznaczyły swoje piętno na terenie Puszczy Kozienickiej z okresu walk o niepodległa Polskę. Uczniowie zaopatrzeni w teczki do analizy fizyko – chemicznej wody, karty pracy, taśmę mierniczą wykonali również kilka zadań terenowych.

 • 01. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 02. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 03. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 04. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 05. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 06. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 07. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 08. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 09. Dzień krajobrazu, fot, arch. KPK
 • 09. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 10. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 11. Dzien krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 12. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 13. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 14. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 15. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 16. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 17. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 18. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 19. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 20. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 21. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 22. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK
 • 23. Dzień krajobrazu, fot. arch. KPK