logo kozienicki park krajobrazowy

26-670 Pionki, ul. Radomska 7 tel./fax.(48) 612 34 41   

Warsztaty glebowe z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym

W ramach obchodzonego „Tygodnia Bezpieczeństwa” w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie przeprowadzone zostało plenerowe spotkanie ekologiczne poprowadzone przez pracownika Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

W trakcie pogadanki uczniowie dowiedzieli się o źródłach, rodzajach, przyczynach oraz skutkach zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Następnie odbyła się część praktyczna. Przy użyciu zestawów badawczo – doświadczalnych z wyposażeniem laboratoryjnym młodzi laboranci przeprowadzili analizę gleby m.in. trwałość struktury gruzełkowatej, odczyn, zdolność filtracyjną, pojemność wodną.

Na zakończenie uczniowie i nauczyciele otrzymali drobne wydawnictwa Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Gleby podobnie jak całe środowisko przyrodnicze, mogą ulegać zanieczyszczeniu. Ze względu na swoje właściwości sorpcyjne, gleby pochłaniają wiele substancji chemicznych, które przenikają do nich w postaci stałej (popioły, tworzywa sztuczne), ciekłej (ścieki odprowadzane do zbiorników wodnych i przedostające się wraz z wodą do gleby), gazowej (szkodliwe gazy pochłaniane przez glebę). O zanieczyszczeniu gleby mówimy, gdy substancje chemiczne występują w niej w ilościach przekraczających ich typową zawartość i powodują zmiany właściwości gleby niepozwalające na normalne jej użytkowanie.Głównymi źródłami zanieczyszczeń gleby wywołanymi działalnością człowieka są zanieczyszczenia przemysłowe, rolnicze, komunalne, komunikacyjne.

Skutki zanieczyszczenia gleb

 1. Zasolenie, niewłaściwy odczyn (alkalizacja lub zakwaszenie), którym towarzyszy wymywanie w głąb profilu składników pokarmowych, a zwłaszcza potasu.
 2. Pogorszenie się struktury gleby – przesuszenie lub zamulenie.
 3. Obniżenie urodzajności gleby w wyniku zmian jej właściwości fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.
 4. Ujemny wpływ zanieczyszczeń gleby na rozwój roślin oraz organizmów na wyższych poziomach łańcucha troficznego (na zwierzęta i ludzi).

Sposoby przeciwdziałania niszczeniu gleb

 1. Prawidłowa gospodarka rolna z zastosowaniem głównie nawozów naturalnych, racjonalne stosowanie nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin.
 2. Zapobieganie erozji – działania melioracyjne, zadrzewienia śródpolne, zalesianie nieużytków.
 3. Zapobieganie zanieczyszczaniu gleby ze źródeł komunalnych – ograniczenie ilości odpadów i właściwa gospodarka (segregacja odpadów, kompostowanie, zbiórka odpadów niebezpiecznych) oraz oczyszczanie ścieków.
 4. Ograniczanie przemysłowych źródeł zanieczyszczenia gleb – stosowanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku oraz właściwą gospodarkę odpadami poprodukcyjnymi.
 5. Oczyszczanie gleb z substancji toksycznych oraz odkwaszanie zakwaszonych gleb.

Przeprowadzone spotkanie odbyło się na świeżym powietrzu na terenie wokół szkoły zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii Covid-19. 

 • 01. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 02. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 03. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 04. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 05. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 08. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 09. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 10. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 11. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 12. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 13. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 14. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 15. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 16. Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów
 • 17 Warsztaty ekologiczne, fot. PSP Kozłów